#

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

T.C.

KAFKAS  ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  

2019/2020 GÜZ YARIYILI ÖNLİSANS –LİSANS PROGRAMLAR ARASI  KURUM İÇİ  YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Üniversitemiz Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, Kafkas Üniversitesi  Kurum İçi Yatay Geçiş Koşulları ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A-      KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ VE BAŞVURU KOŞULLARI

1.      Akademik birim içerisinde veya Akademik birimler arasında , aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde kurum içi yatay geçiş yapılabilir.(Önlisanstan-Önlisans programlarına;- Lisanstan -Lisans programlarına)

2.      Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği , her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere  kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %15’ini geçmeyecek şekilde belirlenir

3.      Kurum içi  Yatay geçiş kontenjanları Aynı Fakülte, Yüksekokul , Konservatuvar veya meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile  diğer Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar veya Meslek Yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenir.

            Öğrenim süresi:

·                İki yıl olan öğrenciler eşdeğer diploma programının; ikinci ve üçüncü yarıyılında,

·                Dört yıl olan öğrenciler eşdeğer diploma programının; üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı yarıyılında,

·                Beş yıl olan öğrenciler eşdeğer diploma programının; üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci yarıyılında, yatay geçiş yapabilirler.

4.      Kurum içi diploma programları arasında yatay geçiş koşulları ve kontenjanlar  senato tarafından kabul edilen başvuru ve değerlendirme takviminin son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kafkas Üniversitesi Web sayfasından ilan edilir.  Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte ilgili birime yapılır.

5.      Üniversite bünyesinde aynı düzeyde fakat farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlar arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranmaktadır.

6.      Aynı birimin, aynı diploma programlarındaki birinci öğretimden   ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. (667 kapsamında Üniversitemizde kayıtlı bulunan öğrenciler bu haktan yararlanamaz)

7.      İkinci öğretimden yalnızca ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

8.      Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına Kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılmaz.

9.      Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için Üniversitemizce yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır. (Merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve/veya Uluslar arası yabancı dil sınavlarının birinden 70 ve üzeri veya geçer puan aldığını belgeleyenler  yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf tutulurlar.)

10.  Öğrencinin ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü başarmış olması ve GANO’ sunun 2.60 olması gerekir.

11.  Kurum içi yatay geçiş kontenjanlarına Uluslar arası (yabancı uyruklu )öğrenciler de başvurabilir.

12.  Kayıt dondurmak yatay geçiş yapmaya engel değildir.

13.  Kurum içi yatay geçiş başvurusunda öğrenci sadece  bir tercih yapabilir.

14.  2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesindeki bölümlere geçmek için başvuruda bulunanlardan ÖSYS  sonuç belgesinde geçmek istediği ilgili bölümün puan türünde ki  başarı sırasının ilk 240 bininci sırada olma şartı aranmaktadır

2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren  yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ise en düşük Mühendislik programları (Orman. Ziraat. Su Ürünleri Fakülteleri programlan ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programlan hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programlan dâhil) En düşük 300 bininci , Eğitim Fakültesindeki bölümler için ise en düşük 300 bininci sırada  olma şartı aranmaktadır.

 

B. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:  12/07/.2019-09/08/2019 tarihleri arasında geçiş yapmak istenilen Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine müracaat edilecektir.

Kesin Kayıt tarihleri:

Kesin Kayıt (Asıl Liste): 09-13 Eylül 2019

Kesin Kayıt (Yedek Liste) 16 Eyül  2019

C. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi

2. Onaylı ders içerikleri

3. Transkript Aslı

4. Disiplin Cezası almadığını gösterir resmi belge

5.  ÖSYS Sonuç Belgesi 

     Yerleştirme sonuç belgesi

      Puan YGS,LYS sonuç belgesi  internet çıktısı.

6.      İkinci öğretimden örgün öğretime geçiş başvurularında öğrencinin % 10’a girdiğine dair onaylı belge.

7.      Üniversite Hastanelerinden ve /veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.* (Heyet Raporu isteyen programlar: Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O  İlk ve Acil Yardım (N.Ö-İ.Ö) ile Sarıkamış M. Y.O Özel Güvenlik ve Koruma  programı )

* Kayıt sırasında heyet raporu teslim edilmiş ise akademik birimi tarafından onaylanmış örneği

8- Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere müracaat eden  öğrenciler için hazırlık muafiyet belgesi.

* Muafiyet belgesi olmayan öğrenciler muafiyet sınavına gireceklerdir.

 

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Kurum İçi Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve geçiş koşulları aşağıda belirtilmiştir;

Yatay geçiş başvuruları iki aşamada değerlendirilir:

1. Ön değerlendirme; Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili Yönetim Kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Ön değerlendirmede, adaylardan istenen belgelerin tamam olup olmadığına, geçiş için istenen asgari başarı ortalamanın sağlanıp sağlanmadığına, başvuru koşullarındaki 5.maddedeki şartların sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  Başvuru Kriterlerini sağlamayan adaylar için durumlarını belirtir tutanak düzenlenir, adaylar kesin değerlendirmeye alınmaz.

2. Kesin değerlendirme;

a) Kesin değerlendirme işlemi adayların genel not ortalaması (GANO) dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru kontenjan sayısınca yapılır. Elde edilen puanın eşit olması halinde ÖSYS taban puanı yüksek olana öncelik verilir. ÖSYS taban puanının  eşit olması halinde ise varsa geçmek istenilen programın ortak derslerindeki başarısı yüksek olan yerleştirilir. Yine eşitlik söz konusu ise yaşı küçük olan yerleştirilir.

b) Programlara yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.

c) Yatay geçiş değerlendirme sonuçları geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili birimin ve Üniversitenin web  sayfasında ilan edilir. Yatay geçiş yapan öğrencilere ayrıca bir tebligat yapılmaz.

d) Kurum İçi yatay geçiş yapan öğrencilerin bilgileri , intibakları belirlendikten sonra en geç 15 gün içinde yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir ve öğrenci bilgi sistemine girilir. Sözkonusu bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tararafından Yükseköğretim Öğrenci  Veri Tabanınan (YÖKSİS) aktarılır.

E. MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, yeni akademik yıl/yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamalarını sağlayacak biçimde yapılır.

İlgili komisyonlar, öğrencinin daha önceki programındaki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken dersler ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Bu durumdan dolayı da yıl/dönem kayıpları meydana gelebilir.

Öğrencilerin geçiş yaptıkları programlardaki önceki programlarıyla ortak olan dersler harfli başarı notları ile birlikte olduğu gibi aktarılır ve GANO/ANO hesabına dahil edilir.

F-ORTAK HÜKÜMLER

 SONUÇLARIN İLANI VE TEBLİGAT : Sonuçlar üniversite web sayfası ile ilgili fakülte / yüksekokul web sayfasında ilan edilerek duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilere ayrıca bir tebligat gönderilmez.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER : Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri İle Kafkas Üniversitesi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri geçerlidir.

 

Not: 2- Kesin Kayıt için kayıt yaptıracak öğrenciler BAHAR  dönemi öğrenci katkı payı/öğrenim giderini    Ziraat Bankası Kars Şubesi 014726158586-5017 nolu hesaba yatırarak makbuzu  kayıtlandığı birime teslim edeceklerdir.

 

Kontenjan listesini görmek için tıklayınız

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız 

1234 kez görüntülendi.