YÖNERGE

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KAFKAS TÖMER) EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe öğretimine ilişkin yürütülecek programın yöntem, faaliyet alanlarını ve öğrenci kabulüne ve sınavlara ilişkin esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönerge, 16/10/2017 tarih ve 30212 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönergede geçen;

Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

Üniversite Yönetim Kurulu: Kafkas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Döner Sermaye İşletmesi Birimi: Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

KAFKAS TÖMER: Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

KAFKAS TÖMER Müdürü: Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir.

KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu: Kafkas Üniversitesi TÖMER Müdürü, iki müdür yardımcısı ve Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendireceği iki kişi olmak üzere toplamda beş kişiden oluşur. Görevlendirilen KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır.

Birim: Kafkas Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümleri ve birimleri,

Eğitim Programı: KAFKAS TÖMER’de yürütülen Türkçe öğretim programını, seminer, konferans ve benzeri eğitim faaliyetlerini,

Sertifika Programı: KAFKAS TÖMER’de açılan devam zorunluluğu olan dersleri başarı ile tamamlayanlara belge verilen eğitim programını,

Sertifika Belgesi: KAFKAS TÖMER’de yürütülen Türkçe öğretim programına katılarak devam şartlarını yerine getiren başarılı öğrencilere verilen belgeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim /Sertifika Programlarına İlişkin Esaslar

Eğitim Programının Açılması, İptal Edilmesi, Süresi ve Şekli

 

Açılacak Kurslar ve İçerikleri:

Madde 4- KAFKAS TÖMER’de hangi kursların açılacağı gelen istekler dikkate alınarak güz, bahar ve yaz dönemi başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Başvuru sayısı 10’un altında olan kurslar açılmaz; ancak Yönetim Kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile başvuru sayısı 10’un altında olan kurslar da açılabilir.

Madde 5- (a) Türkçe öğretim programlarına başvuran öğrencilerin hangi seviyeden Türkçe öğrenimine başlayacaklarını tespit etmek amacıyla seviye tespit sınavı uygulanır. Açılan kurslarda öğrencilere tespit edilen dil seviyelerine göre yerleştirildikleri kurlara uygun öğretim uygulanır.

(b) Kurslarda verilecek derslerin içerikleri, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce hazırlanan Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütlerinde belirlenen becerileri kazandırmaya uygun olarak hazırlanır.

Madde 6- (a) Merkezde yabancılara Türkçe öğretiminin yanı sıra Türkiye Türkçesi dışındaki dil ve lehçeleri öğretmeye, hızlı okuma teknikleri, etkili iletişim, diksiyon ve beden dili gibi dil ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar da açılabilir.

(b) Türkçe öğretimi dışında açılacak kursların eğitim süreleri, ders içerikleri, ders saatleri ve sınavları KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Dil Seviyeleri, Eğitim Süreleri ve Ders Saatleri:

MADDE 7 – (a) KAFKAS TÖMER’de yabancılara Türkçe öğretimi eğitim süresi temel düzey (A) için 320 saat, orta düzey için (B) 320 saat, ileri düzey (C) için 260 saat olarak uygulanacaktır.  Öğrencilerin seviyesine göre 5 dil düzeyi (kur) (A1, A2, B1, B2, C1) belirlenmiştir.

 

DİL SEVİYELERİ

KUR

SÜRE

Temel Seviye

A (A1+A2)

320 saat

Orta Seviye

B (B1+B2)

320 saat

İleri Seviye

C (C1)

260 saat

(b) Yukarıda belirtilen beş dil seviyesinin her birinde verilecek derslerin saatleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından ek düzenlemeler yapılabilir. Ders saatleri Yönetim Kurulu tarafından artırılıp azaltılabilir.

Eğitim /Sertifika Programı Önerilmesi

MADDE 8 – KAFKAS TÖMER tarafından açılacak Türkçe öğretim programları;

a)     KAFKAS TÖMER veya Üniversite birimlerince talebi olabileceği düşünülen kişi ve kuruluşlara sunulmak üzere, birimlerin ortak katılımı veya diğer kuruluşlarla iş birliğiyle veya,

b)     Kamu kurumları ile özel veya uluslararası kuruluşlardan gelen talep, bu yönergede belirlenen şartlara göre KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu’na önerilir. KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulunda ve Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi Birimince onaylanan faaliyetlerle ilgili protokol ve sözleşmeleri imzalamaya KAFKAS TÖMER Müdürü yetkilidir.

Eğitim /Sertifika Programı Talep Formu

MADDE 9- Türkçe Öğretimi talep formu KAFKAS TÖMER tarafından resmî internet sitesinde ilan edilecektir.

Eğitim/Sertifika Programı Açılması

MADDE 10 –  Birimler tarafından KAFKAS TÖMER’e yapılan Türkçe Öğretim Programına katılım talepleri KAFKAS TÖMER Müdürlüğü tarafından incelenir, gerekli değişiklik önerileri dikkate alınarak programa son şekli verilir ve KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu’nun nihai kararı üzerine Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye işletmesi Birimi onayına sunulur.

Eğitim/Sertifika Programlarının İlan Edilmesi

MADDE 11 – (a) Senato tarafından kabul edilen Sertifika Programları ile KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen seminer vb. programların ilgili çevrelere duyurulması, program önerisini hazırlayan Birim/Birimler/Kuruluş iş birliğiyle planlanır ve program bütçesinde öngörülen tanıtım giderleri çerçevesinde KAFKAS TÖMER tarafından ilan edilir. Eğitim ve Sertifika Programlarının yeri ve tarihi KAFKAS TÖMER Müdürlüğünce değiştirilebilir.

(b) KAFKAS TÖMER tarafından açılacağı duyurularak katılımcı kayıtları yapılan Eğitim ve Sertifika Programları, program duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir. Programın iptal edilmesi halinde, daha önce yatırılmış ücretler katılımcıya iade edilir.

(c) Her yıl düzenli olarak belirli aralıklarla açılması öngörülen eğitim-sertifika programları KAFKAS TÖMER tarafından bir katalogda toplanarak yayımlanabilir.

Eğitim/Sertifika Programının Yürütülmesi

MADDE 12 – Açılacak Eğitim-Sertifika Programının yürütülmesinden Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumludur. 

 Eğitici Seçimi ve Görevlendirilmesi

MADDE 13- Türkçe öğretim programlarında eğiticinin görevlendirilmesi KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu tarafından kesinleştirilir. KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu, TÖMER Türk Dili Öğretim Görevlilerinin yeterli sayıda olmaması durumunda eğitici talebinde bulunabilir.

Eğitim /Sertifika Programına Kayıt İçin İstenen Belgeler

MADDE 14 – (1) Adayların Eğitim-Sertifika Programına kayıt yaptırabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri, KAFKAS TÖMER kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekir.

a) KAFKAS TÖMER’de açılan programlara kayıt olabilmek için hazırlanan, adaylar tarafından doldurulup imzalanacak Kesin Kayıt Başvuru Formu KAFKAS TÖMER tarafından resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Eğitim-Sertifika Programı için belirlenen ücretin tamamının veya taksitler halinde ödenecekse ilk taksitinin ödendiğine ilişkin makbuz.

c) Eğitim-Sertifika Programının özelliklerine göre önceden belirlenerek duyurulacak olan ek belge veya ön koşulların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler

Eğitim /Sertifika Programına Devam

MADDE 15 - (1) Katılımcılar aşağıda esasları belirtilen devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

(a)  Derslere %80 oranında devam mecburiyeti vardır. Bu oranı aşan kursiyerler başarısız kabul edilir ve kur bitirme sınavına alınmazlar. Devamsızlık yapılan gün ve saatler için kurs ücreti iade edilmez.

(b) Eğitim-Sertifika programına devam durumu; ilgili eğitici tarafından takip edilir. Eğitici devam durumunu gösteren çizelge ile birlikte yoklama listelerini her programının sonunda KAFKAS TÖMER Müdürlüğü’ne elden teslim eder.

(c) Uzun süreli hastalık, kaza, aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle devam oranının tamamlanamaması halinde, ilgili katılımcı hakkında bu durumu belgeleyen resmî tutanaklar göz önünde bulundurularak KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(d) Yukarıda belirtilen şekillerde Eğitim-Sertifika Programına devam etmeyen katılımcının mali sorumlulukları saklı kalmak koşuluyla programla ilişiği kesilir ve kendisine herhangi bir belge verilmez.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Sınavlar ve Değerlendirilmesi:

MADDE 16 – (1) KAFKAS TÖMER’de uygulanan sınavlar şunlardır: Seviye Tespit Sınavı, Kur Bitirme Sınavı ve Diploma Sınavı.

(2) Seviye Tespit Sınavı:

a) KAFKAS TÖMER’de öğrenim görmek isteyen adayların dil yeterliliklerinin 7. maddenin (a) fıkrasında belirtilen dil seviyelerinden hangisine denk geldiğini belirleyen bir sınavdır.

b) Bu sınava KAFKAS TÖMER’de öğrenim görmeyen, ama dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar da girebilir.

c) Bu sınav, aşağıda belirtilen alanlarda uygulanır:

- Okuma- Anlama,

- Sözlü anlatım (konuşma)

- Yazılı anlatım (yazma)

- Dinleme

ç) Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri puan alanlar B1 orta düzeyden, 50’nin altında puan alanlar ise A1 temel düzeyden öğrenime başlar. Bu değerlendirme yapılırken 4 alandaki becerinin (Okuma- anlama, Konuşma, Yazma, Dinleme) ortalaması alınır. Her bir beceri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Eğer aday KAFKAS TÖMER’de kurs görmeden Kafkas Üniversitesi’nin öğretim dili Türkçe olan programlarında öğrenimine devam etmek isterse 4 alandaki beceriden ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekir.

d) Seviye tespit sınavına giren Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden ve personelinden sınav için herhangi bir ücret alınmaz.

e) Kafkas Üniversitesi mensubu olmayan adaylardan ise KAFKAS TÖMER önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen bir ücret alınır. Merkezce düzenlenecek kurslara devam etmek için ücret ödeyenlerden ayrıca seviye tespit sınav ücreti alınmaz.

f) Seviye tespit sınavı, Merkez Müdürünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından yapılır.

g) Sınav sonuçları adaylara KAFKAS TÖMER’in veya üniversitenin genel ağ (internet) sayfasında duyurulur.

(3) Kur Bitirme Sınavı:

a) Her kurun sonunda uygulanan sınavdır.

b) KAFKAS TÖMER’de İleri düzeyin sonuna kadar öğrenime devam ederek diploma sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere bu dönem (kur) için kur bitirme sınavı uygulanmaz; bu öğrenciler diploma sınavına alınırlar.

c) Bir üst kura geçebilmek için her bir beceri notunun 100 tam puan üzerinden en az 50, dört becerinin ortalamasının da en az 60 olması gerekir.

ç) Becerilerden birinin başarı puanı 100 tam puan üzerinden 50’nin altında olan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci sınavda da başarılı olamayan öğrenciler ile becerilerden ikisinin başarı puanı 50’nin altında olan öğrenciler, aynı seviye kursunu ücretini ödeyerek tekrar ederler. İkinci sınavın yapılma zamanı Yönetim Kurulu’nun kararıyla belirlenir.

(4) Diploma Sınavı:

a) KAFKAS TÖMER’de İleri Seviyenin sonuna kadar öğrenime devam ederek dönem sonu sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere uygulanan sınavdır.

b) Öğrencinin Diploma Sınavından başarılı sayılabilmesi için her beceride notunun 100 tam puan üzerinden en az 50, 4 beceri alanından (okuma-anlama, konuşma, yazma, dinleme-anlama) not ortalamasının ise en az 60 olması gerekir.

c) Diploma sınavı puanı 100 tam puan üzerinden 60’ın altında olan öğrencilerle bir beceri alanındaki puanı 50’nin altında olan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci sınavın yapılma zamanı Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. İkinci sınavda da başarılı olamayan öğrenciler ücretini ödeyerek İleri Seviye kursunu tekrar ederler.

ç) Türkçe diploma puanının hesaplanmasında sadece Diploma Sınavı sonucu esas alınır.

d) Diploma Sınavı, Merkez Müdürünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

e) Sınav sonuçları adaylara KAFKAS TÖMER’in genel ağ (internet) sayfasında duyurulur.

Sertifika ve Katılım Belgesi:

MADDE 17 – (1) Merkezin bu Yönerge hükümlerine göre düzenlenen programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı koşullarını yerine getiren öğrencilere 7. maddenin (a) fıkrasında belirtilen seviyelerde tamamladıkları kurs seviyesini gösteren bir sertifika/Başarı belgesi verilir.

(2) Sertifika üzerinde, başarı ile tamamlanan programın dili, seviyesi, amacı ve süresi belirtilir.

(3) Bu Yönerge hükümlerine göre başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere, sadece kursa katıldığını belirten bir belge verilir.

(4) Sertifika ve katılım belgesi verilme esasları, sertifikaların geçerlilik süreleri eğitim programlarının özelliklerine göre KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulunca belirlenir.

(5) Ortak yürütülen programlarında verilecek belgeler protokolle düzenlenir.

(6) Sertifika ve katılım belgeleri dışında, KAFKAS TÖMER tarafından verilebilecek yeterlilik ve başarı belgesi gibi belgelendirme talepleri KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu’nca incelenerek karara bağlanır.  

Katılımcıların Sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Katılımcılar kayıt yaptırdıkları Eğitim-Sertifika Programlarının genel ve özel koşullarının tümünü kabul etmiş sayılırlar.

İlişik Kesme

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki hallerde katılımcıların Eğitim-Sertifika Programı ile ilişiği KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

a) Program kayıt ücretinin ödenmemesi,

b) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması,

c) Programın işleyişini bozacak fiil ve harekette bulunulması,

ç) Devam zorunluluğunun yerine getirilmemesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Konulara İlişkin Esaslar

 

Eğitim Programı Ücretleri ve Uygulanacak İndirimler

MADDE 20 –   (1) Eğitim –Sertifika Programları ücretleri ve indirimler aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Sertifika-Eğitim Programına katılım için öngörülen ücretler; katılımcıların ödeme güçleri, piyasa koşulları, eğiticilere yapılacak ödemeler ve program giderleri dikkate alınarak, program önerisini hazırlayan birim/birimler tarafından KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu’na önerilir. Sertifika Programları, KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulunda uygun görüldüğü takdirde, KAFKAS TÖMER Müdürü tarafından Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi Birimince görüşülmek üzere gönderilir. Sertifika Programları, Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye işletmesi Birimince uygun kararını takiben yürürlüğe girer.

b) Eğitim-Sertifika Programına kayıt yaptırdıktan sonra programdan ayrılan veya programla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez. Katılımcı, taahhüt ettiği borcu ödemekle yükümlüdür.

c) Eğitim-Sertifika Programının ücreti ve ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur. Kursiyerlerden alınacak kurs ücretleri, her kurs için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

d) KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek bazı Eğitim–Sertifika Programı ücreti üzerinden;

- Kafkas Üniversitesi öğrencilerine %20 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak üzere)

- Kafkas Üniversitesi personeli, eş ve çocuklarına %25 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak üzere)

-En az 10 kişiden oluşan toplu başvurularda % 25

-Kamu kurumlarınca yapılan 15 kişiden az olmayan toplu başvurularda %25

e) İndirim uygulanan katılımcı, sadece bir indirim maddesinden yararlanabilir.

f) Yukarıda belirtilen maddeler ve bunlar dışındaki istisnai durumlarda (kardeş ve eş indirimi, şehit yakınları, gaziler, engelli öğrenciler için indirim, peşin ödeme indirimi vb.) uygulanmasına KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu karar verir ve alınan karar KAFKAS TÖMER Müdürü tarafından Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi Birimince görüşülmek üzere gönderilir. İndirimler ve kontenjan sayıları Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi Birimince uygun kararını takiben yürürlüğe girer.

 Merkezin Gelir ve Giderleri ve Ücretlendirme Esasları

MADDE 21 – (1) KAFKAS TÖMER’in gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Kurs, eğitim, araştırma, danışmanlık, tercümanlık, çeviri, proje, bilirkişilik ve buna benzer faaliyetler karşılığında sağlanan gelirler.

b) KAFKAS TÖMER faaliyetlerinden ve hizmetlerinden yararlanma ücretleri.

c) Her türlü yardım, bağış, vasiyet ve diğer gelirler.

 MADDE 22 – (1) KAFKAS TÖMER’in giderleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a) KAFKAS TÖMER’in yürütülmesi için gerekli harcamalar.

b) İnceleme, eğitim ve araştırma hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar.

c) Yayın, tanıtma ve reklam giderleri.
ç) Her türlü bilimsel toplantı, uygulama ve benzeri faaliyetler için yapılacak harcamalar.

 d) Eğitmen giderleri.

 e) Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Telif hakları

MADDE 23  –  Eğitim programlarında, katılımcılara dağıtılacak ders notlarının telif hakları, ilgili eğitmenlere aittir. Bu tür ders malzemeleri, ilgili eğitmenlerin ve KAFKAS TÖMER Yönetim Kurulu’nun izini olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve katılımcıların yararlanması dışında başka hiçbir amaçla kullanılamaz.

Yönergede Düzenlenmeyen Hususlar

MADDE 24 –  (1)  İşbu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 04/11/1981 tarihli ve 2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 16/10/2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KAFKAS TÖMER Yönetmeliği hükümleri gözetilerek, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile  Kafkas Üniversitesi Senatosu Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönerge Kafkas Üniversitesi Senatosu’nun kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

3914 kez görüntülendi.