Mevzuat

*Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130413-7.htm)

*Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140625-3.htm)

*Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi İnvazif( Girişimsel) Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi

.*Biyoloji ve Tıbbın uygulanması bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi ve İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170403-49.htm)

b. Türk Ceza Kanunu – Madde 90 (12 Ekim 2004 tarihli25611 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan) (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf)

c. . Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (15 Mayıs 1987 tarihli 19461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan) (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3359.pdf)

d. Yükseköğretim Kanunu (06 Kasım 1981 tarihli 17506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan) (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf)

e. 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf)

f. 19 Şubat 1960 tarih ve 10436 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi Deontoloji Tüzüğü (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.3.412578.pdf)

g. . 01 Ağustos 1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği (http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4847&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Has)

j. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği (6 Eylül 2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan) (http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=1009:2014-09-08-06-30-04&catid=2:ymelik&Itemid=33)

k. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü sitesinde bulunan güncel İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu  (IKU) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları(ILU) Kılavuzu ve bununla ilgili Avrupa Birliği Direktifleri (https://titck.gov.tr/storage/Archive/2019/legislation/735007fa-0537-4d0d-adaa-9d1d2d0c2bc0.pdf) (https://titck.gov.tr/storage/Archive/2019/legislation/735007fa-0537-4d0d-adaa-9d1d2d0c2bc0.pdf)

l. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/ekler/formlar_yerel/ilkeler260416.pdf)

m. 01.02.1999 tarihinde yayınlanan Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

n. Dünya Sağlık Örgütü’nun 2011 yılı insanların katıldığı sağlık araştırmalarında etik değerlendirme kuralları raporu (World Health Organisation 2011: Standards and operational guidance for ethics review of health-related research with human participants)

 

4320 kez görüntülendi.