Akademik

 KANUN, KARARNAME, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE TEBLİĞLER

 

Kanunlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu

3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 

Kararnameler

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

07/10/1983 Tarih ve 124 No’lu Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

Yönetmelikler

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

 

Yönergeler

Kafkas Üniversitesi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

Kafkas Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Kafkas Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

Kafkas Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Kafkas Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi

Kafkas Üniversitesi Önlisans/Lisans Eğitimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Kafkas Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Kafkas Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (Meyok) Yönergesi

Kafkas Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

 

Tebliğler

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2)

 

Uygulamal Esasları

Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim-Öğretim Programları Uygulama Esasları

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları İle İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3567 kez görüntülendi.