Genel Bilgi

1.  PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

1.1. Programın Adı: Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

1.2. Programın açılma gerekçesi; Türk yükseköğretim sistemi açısından önemi ve kurumun stratejik hedef ve politikalarıyla uyum

Sağlık alanında önlisans programları, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik vb.) mezun öğrencilerin aldıkları temel eğitime ek olarak; Dünya’da hakim sağlık sistemleri ve politikaları hakkında bilgili, tıbbi deontolojiyi özümsemiş, sağlık çalışanları ile aynı dili konuşabilen, stratejik düşünebilen, vizyon sahibi, problem çözme becerileri olan teorik/pratik bilgi ve becerileri olan, ülkemizin sağlık politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesinde de aktif rol alabilecek nitelikli öğrenciler yetiştirmektir. Program bu doğrultuda; sağlık sektöründe çalışmayı planlayan kişiler için nitelikli akademik bir eğitim vermektedir. Ayrıca kendi kariyerlerinde ilerlemek için bilgilerini geliştirmek/yenilemek isteyen sağlık işletmeleri/kurumları profesyonelleri de programın hedef kitlesi içindedir.

1.3. Programdan mezun olanların hangi yeterlilikleri kazanacakları ve ne tür istihdam olanağı bulacakları konusunda bilgi

Sağlık yönetimi mezunlarının; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi birçok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu ve yönetimi konusunda geniş kapsamlı yeterlilik kazanımları olacaktır.

Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olacak öğrencilerin, Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı’nda, kamu hastanelerinde, Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Araştırma ve Uygulama Hastanelerinde, Özel Hastanelerde, Rehabilitasyon Merkezlerinde, SGK gibi kuruluşların Sağlık Sigortası ile ilgili birimlerinde, Özel Sigorta Şirketlerinde, İlaç ve Tıbbi Cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, Sağlık Araştırma Merkezlerinde, Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarında, sağlık eğitimi veren akademik birimlerde, sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan özel ve gönüllü kuruluşlarda (Kızılay Genel Müdürlüğü, vb.), tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, vb. sağlık kurumlarında, ilaç ve medikal şirketlerinde istihdam edilebilmektedir.

 

1.4. Programa öğrenci kabul koşulları, harç ve ön görülen ücretler

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

1.5. Programın yıllar (dönemler) itibariyle öngörülen öğrenci kontenjanları

Dönemlik olarak ön görülen öğrenci kontenjanı 1500’dür.

1.6. Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar (ders ve/veya kredi sayısı, tez, proje vb.)

Sağlık Yönetimi bölümünde eğitim süresinin 4 yıl olmasına bağlı olarak açılması planlanan lisans tamamlama programı ile 2 yıllık sağlık Kurumları İşletmeciliği programını tamamlayan öğrencilerin kabul edilmesi ve bu öğrencilerin eğitim sürelerinin 4 yıla tamamlanması söz konusudur. Bu nedenle ön lisansa ek olarak öğrencilerin program derslerinin (toplam 120 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Sağlık Yönetimi alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar. Programdan mezun olabilmek için staj ve uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Öğrenci Kabulü ve Derslerin İşlenişi

2. Öğrenci Kabulü ve Derslerin İşlenişi

Programa Yerleştirilme Şartları:

Bu programa daha önce yükseköğretim kurulunun belirlemiş olduğu sağlık alanında önlisans programlarından, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hastane Yönetimi ve Organizasyon  vb. önlisans programlarından mezun olan öğrenciler yerleştirilmektedir.

Programa Öğrenci Kabul:

Yükseköğretim kurulunun belirlemiş olduğu sağlık alanı önlisans programlarından, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik vb. önlisans programından mezun olan öğrencilerin YÖK tarafından yerleştirme işlemleri  yapıldıktan sonra mezuniyet ortalamaları ve tarihleri dikkate alınarak Yüksekokulumuz programlarına kayıt işlemleri yapılmaktadır.

Derslerin İşlenişi:

 

İdari ve akademik hizmetler “T.C. Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile yine bu yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış ve Üniversite Senatosunca onaylanmış olan “T. C. Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne dayalı olarak verilecektir. Tüm akademik ve idari işlemler kurumsal olarak, T. C. Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü, Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatörü denetiminde; T. C. Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Biriminin gözetiminde yapılacaktır. Dersler, sanal sınıf uygulaması ve/veya ders kaydı gerçekleştirip web üzerinden yayınla Kafkas Üniversitesine mensup öğretim elemanlarından oluşan kadro tarafından verilecektir. Öğretim elemanı, belirttiği ders kitabı/kitapları ve kaynak dokümanlara ve izlenceye bağlı kalarak ders kayıtları ile ders anlatılacak ve/veya “sanal sınıf” saatlerinde web ortamında sesli ve görüntülü olarak öğrencilere ders anlatacaktır. 

Ders Müfredatı

  Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Programı Ders Müfredatı İçin Tıklayınız.

 

  

Ders İçerikleri

 Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Programı Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

Ders İzlenceleri

 Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Programı Ders İzlenceleri İçin Tıklayınız.

UE Sistemine Giriş

 Sisteme Erişmek İçin TIKLAYINIZ