#

23. Sayı

                                                   23. SAYI

Kapak
Jenerik

1. Sudan ALTUN-Tamar KHVEDELİANİ (DOI:10.9775/kausbed.2019.001)/Araştırma

Gürcü – Türk Halk Gösterileri “Berikaoba, Keenoba ve Orta Oyunu” Üzerine/Georgian - Turkish Folk Shows on “Berikaoba, Keenoba and Orta Oyun”
2. Eyup Sertaç AYAZ (DOI:10.9775/kausbed.2019.002)/Araştırma
(e)dgü : bilge : kişig : (e)dgü : (a)lp kişig : İbareleri Üzerine/Upon the Phrases of (e)dgü : bilge : kişig : (e)dgü : (a)lp kişig :
3. Badegül CAN EMİR (DOI:10.9775/kausbed.2019.003)/Araştırma
Tarihsel Belleğin Oluşumu Sürecinde Öğretici Yönüyle Tarihî Roman/Historical Novel with its Educational Aspect in the Formation of Historical Memory
4. F. DİKMEN-Y. TOPALOĞLU-İ. ATALAY-S. BOSNALI (DOI:10.9775/kausbed.2019.004)/Araştırma
Hatay/Ovakent Afganistan Göçerlerinin Kültürel Evrilmesi Üzerine/Cultural Evolution of Immigrants of Afghanistan in Hatay/Ovakent
5. Hanife SARAÇ (DOI:10.9775/kausbed.2019.005)/Araştırma
Kutsalı Topyekûn Dönüştürme Çabası: Lenin ve Stalin Döneminde Sovyetler Birliği’nin Din Politikası/Struggle for Total Transformation of the Sacred: The Religious Policy of the Soviet Union in Lenin and Stalin Period
6. Ayşegül TAKKAÇ TULGAR (DOI:10.9775/kausbed.2019.006)/Araştırma
Exploring the Possibilities of on-Campus Cultural Glocalization/Kampüste Kültürel Küyerel Ortamın Mümkünlüğü Üzerine
7. Senem ÜSTÜN KAYA-Cihan YAZGI (DOI:10.9775/kausbed.2019.007)/Araştırma
A Stylistic Analysis of D. H. Lawrence’s ‘Two Blue Birds’/D. H. Lawrence’ın ‘İki Mavi Kuş’ Öyküsünün Biçembilimsel bir Analizi
8.  Gülcan ABBASOĞULLARI (DOI:10.9775/kausbed.2019.008)/Araştırma
Nâbî’nin “Seyr Et” Redifli Gazelinde Seyr ü Sülûk Mertebelerinden İzler./Traces from of Spirituel Journey Process in the Ghazal of Nabi with the “Watch” Redif
9. Konur Alp DEMİR (DOI:10.9775/kausbed.2019.009)/Araştırma
Hristiyanlık Dininin Devlet Yönetimi Üzerine Etkileri/The Effects of Christianity on State Administration
10. Fatma ÜNAL-Davut GÜREL-Harun ER (DOI:10.9775/kausbed.2019.010)/Araştırma
Kırsal Alanda Yaşayanların Somut Olmayan Kültürel Miras Aktarımına İlişkin Bir İnceleme: Bartın Örneği/An Investigation on the Transference of Intangible        Cultural Heritage of the Living in Rural Area: Bartın Example
11. Leyla DERVİŞ-Symbat ESENKAN KYZY (DOI:10.9775/kausbed.2019.011) /Araştırma
Kırgızistan’da Siyasi Katliam (1937-1938)/Political Repression in Kirgyzstan (1937-1938)
12. Süleyman LOKMACI (DOI:10.9775/kausbed.2019.012)/Araştırma
Sultan Ahmed b. Muhammed’e Ait İstihrâc Risâlesi/Epistle of Extraction about Sultan Ahmed b. Muhammed
13. Cengiz ŞAVKILI-Güler ERTEM (DOI:10.9775/kausbed.2019.013)/Derleme
Kars’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1930-1949)/Republic Day Celebrations in Kars (1930-1949)
14. Süleyman TEKİR (DOI:10.9775/kausbed.2019.014) /Araştırma
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Sivil ve Askeri Mülteciler Meselesi/The Issue of Civilian and Military Refugees in Turkey in The World War II Years
15. Selçuk URAL-Nesrin HANGÜL (DOI:10.9775/kausbed.2019.015) /Derleme
Hatay’da Yerel Basın (1939-1950)/Local Press in Hatay (1939-1950)