Genel Bilgiler

Genel Tanıtım

Genel Tanıtım: 
Fakültemiz 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur.  Fakültemizde eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri 5 bölüm, 22 Anabilim Dalından oluşan Akademik yapı içinde gerçekleştirilmektedir. Akademik personeli 44 Profesör, 15 Doçent, 18 Dr.Öğr.Üyesi,  20 Araştırma Görevlisi, 2 yabancı uyruklu Öğretim Görevlisi ve 14 İdari personel görev yapmaktadır. Fakültemizin  toplam 607  öğrencisi mevcuttur. Birçok Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora programı mevcuttur. 
Fakültemizde modern eğitimin tüm imkânları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecekleri eğitim verilmektedir. Fakültemiz Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitimi Kurumları Birliği (EAEVE) aday üyesi olup VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)  üyesidir.
Fakülte bünyesinde  4 anfi, 4 sınıf, 1 kütüphane, 1 bilgisayar laboratuarı ve  400 kişilik bir konferans salonu mevcuttur. Fakültemiz  bilimsel araştırmalarda da ön sıralardadır.  Örneğin, akademik personelimiz  yayınlanmış makale,bildiri ve  farklı kaynaklardan desteklenen  çok sayıda bilimsel projede görev almıştır.  
Fakülte Hastanesi İç Hastalıkları, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji  klinikleri ile beraber Dölerme ve Suni Tohumlama ünitesi ve Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilimlerinden  oluşmaktadır.  Kliniklerimiz evcil ve yabani hayvan hastalıklarında, teşhis, tedavi, ilk yardım, hayvanlarda üreme ve üreme sorunları ve suni tohumlama gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Farmakoloji ve Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Pataloji ve Viroloji laboratuarları klinik hizmetlerini desteklemektedirler. 
Veteriner Hekimlik, %92’lik istihdam oranı ile iş bulma imkanı en geniş mesleklerden biri olup mezunlarımız gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde çalışmaktadırlar.

            Tarihçe:
Fakültemiz, 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe konan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Üniversitesi bünyesinde Kars Veteriner Fakültesi adı altında kurulmuş ve kurucu dekanlığına aynı yıl, Prof. Dr. Necdet LELOĞLU atanmıştır. 
Kars Veteriner Fakültesi, 1985-1986 Eğitim-Öğretim Yılında Erzurum’da kırk dokuz öğrenci; -aralarında Kurucu Dekanın da yer aldığı- dört profesör, yedi doçent, bir yardımcı doçent, beş araştırma görevlisi ve otuz üç idari personel ile eğitim-öğretime başlamıştır. Bu dönemde, üç bölüm ve 11 anabilim dalına bağlı 12 bilim dalına sahip olan Fakülte, 34 öğrenciden oluşan ilk mezunlarını 1990 yılında vermiştir.. 
Fakültenin 7’nci Eğitim-Öğretim Yılında (1991-1992), 1. sınıf öğrencileri Kars’ta, daha önce Dede Korkut Eğitim Enstitüsü için inşa edilen ve bu Enstitü kapatıldıktan sonra Jandarma Birlikleri tarafından kullanılan binalarda öğrenim görmeye başlamışlardır. 1991 yılında halen kullnılmakta olan klinik binası açılmıştır. Fakülte, 11 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe giren 3837 sayılı Yasa ile kurulan Kafkas Üniversitesine bağlanmıştır. 
2001 yılında Üniversite’nin Paşaçayırı Yerleşkesindeki yeni Eğitim - Öğretim Binasına taşınan Fakültemiz, Klinikleri, 5 bölümü ve bu bölümlere ait 19 anabilim dalında eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
Fakültemiz, kuruluşundan bugüne kadar yetiştirdiği veteriner hekimler ile ülke hayvancılığına, klinikleriyle ise bölge hayvancılığına hizmet etmiş; hayvan ve insan sağlığına ilişkin sorunlara, bilimsel çalışmalar ışığında çözüm üretme çabası içerisinde olmuştur. Kafkas Üniversitesinin kuruluşuna öncülük ederek, önemli oranda göç veren bir il olan Kars’ta, nüfus artışına ve sosyo-ekonomik canlanmaya olanak sağlayan Fakülte, Bölgede yükseköğrenim görmek isteyen gençlere bir bilim yuvası olarak kapılarını açmış; gerçekleştirdiği bilimsel ve sosyal etkinlikleriyle hem bölge halkının bilinçlendirilmesine katkıda bulunmuş hem de Kars ili ve çevresinin kültürel yaşamına renk getirmiştir.
Fakültemizde dekanlık görevini yürütmüş olan öğretim üyeleri:
Prof. Dr. Necdet Leloğlu 31.08.1982 tarihinde Atatürk Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesi’ne kurucu Dekan olarak atandı. Dekanlık görevini 02.02.1995 tarihine kadar sürdürdü. Fakültemizin kuruluşu ve gelişimi ile Kars’ta bir üniversitenin açılması için büyük çaba gösteren, 19 Mayıs 2001 tarihinde kaybettiğimiz Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Necdet Leloğlu’nu saygı ve minnetle anıyoruz.
Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Necdet LELOĞLU’ndan sonra Fakültemizde dekanlık görevini yürüten Öğretim Üyeleri ve görev dönemleri şu şekildedir: 
Prof. Dr. Veysi ASLAN                      (1995 ­– 1995)
Prof. Dr. Erdoğan FİNCİ                     (1995 ­– 1998)
Prof. Dr. Kemal YILMAZ                    (1998 – 2003)
Prof. Dr. Ahmet ÖNCÜER                  (2003 – 2004)
Doç. Dr. Burhan ÖZBA                      (2004 – 2005)
Prof. Dr. Abamüslüm GÜVEN            (2005 – 2006)
Prof. Dr. Şahin ASLAN                      (2006 – 2010 ) 
Prof. Dr. H. Metin ERDOĞAN            (2010 – 2012 )
Prof. Dr. Gürsoy AKSOY                   (2012 - 2016 )

Prof. Dr. Hasan ÖZEN                      (2016-  2018 )

Prof.Dr.Mete CİHAN                  (2018---         devam ediyor   )

 

 

15680 kez görüntülendi.