#

Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu Yönerge, Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca yürütülen yabancı dil hazırlık sınıfları eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esaslar ile zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı esaslarını düzenler.

Dayanak

Madde 2 – (1) Bu Yönerge, 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bir yıl: İki yarıyılı,

b) Birim: Yabancı Diller Yüksekokulunu,

c) Fakülte: Kafkas Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ç) Hazırlık Programları: Yabancı dil hazırlık programlarını,

d) Hazırlık Sınıfı: Yabancı dil hazırlık programlarında okuyan öğrencilerden oluşan sınıfları,

e) Meslek Yüksekokulu: Kafkas Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

f) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

ğ) Yüksekokul: Kafkas Üniversitesine bağlı yüksekokullarını,

ifade eder.

Hazırlık Sınıfı Eğitim Türleri ve Öğretim Süreleri

Madde 4 –  (1) İki yarıyıldan ibaret olan yabancı dil hazırlık sınıfında görülen haftalık ders saat yükü 20 den ve bir yarıyılda görülen ders saat yükü 260 dan az olamaz. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

(2) Derslerin belirli bir yabancı dil veya zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari yüzde otuzluk kısmının bir yabancı dille eğitim-öğretimin yapıldığı fakülte/bölüm/anabilimdalı/ programları için zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Bu hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir. Bu hazırlık sınıfı programına kayıt yaptıran öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine öğrenci, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(3) Öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte bazı seçmeli derslerin yabancı dilde okutulduğu bölüm/anabilimdalı/programların zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Öğrenciler, bu hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.

Hazırlık Eğitim-Öğretiminin Amacı, Kapsamı ve Programları

Madde 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretiminin amacı, öğrenciye okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme; duygularını, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme; mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil becerisini etkili bir şekilde gerçekleştirebilme yeterliliği kazandırmaktır.

(2) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı; teorik dersler, pratik çalışma ve ödev çalışması ile diğer etkinliklerden oluşur.

(3) Hazırlık sınıflarına devam edecek öğrenciler seviyelerine uygun hazırlık eğitimi programlarına alınırlar.

(4) Hazırlık sınıfı şubeleri, bir sınıftaki öğrenci sayısı ve yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretiminin amacını gerçekleştirecek şekilde düzenlenir.

(5) Yabancı Diller Yüksekokulu, yabancı dil hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim programlarını yürütmek üzere, ders müfredat programlarını hazırlayıp geliştirmek ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak için “Program Geliştirme Grubu/Grupları” oluşturabilir.

Sınavlar

Madde 6 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavı, ara sınavlar, yıl sonu sınavı  yapılır.

(2) Sınavlar 100 puan üzerinden ve tamsayı olarak değerlendirilir. Notların verilmesinde ve ortalamanın hesabında kesir sayıları 0,5 veya üzeri ise üst tamsayıya, aksi takdirde alt tamsayıya yuvarlanır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır;

a) Yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavı; her öğretim yılı başında akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan bu sınava; zorunlu hazırlık sınıfı olan fakülte/bölüm/anabilimdalı/programlardan birine kaydını yaptıranlar ve bu öğrencilerden bir önceki eğitim-öğretim yılında bu sınava girmeden kaydını dondurmuş olanlar girebilirler. Yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. Bu sınavda konuşma sınavına girebilmek için diğer derslerin not ortalamasının en az 50 olması gerekir.

b) Ara sınav; tarihleri her eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ve her yarıyılda en az iki kere yapılan sınavlardır. Haklı ve geçerli sayılan bir mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler için, durumlarını gerekli belge ile birlikte mazeretinin bitimini izleyen beş iş günü içinde ilgili Birime yazılı olarak bildirmeleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

c) Yılsonu sınavı; yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin başarı durumları yılsonu sınavı ile belirlenir. Bu sınava, devam etme zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler giremez.  Yılsonu sınavının mazeret sınav hakkı yoktur.

d)  Devamsızlık ya da herhangi bir nedenle  başarısız duruma düşen öğrenciler, takip eden akademik yıl başında yapılacak olan yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavına girebilirler.

Başarı Durumu

Madde 7 – (1) Yılsonu sınavına girebilmek için öğrencinin ara sınavlar not ortalamasının en az 30 puan olması gerekir; yılsonu sınavına giren öğrencinin yılsonu sınav notunun en az 60 puan olması gerekir. Başarı notu; ara sınavların ortalamasının % 30’u, yıl içinde yapılan kısa sınavların ve sınıf içi çalışmalarının, ödev, proje, sunu ve benzeri çalışmaların ortalamasının % 10’u, yılsonu sınavının % 60’ı toplanarak hesaplanır. Başarı notu 100 tam puan üzerinden 65 puandır.

     (2) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfından muaftır:

 

a) En az son 3 yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke  vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

b) Bu dilin  anadil olarak  konuşulduğu  ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language ” sınavlarda  100 tam puan üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen puanla başarılı olanlar,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YDS (Yabancı Dil Sınavı) ve YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınav)’den Tablo 1’de belirtilen puanları alanlar,

d) Öğrenciler bu belgeleri eğitim-öğretim yılı başında teslim edebilirler.

  Tablo 1. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyetinde Geçerli Sınav Türleri ile Kabul  Edilen Asgari Eşdeğer Puanlar

Hazırlık Eğitimi

Kafkas Üniversitesi
Muafiyet Sınavı

YDS

YÖKDİL

TOEFL

CBT

IBT

PBT

İngilizce

65

60

80

173

61

500

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) İkinci fıkranın  (b) ve (c)  bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıldır.

(4) Farklı durumlarda Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu karar verme yetkisine sahiptir.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Sonuçlara İtiraz

Madde 8 – (1) Yapılan sınavlar, sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilan edilir.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili Birime dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı sınavı yapan öğretim elemanı/sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı olarak Birime bildirilir. Not değişikliği ancak Birimin yönetim kurulunun bilgisi dâhilinde yapılabilir.

Derslere Devam

Madde 9 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencileri derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır.

İlişik Kesme

Madde 10 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki ilgili madde hükümleri uygulanır.

Kayıt Dondurma ve Disiplin İşlemleri

Madde 11 – (1) Hazırlık eğitimi sırasında yıl tekrarını gerektirecek kayıt dondurma talepleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Kayıt dondurma işlemi hazırlık eğitimi bir akademik yılı kapsadığından yarıyıllık olarak dondurulamaz. Disiplin işlemleri de öğrencilerin kayıtlı oldukları kurumun dekanlığı veya müdürlüğünce yürütülür.

 

Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

Madde 12- (1) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı, her öğretim yılında üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için açılır. Ek kontenjandan kayıt yaptıran öğrenciler için sınav tekrarlanır. Eğitim-öğretim yılının başında bir yıl süre ile kayıt donduran ve kayıt yaptırdığı yılda muafiyet sınavına girmeyen öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan muafiyet sınavına girebilirler. Muafiyet sınavı için herhangi bir mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Yabancı Dil Muafiyet sınavına katılma zorunluluğu yoktur. Sınava katılmak isteyen öğrencilere üniversiteye kayıt işlemi sırasında sınavın gün, saat ve yerini gösteren giriş belgesi verilir. Sınava katılmayan öğrenciler yabancı dil derslerini almak zorundadırlar ve ek kontenjanla kaydolan öğrenciler için açılan sınava giremezler.

(3) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı her öğretim yılının başlamasını takip eden 15 gün içinde yapılır.

(4) Yabancı Dil Muafiyet Sınavında öğrencilere zorunlu yabancı dil derslerinin müfredat programı uyarınca bir test uygulanır. Test sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. 60 veya daha yukarı puan alanlar zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

(5) Sınav sonuçları 5 iş günü içinde ilan edilir ve ilgili birimlere bildirilir.

(6) Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavına eşdeğer sayılan sınavların birinden başarılı olduklarını belgeleyen öğrencilerin belgeleri Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılıp sayılmayacaklarına karar verilir. Bu öğrenciler belgelerini Eğitim-Öğretim Yılının ilk haftasında teslim etmek zorundadırlar. (YDS için en az 50, YÖK Dil için en az 60 istenir.)

(7) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlarda yapılan yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan veya yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler, ders programlarında bulunan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden de muaf sayılırlar.

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 13 – (1) Bu Yönergede yer almayan durumlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Kafkas Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 14 – (1) Bu Yönerge, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 – (1) Bu Yönerge hükümleri Kafkas Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Geçici Madde 1- (1) Bu Yönerge yürürlüğe girmeden önce YÖKDİL sınavlarına girerek 65 ve üzeri puan alanların belgeleri geçerli sayılacaktır.

  

2169 kez görüntülendi.