#

22. Sayı

Kapak

Jenerik

 1. Julia Kristeva’nın “Possessions” Adlı Polisiye Romanında Kişi, Uzam ve Sürem/Characters, Place and Time in Julia Kristeva’s Detective Novel, “Possessions”
 2. A Corpus Analysis of the Eighth Graders’ Textbook/Sekizinci Sınıf İngilizce Ders Kitabı Üzerine Derlem Temelli Çalışma
 3. Notre-Dame de Paris Romanında Engelli ve Öteki Algısı: Quasimodo Örneği/The Perception Towards Handicapped People and the Other in the Novel Called Notre Dame de Paris: Sample of Quasimodo
 4. Maaday-Kara Destanı’nda Şamanist Dünya Tasarımı/Shamanist World Design in the Maaday-Kara Epic 
 5. Pravda: A Propaganda Sheet in Disguise of Newspaper/Pravda: Gazete Kisvesi Altında Bir Propaganda Aracı mı?
 6. Gazete Köşe Yazılarının Tanıklığında “Çevirici”/“Translator” in the Witness of Columns
 7. Geçmiş Zamanın Tarihsel Üstkurmacası: Kendini Meydana Getiren Roman To Whom It May Concern Historiographic Metafiction of the Past Time: A self-begetting Novel To Whom It May Concern
 8. Albert Camus ve İdeoloji Eleştirisi/Albert Camus and Ideology Criticism
 9. Spor Bilimleri Öğrencileri ile Farklı Fakültelerde Okuyan Öğrencilerin Sosyalleşme ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi/Analysis of Socialization and Happiness Levels of Sports Sciences Faculty Students and Students of Other Faculties 
 10. Öğretmen Metaforlarına İlişkin Kültürlerarası Bir Çalışma(Türkiye ve Ahıska)/A Cross-Cultural Study Related to Teacher Methapors (Turkey and Ahiskan)
 11. Okul Öncesi Eğitimi Alanında Çalışan Öğretmenlerin Aile İletişim Etkinlikleri Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Kıdem Durumuna Göre İncelenmesi/Preschool Teachers’ Views Related to Family Communication Activities According to Seniority Conditions
 12. Ülke Kredi Risk Düzeyi, Petrol Fiyatları ve Temel Makroekonomik Göstergelerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: BIST 100 Örneği/Country Credit Risk Level, Oil Prices and The Main Macroeconomic Indicators Effect to Stock Returns: Sample of BIST 100
 13. İşyerinde Dışlanmanın Aile Yaşam Tatminine Etkileri: İş-Aile Ayrımı Tercihlerinin ve İş-Aile Çatışmasının Rolü/The Effect of Workplace Ostracism on Family Satisfaction: The Role of Work-Home Segmentation Preferences and Work-to-Family Conflict
 14. Türkiye’de Serbest Piyasa Ekonomi Sonrası Tüketicilerin İktisadi Davranışları; Ekonometrik Bir Analizi/The Relationship between Consumer Behaviors and Economic Crisis after Free Market Economy; An Economic Analysis 
 15. Duygu BİLKEN ÜNLÜ-Ömür TOSUN (DOI:10.9775/kausbed.2018.033)/Araştırma/Lojistikte Taşıma Modu Seçim Kararına Etki Eden Faktörlerin Analizi/Analysis of Factors that Affect Transport Mode Choice Decision in Logistics
 16. Otantik Liderlik ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkide Güç Mesafesinin Düzenleyici Rolü/The ModeratorRole of Power Distance in Relational between Authentic Leadership and Organisational Silence
 17. Dindarlık ve Milliyetçilik Düzeyinin, Tüketicilerin Yerli-Yabancı Ürünleri Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi/The Effect on Consumer’s Domestic and Nationality Levels on Consumer’s Local-Foreign Products Purchases
 18. Şeyhu’l-İslâm Mustafa Sabri’nin ‘Mevkîfu’l-Beşer Tahte Sultâni’l-Kader’ İsimli Eserinin Kelâm Açısından Bir Tahlili/As-Sayh al-Islam Mustafa Sabri and an Analysis from the Perspective of the Islamic Theology on ‘Mevkîf al-Beşer Tahte Sultan al-Kadar’
 19. Gençlikten Yaşlılığa Sporun Değişen Anlamı/The Changing Meaning of Sport from Youth to Old Age
 20. Tapu Sicil Defterlerine Göre Erzurum Ve Civarı Yerleşim Yeri İsimleri (Eylül 1849-Nisan 1929 Tarihleri Arası, Erzurum, Pasinler, Hınıs, Narman, Tercan Örneklerinde)/The Names of the Settlements in the Erzurum Region according to the Land Registry Books. (Between September 1849 and April 1929, The Case of Erzurum, Pasinler, Hınıs, Narman, Tercan) 
 21. Kuzeybatı İran’da Yer Alan Haftavan Yerleşmesine Bir Bakış/A Look at the Haftavan Settlement in Northwestern Iran
 22. Eskiçağda Uzak Diyarların Ulaşım Aracı: Deve/Transport Means of Distant Lands in Ancient Times: Camel
 23. Urartularda Deri ve Deri İşlemeciliği/Leather and Leather Processing in Urartians
 24. İstanbul-Ankara Olayları ve Demokrat Parti Hükümeti’nin Uygulamaları/Istanbul-Ankara Incidents and Applications of the Democratic Party Government

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3518 kez görüntülendi.