Temizlik malzemesi ihalesi

 TEMĠZLĠK MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI KAFKAS
ÜNĠVERSĠTESĠ
Temizlik Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
ĠKN : 2019/597477
1-Ġdarenin
a) Adı : SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ
b) Adresi : SEHITLER MAHALLESI TURAN ÇELIK CADDESI 44 36041
KOMBĠNA YOLU KARS MERKEZ/KARS
c) Telefon ve faks numarası : 4742251184 - 4742251184
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ġhale konusu mal alımın
a) Adı : Temizlik Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 56 Kalem Temizlik Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı
Merkezi Kafeterya ve Yemekhanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Merkezi Kafeterya ve Yemekhane birimi tarafından
belirlenecek ihtiyaç programı dahilinde 02 ocak 2020
tarihinden baĢlanılarak
d) İşe başlama tarihi : 02 Ocak 2020
3-Ġhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve
saati
: 18.12.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
: Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı
4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmıĢ beĢ) takvim
günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

3511 kez görüntülendi.