Genel Sağlık Sigortası

 Burs İmkanları Olmayan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına alınması ve Prim Ödemeleri 6111 sayılı kanunun 34. Maddesinde yer alan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. Maddesi (g) bendinde gerçekleştirilen değişiklik sonucu burs olanakları olmayan yabancı uyruklu öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilmeleri için prim giderlerinin kendileri tarafından karşılanması gerekmektedir. Yasal Dayanak “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı ve 47 nci maddeleri çerçevesinde üniversitelerin bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır.” Uygulamaya dönük gerçekleştirilen işlemler • Yabancı uyruklu olan ve burs almayan öğrencilerin tespit edilmesi, (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) • İlgili öğrencilere ait dönemlik GSS girişlerinin yapılması, (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) • Öğrenciler tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi, (Ziraat Bankası) • GSS den faydalanma hakkının oluşması. (Ödemenin yapılmasına müteakip devreye girmektedir.)

4067 kez görüntülendi.