#

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

24 Ağustos 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29098

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarına ait yabancı dil hazırlık programları, zorunlu yabancı dil öğretimi ve yaz okulu eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar ve Meslek Yüksekokullarına kayıtlı olan yabancı dil, mesleki yabancı dil ve uluslararası öğrenciler için Türkçe dahil olmak üzere, tüm hazırlık sınıflarının eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar. İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddeleri, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt birim koordinatörlüğü: Hazırlık Birimi, Kurslar Birimi, Kafkasya ve Slav Dilleri Birimi, Doğu ve Uzak Doğu Dilleri Birimi ve Batı Dilleri Birimi Koordinatörlüğünü,

b) AODK: Avrupa ortak dil kriterlerini (Common Europen Framework of Reference for Languages: CEFR),

c) Ara sınavlar: Yabancı dil hazırlık programı eğitim-öğretim süresince yılda en az iki kez yapılan sınavları,

ç) Birim: Kafkas Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulunu,

d) Bütünleme sınavı: Eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan, hazırlık sınıfına devam eden ve yılsonu sınavında başarısız olan öğrencilerin girdiği sınavı,

e) Dönem ara sınav notu: Dört temel dil becerisi için ayrı ayrı yapılan sınavlardan elde edilen puanların ağırlığına göre saptanan döneme ait vize notunu,

f) Dört temel dil becerisi: Avrupa Ortak Dil Kriterleri düzey tanımlamalarında kullanılan okuma, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini (Ek),

g) Meslekî yabancı dil dersleri: Yabancı dil hazırlık programını başarmış veya muaf tutulmuş önlisans ve lisans öğrencilerine eğitimleri boyunca verilen mesleğe yönelik yabancı dil derslerini,

ğ) Muafiyet ve düzey belirleme sınavı: Eğitim-öğretim yılı başında yapılan, hazırlık programına dahil olan öğrencilerden; hazırlık sınıfından muaf olacaklar ile hazırlık sınıfına devam edeceklerin yabancı dil seviyelerini ve bu seviyelerine göre sınıflarını belirleyen sınavı,

h) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak için girilen sınavı,

ı) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

k) Yabancı dil hazırlık programı: Yüksekokul tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini,

l) Yabancı dil/seçmeli ikinci yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilen ortak zorunlu yabancı dil derslerini ve bunun dışındaki diğer yabancı dil derslerini,

m) Yaz okulu: Yaz döneminde uygulanan yabancı dil ve Türkçe hazırlık destek programını,

n) Yılsonu Sınavı: Hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınavı,

o) Yüksekokul Kurulu: Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

ö) Yüksekokul Müdürlüğü (Müdürlük): Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

p) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfları eğitim-öğretiminin amacı ve kapsamı

MADDE 4 – (1) Hazırlık sınıfları eğitim-öğretiminin amacı; öğrenciyi, Tablo 2’de belirtilen B1 dil düzeyi asgari puanlarına ulaştırmaktır. Ancak, hazırlık sınıfında verilecek eğitimin en az 700 saat olması durumunda öğrencilerin asgari B2 yeterlik düzeyine ulaşması gerekir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfları eğitim-öğretimi, alt birim özelliklerine göre; öğrenci merkezli modern yaklaşımlar, laboratuvar, ödev ve proje çalışması gibi uygulamalardan oluşur. Bu eğitim-öğretim programlarının hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulamaya konulmasından, Yüksekokul Yönetim Kurulu adına alt birim koordinatörlüğü sorumludur.

(3) Hazırlık sınıflarında bir yıl süresince okutulacak dersler öğrencinin dört temel dil becerisini geliştirecek şekilde haftada en az 20, en fazla 30 ders saati olarak düzenlenir. Bu programlar, Yüksekokul Kurulu tarafından kararlaştırılır.

(4) Hazırlık sınıfları müfredatı, ilgili hazırlık birim koordinatörlüğü tarafından belirlenir, Yüksekokul Kurulu kararıyla kesinleşir.

(5) Gerekli hallerde alt birim koordinatörlüğünde “Program Geliştirme Grubu”, “Sınav Hazırlama Grubu”, “Akademik Gelişim Grubu” ve “Ölçme ve Değerlendirme Grubu” gibi çalışma grupları oluşturulur. En az üç öğretim elemanından oluşacak gruplar ilgili alt birim koordinatörlüğünün önerisiyle ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla üç yıl süreyle görevlendirilirler.

Hazırlık sınıfları eğitim-öğretimine tabi öğrenciler

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfları eğitim-öğretimine tabi öğrenciler aşağıdaki şekildedir:

a) Tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı olanlar,

b) Kısmen (en az % 30) yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı olanlar,

c) Türkçe hazırlık eğitimi alması gereken uluslararası öğrenciler.

(2) Hazırlık sınıflarına misafir öğrenci kabul edilmez.

Hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim süresi bir yıldır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı öğrencilerden bir yıl süreli hazırlık sınıfı eğitimi sonunda başarısız olanlar yaz okuluna devam edebilir ve/veya takip eden eğitim-öğretim dönemi başında yapılan muafiyet ve düzey belirleme sınavına girebilirler. Bu sınavdan da başarılı olamayan öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılında derslere devam edebilir veya yılsonu sınavına ve/veya bir sonraki eğitim-öğretim dönemi başında yapılan muafiyet sınavına girebilirler. Hazırlık sınıfında devamsızlıktan dolayı kalan öğrenciler sadece eğitim-öğretim dönemi başında yapılan muafiyet ve düzey belirleme sınavına girebilirler.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan programlara kayıtlı uluslararası öğrencilerden yabancı dil yeterliliğini belgeleyemeyenler, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırır. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler için bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri geçerlidir. Yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler birinci sınıfa başlama hakkını elde ederler.

(4) Hazırlık sınıfında kayıt dondurulması, ilgili eğitim-öğretim yılının tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. Kayıt dondurma sebebinin ortadan kalkması halinde öğrenci kayıtlı olduğu Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokuluna dilekçe ile başvurabilir. İlgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulunun Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci seviye tespit sınavına tâbi tutulur. Bu sınavın sonucunda, düzeyine uygun sınıf bulunması halinde, öğrenci hazırlık sınıfına devam eder. Düzeyine uygun sınıf bulunmaması halinde öğrenci, takip eden eğitim-öğretim yılında hazırlık eğitimine başlar. Öğrencinin kayıt dondurma öncesinde aldığı notlar dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme, Derslere Devam, Muafiyet ve Yeterlilik

Sınav esasları

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıflarında; muafiyet ve düzey belirleme sınavı, dönem içi sınavlar, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavları yapılır.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıflarında uygulanan, kısa sınavlar haricindeki bütün sınavlar AODK düzey tanımlarına göre dört temel dil becerisini ölçer ve ilgili alt birim koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Muafiyet ve düzey belirleme sınavı

MADDE 8 – (1) Öğrencilerin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan tabloda belirtilen dil seviyelerinden hangisine sahip olduğunu ölçen sınavdır.

(2) Muafiyet ve düzey belirleme sınavı, eğitim-öğretim yılı başında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilir.

(3) Yabancı dil hazırlık eğitimi gerektiren programlara kayıtlı öğrencilerden yeterlilik koşullarını yerine getirmemiş olanlar da bu sınava girer.

(4) Dört temel dil becerisini ölçen bu sınavın sözlü bölümüne girebilmek için diğer bölümlerden alınan puanın ortalaması en az 45 olmalıdır.

(5) Muafiyet ve düzey belirleme sınavında başarılı olan öğrenci, kayıtlı olduğu lisans programına devam eder.

(6) Hazırlık eğitimi sırasında bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan Tablo-2’de belirtilen yabancı dil yeterliliğini gösterir belgelerden birini ibraz eden ve yazılı talepte bulunan öğrenciler Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla hazırlık sınıfını başarmış sayılırlar.

(7) Muafiyet ve düzey belirleme sınavında B1 dil basamağında olan veya not ortalaması en az 65 olan öğrenciler kayıtlı olduğu lisans programına devam eder ve başarılı olan öğrencilere başarı belgesi verilir.

(8) Muafiyet ve düzey belirleme sınavında görev yapacak Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları hazırlık birim koordinatörlüğü tarafından önerilir ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca görevlendirilir. Diğer fakülte ve yüksekokulların her biri 1-50 arası öğrenci için en az bir öğretim elemanını görevlendirir. Bu görevlendirmeler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından koordine edilir.

(9) Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden 65 puanın altında not alanlardan; puan aralığı 0-30 olanlar A1.1 (başlangıç), 31-49 olanlar A1.2 (başlangıç-orta), 50-64 olanlar ise A2 (orta düzey) grubuna yerleştirilir.

Dönem içi değerlendirme sınavları

MADDE 9 – (1) Dönem içi değerlendirme sınavları kısa sınavlar ve ara sınavlardan oluşur.

(2) Kısa sınavların özellikleri aşağıdaki gibidir:

a) Sınavların yapılacağı günler öğrencilere bildirilmez.

b) Sınavların olduğu günlerde derslere devam edilir.

c) Her yarıyıl en az iki, en fazla altı adet kısa sınav yapılır.

ç) Dönem içinde yapılan proje, ödev çalışması, sunum ve benzeri çalışmaların her biri bir kısa sınav olarak değerlendirilebilir.

d) Kısa sınavların ortalaması yeterlilik değerlendirilmesinde kullanılır.

e) Bu sınavların mazeret hakkı yoktur.

(3) Ara sınavların özellikleri aşağıdaki gibidir:

a) Dört temel dil becerisini ölçen ara sınavların amacı öğrenciyi yılsonu sınavına hazırlamaktır.

b) Her yarıyıl içinde en az bir ara sınavı olmak üzere yıl boyunca en az iki ara sınavı yapılır.

c) Her bir dil becerisinden alınan ara sınav notlarından dönem ara sınav notu elde edilir. Derslerin ara sınav notundaki ağırlıkları programdaki ders saatine göre belirlenir.

ç) Sınav tarihleri, sınavdan en az onbeş gün önce Müdürlükçe ilan edilir. Ara sınav süresi bir ders saatidir. Sınavın türüne göre sınav süresi, ilgili öğretim elemanının başvurusu halinde Müdürlükçe değiştirilebilir.

d) Ara sınavların yapıldığı tarihlerde ders yapılmaz.

e) Ara sınav sonuçları Müdürlükçe ilan edilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık programında ve yaz okulunda okuyan öğrenciler yapılan toplam derslerin % 80’ine devam etmek zorundadır. Hazırlık sınıflarında devamsızlıktan kalan öğrenciler başarısız sayılır, derslere ve sınavlarına giremezler. Ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan muafiyet ve düzey belirleme sınavına girebilirler. Bu sınavdan da başarısız olmaları durumunda, takip eden yılda hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadırlar. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler yılsonu sınavından önce Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir.

Yılsonu sınavı

MADDE 11 – (1) Yılsonu sınavı dört temel dil becerisini ölçer. Yeterliliğe katkısı % 60’tır.

(2) Yılsonu notunun belirlenmesinde dört temel dil becerisinin ağırlıklı oranları aşağıdaki gibidir:

 

Tablo – 1

DİL BECERİLERİ

AĞIRLIK ORANLARI

Dinleme-Anlama

% 20

Okuma-Anlama

% 30

Sözlü Anlatım

% 25

Yazılı Anlatım

% 25

 

(3) Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremez.

(4) Yılsonu sınavının mazeret hakkı yoktur.

(5) Yılsonu sınavında başarısız olanlar bütünleme sınavına girebilir, yaz okuluna devam edebilir veya bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan muafiyet ve düzey belirleme sınavına girebilirler.

Bütünleme sınavı

MADDE 12 – (1) Yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

(2) Dört temel dil becerisini ölçen bütünleme sınavı hazırlık eğitim-öğretimi sonunda öğrencinin yabancı dil düzeyinin yeterli düzeye ulaşıp ulaşmadığını belirler.

(3) Bütünleme sınavı puanının hesaplanmasında yılsonu sınavına ilişkin 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen puanlama esasları geçerlidir.

(4) Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremezler.

(5) Bütünleme sınavında başarısız olanlar yaz okuluna devam edebilir veya bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan muafiyet ve düzey belirleme sınavına girebilirler.

Başarı durumu

MADDE 13 – (1) Hazırlık sınıfı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre, bir öğrencinin yılsonu itibarıyla yeterlilik ve başarı notu; ara sınavların ortalamasının % 30’u, yıl içinde yapılan kısa sınavların ve sınıf içi çalışmalarının, ödev, proje, sunu ve benzeri çalışmaların ortalamasının % 10’u, yılsonu sınavının % 60’ı toplanarak hesaplanır. Hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Yuvarlama işlemi; virgülden sonraki ilk hane, beşten küçükse birler basamağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler basamağı bir artırılacak şekilde yapılır. Yeterlilik ve başarı notu 65 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır. Hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Yüksekokul Müdürlüğünce başarı belgesi düzenlenir.

Muafiyet

MADDE 14 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyete ilişkin hususlar aşağıdaki gibidir:

a) Üniversitenin birimlerinin ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavını Yabancı Diller Yüksekokulu yapar.

b) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavının tarihi, Yüksekokul Müdürlüğünün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Sınav güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, Üniversitenin hazırlık programı bulunmayan birimlerinin öğrencileri girer.

ç) Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında kayıt yaptırdığı birime başvurur. Her birim başvuru evrakını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sınava girecek öğrencilerin isimlerini düzenleyerek Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Müdürlük sınav sorularını, sınav tertip ve düzenini ayarlayarak sınavı yapar. Öğrenciler sınavlara, akademik takvimde belirtilen günde, Müdürlük tarafından ilan edilen saat ve yerde girmek zorundadır.

d) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlarda yapılan yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan veya yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler, ders programlarında bulunan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden de muaf sayılırlar.

e) Bir öğrencinin ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından başarılı sayılabilmesi için, Kafkas ÜniversitesiÖnlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi hükmüne göre en az 60 notu alması gerekir.

f) Sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemesi şartıyla YDS’den 50 ve üzeri veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden geçer puanı aldığını belgeleyenler ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulur.

(2) Yabancı dil hazırlık programına devam etmesi gereken öğrenciler, aşağıdaki şartlardan en az birini karşılamak kaydıyla muaf sayılırlar.

a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğrenimlerinin en az son üç yılını bu kurumlarda tamamlayan ve bu durumlarını belgeleyenler, muafiyet ve düzey belirleme sınavından başarılı sayılırlar.

b) Yüksekokul tarafından gerçekleştirilen muafiyet ve düzey belirleme sınavından veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası sınavlardan Tablo 2’de belirtilen puanlara sahip olan öğrenciler hazırlık programından muaf sayılırlar. Tablo 2’de yer alan sınavların yanı sıra, Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisiyle Senato tarafından kabul edilecek diğer sınavlar da yabancı dil yeterliliğinden başarılı sayılmak için kullanılabilir.

 

Tablo 2: Yeterlilik sınavı ve uluslararası eşdeğer sınavlardan alınması gereken asgari puanlar

Birim

Yeterlilik Sınavı

Uluslararası Sınavlar

İngilizce

65

YDS’den en az 65 puan

TOEFL IBT’den en az 78 puan

Fransızca

65

YDS’den en az 65 puan

En az DELF B1

Almanca

65

YDS’den en az 65 puan

TELC Deutsch en az B2

Rusça

65

Türkiye’deki üniversitelerin yabancı dil merkezlerine ait en az B1 düzeyinde yeterlilik sertifikası olanlar

Gürcüce

65

Türkiye’deki üniversitelerin yabancı dil merkezlerine ait en az B1 düzeyinde yeterlilik sertifikası olanlar

Arapça

65

YDS’den en az 65 puan

Türkçe

65

Üniversitelerin TÖMER Merkezlerine ait en az B1 düzeyinde Yeterlilik Sertifikası veya KAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe yeterlilik testinden yeterli puanı almak

 

c) Yatay geçiş yoluyla veya dikey geçiş sınavıyla kayıt yaptıran öğrenciler için de Tablo 2’de belirtilen yeterlilik koşulları geçerlidir.

ç) Daha önce, Kafkas Üniversitesi veya başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olanlar yabancı dil hazırlık programından muaftır.

d) Daha önce öğrencisi olduğu bir üniversitede, kayıtlı olduğu dönemde söz konusu üniversitenin yaptığı hazırlık sınıfı yabancı dil muafiyet sınavını en az 65 veya dengi bir notla başarmış olduğunu belgeleyenler muaf sayılırlar.

(3) Aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan öğrenciler, Türkçe hazırlık programından muaf tutulurlar.

a) Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğrenimlerinin en az son 3 yılını bu kurumlarda tamamlayan ve bu durumlarını belgeleyenler.

b) Tablo 2’de belirtilen muafiyet koşullarını yerine getirenler ve belgeleyenler.

Sınavlarda mazeret, sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 15 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini, mazeretin sona erdiği tarihi takip eden beş iş günü içerisinde belgeleri ile birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Hastalık nedeniyle sınavlardan mazeretli sayılabilmek için sağlık raporu almak gereklidir. Mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilenlere bir sınav hakkı tanınır. Mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler ilgili sınavdan başarısız sayılır.

(2) Sınavı yapan öğretim elemanı/sınav komisyonu sınav sonuçlarını ve kâğıtlarını sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Yüksekokul öğrenci işlerine teslim eder.

(3) Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilan tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Müdürlüğe dilekçe vererek itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan komisyonlar tarafından, en geç beş iş günü içinde incelenir. Sonuçlar yazılı ve gerekçeli olarak Yüksekokul Yönetim Kuruluna bildirilir. Not değişikliği ancak Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

(4) Geçerli mazereti olmaksızın ara sınavlara girmemiş öğrenciler ilgili sınavdan sıfır puan almış sayılırlar.

Hazırlık eğitim-öğretiminde başarısızlık hali

MADDE 16 – (1) Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıtlı öğrencilerden ikinci yılın sonunda yeterliliğini belgelememiş olanların hazırlık sınıfıyla ilişkileri kesilir. Bir yıllık hazırlık sınıfı sonunda başarısız olmuş ve takip eden yılın sonunda da yeterliliğini belgeleyememiş öğrenciler, yazılı talepte bulunmaları halinde ÖSYM tarafından başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eş değer bir programa, eş değer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlar ile kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlarda, hazırlık programına devam ettikleri ilk yılın sonunda gereken koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler, bir sonraki muafiyet ve düzey belirleme sınavına katılır ve/veya hazırlık programını tekrarlar. Yabancı dille eğitim-öğretim yapan program öğrencileri ile kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan program öğrencileri muafiyet ve düzey belirleme sınavında veya hazırlık programında başarılı olmadan ilgili programa başlatılmaz.

(3) Hazırlık sınıfı olan Türkçe programlarda hazırlık programına devam ettikleri ilk yılın sonunda gereken koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler; talep etmeleri halinde bir kereye mahsus olmak üzere bir sonraki yıl yabancı dil hazırlık programını tekrarlayabilir. Bu öğrenciler hazırlık programında başarısız olsalar bile ilgili programa devam edebilir, ancak kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için Türkçe yeterlilik sınavından başarılı olması gerekir.

Hazırlık sınıfları yaz okulu

MADDE 17 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile yaz okulu programı açılabilir. Eğitim-öğretim yılı sonunda başarısızlıktan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler bu haktan yararlanabilirler. Bu Yönetmelik hükümleri yaz okulunda da uygulanır. Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı ve 7 ncimaddeleri gereğince yaz okulu programı süresi yedi hafta olup başlama ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir.

Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri

MADDE 18 – (1) Hazırlık eğitimi kayıt dondurma talepleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulunca karara bağlanır. Disiplin işlemleri öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun dekanlığı veya müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır.

Seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersleri

MADDE 19 – (1) Hazırlık programı olan birimlerin anabilim dalı/bölümlerinde hangi dilde/dillerde seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersleri okutulacağına birimin kendisi karar verir. Bunun için ilgili birim, açılacak derslerin kapsamı, içeriği ve kredilerini tespit ederek eğitim-öğretim yılı başlamadan iki ay önce Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Bu talep üzerine Yüksekokul Müdürlüğü seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersini/derslerini açar ve yürütür.

Mesleki yabancı dil dersleri

MADDE 20 – (1) Mevzuat veya ders programında mesleki yabancı dil dersi/dersleri bulunan birimler, bu derslerin eğitim-öğretiminde Yüksekokuldan faydalanabilir. Bunun için ilgili birim, açılacak derslerin kapsamı, içeriği ve kredilerini tespit ederek eğitim-öğretim yılı başlamadan iki ay önce Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Bu talep üzerine Yüksekokul Müdürlüğü mesleki yabancı dil dersini/derslerini açar ve yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 25/7/2011 tarihli ve 28005 sayılı Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.