Tanıtım

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çeşitli paydaşlarla görüşmeler neticesinde hazırlanan Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) hazırlanmış ve bu planda Türkiye Cumhuriyeti’nin Biyoteknoloji alanında vizyonu “ Biyoteknoloji alanında teknolojik bilgi düzeyini ve katma değerli üretimi artırarak dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almak” olarak tanımlanmış ve ayrıca Biyoteknoloji Strateji Belgesinin genel amacı da “Biyoteknoloji alanında Ar-Ge ve yenilik ekosistemi kapasitesini geliştirerek ülkemizi teknoloji geliştirebilen, yenilikçi, katma değeri yüksek ve küresel rekabete uygun ürünler üretebilen çekim merkezi haline getirmek” olarak belirlenmiştir. 

 

Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planından yola çıkarak Disiplinlerarası Biyoteknoloji Yüksek Lisans programının amacı; Biyoteknoloji ve Biyoekonomi (Eylem Planında özel bir yer ayrılmıştır) alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilen, bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilen ya da bilimsel bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilen, özgün bir konuyu araştırabilen, kavrayabilen, tasarlayabilen ve uygulayabilen mezunlar yetiştirmektir. Ayrıca Biyoteknoloji biliminin tüm kavram ve metotlarını kavrayabilmiş, gerçek hayat uygulamalarını yorumlama yetisine sahip olabilen, kendi çalışma alanında söz sahibi, ulusal ve uluslararası projelerde katkı sağlayabilen ve bilgi birikimini bilim dünyasına bildiri, makale, kitap gibi yayınlar ile aktarabilen genç araştırmacılar yetiştirmektir. Yukarıda sayılan amaçlara ek olarak, Disiplinlerarası Biyoteknoloji Anabilim Dalı “yenilikçi, katma değeri yüksek ve küresel rekabete uygun ürünler üretebilen” mezunlar yetiştirmeyi, araştırma faaliyetleri yürütmeyi ve yeni ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir.  

Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü- Disiplinlerarası Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğrencilerimiz endüstriyel biyoteknoloji, medikal biyoteknoloji, tarımsal ve hayvansal biyoteknoloji, nanobiyoteknoloji ile biyoekonomi alanlarından alacakları zorunlu/seçmeli dersler ve tez projeleri ile birinde ya da bir kaçında uzman olacaklardır. Bu sayede, yetişen öğrencilerin ülkemizin biyoteknoloji alanında Ar-Ge kapasitesini geliştirecek donanımda olmaları hedeflenmektedir. Bu programlar ile ayrıca şirketlerin ihtiyaç duyduğu, yenilikçi, katma değeri yüksek ve küresel rekabete uygun ürünler üretebilecek nitelikteki işgücünü yetiştirmek ve böyle ürünlerin geliştirilmesine yönelik, uzun soluklu, üniversite-sanayi işbirliği içeren rekabetçi proje ve araştırmalar yapılması planlanmaktadır.

358 kez görüntülendi.