k+ e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
#

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

 ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi etik durumlar, hatalar veya vazgeçmeler konusunda konuyla ilgili uluslararası alanda kabul gören ilkeleri uygulamaktadır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanmasından vazgeçilmesini önlemek editör kurulunun kritik sorumlulukları arasındadır. Bilimsel çalışmalarda gözlemlenebilecek etik dışı davranışların hiçbir örneği kabul edilemez. Dergiye gönderilmiş bilimsel araştırmaların içeriği orijinal kaynaklardan yararlanılarak hazırlandığı yazarlar tarafından beyan edilmiştir.

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) esas alarak yayım sorumluluklarını yerine getirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir. Bu ilke doğrultusunda editör kurulu, hakemler ve yazarlar dergi başvuru ve değerlendirme süreçlerindeki işlemlere uygun davranmayı etik kurullar kapsamında uygulamakla zorunludur. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, başkalarına ait çalışmaları kötüye kullanma, çıkar ilişkisi gibi etik ihlaller içeren hiçbir etik dışı çalışmayı kabul edilemez olduğunu ve yasal tüm haklarının saklı olduğu bildirilir. Bu kapsamda dergiye gönderilen makaleler intihal programı (Ithenticate)’ ten geçirildikten sonra kabul edilir. Dergiye gönderilen makalenin benzerlik oranı %15’ ten fazla olmamalıdır.

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi editör kurulu, hakem ve yazar sorumlulukları ve bilimsel ilkeler başlıkları altında tek tek alıp “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) ne uygun olarak yayın etiği ve kötüye kullanım bildirgesi başlığı altında aşağıda belirtmiştir.

Editörlerin Sorumlulukları

Editör, editör kurulu, alan editörü tarafından uyulması gereken yayınlanma kararları, gizlilik, bilgilendirme ve görüş ayrılıklarına yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisinde görev alan editör, editör kurulu, alan editörleri aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.

Yayınlama Kararları: Editör, dergiye gönderilen makalelerin alan editörlerinin incelenmesi ve hakemlerin değerlendirmesi sonucunda yayınlanma kararının verilmesinden sorumludur. Editörler yayınların yayınlanma sürecinde aldıkları kararlarında yazarların etnik, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dinsel inanç, mezhep, uyruk, politik görüş ya da makale önerilerini dikkate almadan değerlendirirler. Editörün kararı e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisinin belirtmiş olduğu dergi amacı, kapsamı, çalışmanın özgünlüğü ve önemi, çalışmanın geçerliği ve güncelliğine yönelik uygunluğu esas almaktadır.

Gizlilik: Editör kurulu, e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisine gönderilen bilimsel çalışmaları ilgili çalışmadan sorumlu yazar, hakemler, yayın kurulu üyeleri ve yayıncı kuruluş dışındaki kişi veya kurumlarla kesinlikle paylaşamaz.

Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisine gönderilen bilimsel çalışmanın yayınlanmamış içeriği, yazarın izni alınmadan, editör kurulu üyeleri ve ilgili çalışmanın yayımlanma sorumluluğunu üstlenen kişiler tarafından kendi araştırma amaçlarında kullanamazlar.

Hakemlerin Sorumlulukları

Hakemler tarafından uyulması gereken süre, gizlilik, yansızlık standatları, kaynak gösterimi, bilgilendirme ve görüş ayrılıklarına yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisinin editör / editör kurulu tarafından kabul edilen makalelerin değerlendirme sürecini kabul eden hakemlerin aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.

Süre: Hakemler, değerlendirilmek üzere gönderilen makale önerisini içeriği konusunda kendilerince yeterli görmedikleri ya da hakeme önerilen değerlendirme süresinde değerlendirme yapamayacaklarını düşündükleri durumlarda, editör bildirilmeli ve değerlendirme sürecinden çekilmelidir.

Gizlilik: Hakemlere gönderilen makale önerisi, gizli bir doküman olarak kabul edilmeli ve içeriği hakkında üçüncü kişilere bilgi verilmemelidir.

Yansızlık standartları: Hakemler tarafından yapılan değerlendirmeler, yansızlık standartlarına uygun yapılmalıdır. Yazarın kişisel eleştirisi yapılması uygun değildir. Hakemeler tarafından yapılan görüş ve öneriler, bilimsel ilkelere uygun argümanlarla desteklenmeli ve açık, anlaşılır ifade edilmelidir.

Kaynakların gösterimi: Hakemlere gönderilen öneri makaleleri ile ilgili daha önce yayınlanmış bilimsel araştırmalar, öneri makalesinde yer almadığı durumda hakemler tarafından ilgili çalışmaların öneri makalesinde yer alması istenebilir. Kaynaklardan alıntıların bilimsel ilke ve yazım kurallarına uygun kaynak gösterimleri hakemler tarafından incelenmeli ve hatalı durumlar belirtilmelidir. Öneri makalesini değerlendiren hakemler, daha önce yayınlanmış olan çalışmalar ile öneri makalesi arasındaki benzerlik veya orijinalliği hakkında editör, editör kurulu ya da alan editörlerini bilgilendirmelidir.

Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: Hakemlere değerlendirilmesi için önerilen yayınlanmamış makaleler, hakemler tarafından incelendikten sonra araştırma içeriğine özel veriler veya düşünceler kişisel fayda sağlamak için kullanılmamalıdır. Hakemler değerlendirmek üzere yollanılan çalışmalarda geçen yazar, şirket, kurumlarla fayda veya zarar kaynaklı ilgi çatışmasını dikkate almamalıdır.

Yazarların Sorumlulukları

Yazarlar tarafından uyulması gereken raporlaştırma standartları, orjinallik, çoklu, işlevsiz veya tekrarlı çalışmalar, kaynak gösterimi, yazarlık, veri erişimi ve korunumu, yayınlanmış çalışmalarda temel hatalara yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisinin editör / editör kurulu tarafından kabul edilen makaleleri yayınlanmasını kabul eden yazarların aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.

Raporlaştırma standartları: Yazarlar çalışmalarının amacını, önemini vurguladıkları gibi orijinalliğini de belirtmelidir. Dergiye gönderdikleri öneri makalelerinin dergi raporlaştırma standartlarına uygun olmalıdır. (Yazar Rehberi Menüsünde yazım kuralları ve başvuru yönergelerine lütfen bakınız)

Orjinallik: Yazarlar dergiye yayınlanması için önerdikleri makalelerinin tamamının orijinal olduğunu belirtmelidir.

Çoklu, işlevsiz veya tekrarlı çalışmalar: Yazarlar, e Kafkas Eğitim Araştırmaları dergisine gönderilen öneri makaleleri eş zamanlı olarak birden fazla dergiye yollamamalıdır. Ayrıca e Kafkas Eğitim Araştırmalarına gönderilen makalelerin yayınlandıktan sonra başka herhangi bir dergide gelecekte yayınlanmaması beklenmektedir.

Kaynakların gösterimi: Yazarlar, makalelerinde kullandıkları verilerin kaynaklarını metin içi ve kaynakçada yazım kurallarına uygun belirtmelidir.

Yazarlık: e Kafkas Eğitim Araştırmaları dergisine gönderilen öneri makalelerinde yazarlığını üstlenen kişiler, makalenin dizayn, kavramsallaştırma, desen, uygulama ve ya fikirlerin yorumlama sürecinde makalenin oluşumunda önemli düzeyde katkı sunmalıdır. Yazarlar öneri makalesine katkı sunan tüm yazarların isim, iletişimine ilişkin bilgilerini doğruluğunun sorumluluğunu üstlenmiştir.

Veri Erişimi ve Korunumu: Yazarlar tarafından sunulan makalelere yönelik analiz yapılmamış verilerin gereli durumlarda editöre sunmak için korunmalı ve saklanmalıdır.

Yayınlanmış çalışmalarda temel hatalar: Yazarlar tarafından gönderdikleri makaleye yönelik bir hata ya da belirsizlik fark etme durumlarında ilgili konuyu editörlere rapor etmelidirler.

2110 kez görüntülendi.