k+ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
#

Koordinatörlük

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Koordinatör, Koordinatörlüğün Görevleri ve Koordinatörün atanması aşağıda belirtilmiştir.
a) Koordinatörlüğün amacı; İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla, üniversitenin ilgili birimleri arasında mevzuatlar kapsamında hizmet sunan ve sunacak olan birimlerin oluşturulmasının, eğitim faaliyetlerinin, saha çalışmaları, bilimsel çalışmalar ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği kurullarına danışmanlık hizmeti vermektir.
b) Koordinatör, Rektör tarafından görevlendirilir. Koordinatörlük rektörlüğe bağlı olarak çalışır.
c) Herhangi görevini yerine getiremeyen koordinatörün yerine üzere aynı usulle yeni bir
koordinatör görevlendirilir.
ç) Koordinatörlük çalışmalarında yardımcı olmak üzere iki (2) koordinatör yardımcısı görevlendirilir.
 
Koordinatörlüğün görevleri şunlardır;
 
a) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının veya tehlikelerin sebepleri ve alınabilecek önlemler konusunda gerekli çalışmaları koordine etmek.
b) İş sağılığı ve güvenliği ile ilgili mevzuattaki gelişmeleri takip etmek.
c) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, bu alanda çalışan profesyonellerle iletişim ağı kurmak ve iş birliği amacıyla kurumsal üyelik bağlantısı kurmak.
ç) İş sağlığı ve güvenliği, konularında eğitim programlarının hazırlatılması ve yürütülmesinin koordinasyonunu sağlamak.
d) Her yılın sonunda ve istenildiğinde koordinatörlüğün çalışmaları, genel durumu ve işleyişi hakkındaki dönemlik raporunu ve bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak, Rektöre sunmak.
e) Koordinatörlüğün çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanması ile ilgili kararlar almak.
f) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde iş sağlığı ve güvenliği etkinlikleri düzenlemek.
g) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans, panel, seminer, sertifika programları, kurs, sergi ve benzeri eğitim ve bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.
ğ) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili basılı, görsel, elektronik, süreli ve süresiz yayınlar yapmak ve yayınların izlenebilmesi amacıyla basılı ve elektronik kitaplık ve arşiv oluşturmak.
h) Koordinatörlüğün kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak.
ı) Koordinatörlüğün faaliyetleri ile ilgili eğitim, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri kurma çalışmalarında yer almak.
i) İhtiyaç halinde; geçici ya da sürekli çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek, görevlendirilmelerini sağlamak için Rektörün onayına sunmak.
j) İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapmak.
k) Üniversitedeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birimleri bir araya getirerek koordinasyonu sağlamak.
l) Üniversite bünyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamında kamusal kurumlar ve Üniversite işbirliği ile faaliyet gösteren ya da yeni oluşturulacak olan, iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet sunan ve sunacak olan, birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koordinasyonuna katkıda bulunmak.
m) İş sağlığı ve Güvenliği Kurulları arasında koordinasyon ve bilgi paylaşımını sağlamak.
n) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının veya tehlikelerin sebepleri ve alınabilecek önlemler konusunda gerekli çalışmaları koordine etmek.
o) Acil durum eylem planlarının hazırlanması ve acil durum tatbikatları düzenleme faaliyetlerine katılmak.
ö) İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili istatistikleri tutmak ve kök neden analizleri yapılmasını sağlayarak iş kazası ve meslek hastalığı oranını azaltan çalışmalar yapmak.

 

2003 kez görüntülendi.