30 Kasım 2022

Dördüncü Uluslararası Çok Kültürlü Eğitim Ortamında Rus Dili Sempozyumuna Katılım

 24-25 Kasım 2022 tarihlerinde Volgograd Devlet Sosyo-Pedagoji Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Ajiniyaz Nukus Devlet Pedagoji Enstitüsü, İbn-i Sina Tacik Devlet Tıp Üniversitesi, Satim Ulugzade Tacik Devlet Diller Enstitüsü, Tirmiz Devlet Pedagoji Enstitüsü işbirliğinde dördüncü uluslararası “Çok Kültürlü Eğitim Ortamında Rus Dili” başlıklı çevrimiçi sempozyum düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü hocaları, yüksek lisans ve lisans öğrencileri Kafkas Üniversitesi’ni temsilen sempozyuma katıldı. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Firengiz PAŞAYEVA YUNUS, genel oturumda Rus dili ve kültürüne olan sevgi ve ilgiyi geliştirmek için Volgograd Devlet Sosyo-Pedagoji Üniversitesi ve diğer üniversitelerle işbirliğinin önemini özellikle vurguladı ve ardından bildirisini sundu.

Dr. Öğr. Üyesi Mesude Sağıroğlu “İ. F. Annenski’nin  ‘Öteki’ ve ‘Hayaletler’ Adlı Şiirlerinde Şairin Dünyasının Yansımaları” adlı bildirisini sundu.

Katılımcılar arasında Kafkas Üniversitesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri Halimenur AVŞAR, Cüneyt DOĞAN; Volgograd Devlet Sosyo-Pedagoji Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Kafkas Üniversitesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü mezunları vardı.

Bunun yanında bilimsel yaşamının henüz başında olan üçüncü sınıf öğrencilerinden Hiranur BAŞAR, dördüncü sınıf öğrencilerinde Büşra GÜNEŞ ve Alper ÇAĞLAR da sempozyuma katılım sağladı. Sempozyumun kapanışında gelecekte yeni fikirlerin gelişmesi için gerekli olduğundan dolayı ortak sempozyumların yapılması kararı alındı. Öğrenciler için bu tür organizasyonlar bilgi birikimlerini genişletme imkanı sağladığından oldukça önemlidir.

Öğrencilerimizle gurur duyuyor ve bilimsel başarılarının devamını diliyoruz!

24-25 ноября 2022  была организлвана и проведена совместная четвертая международная научная онлайн-конференции «Русский язык в поликультурной образовательной среде» совместно с Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом, Кавказским университетом, Нукусским государственным педагогическим институтом имени Ажинияза,  Таджикским государственным медицинским университетом имени Абуали ибн Сино, Таджикским государственным институтом языков имени Сотима Улугзода, Термезским государственным педагогическим институтом.

Кавказский университет представляли преподаватели, студенты и магистранты отделения славянских языков Кавказского университета. На пленарном заседании выступила заведующая отделением професор Пашаева Юнус  Фирангиз, которая особо подчеркнула роль сотрудничества с Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом и другими университетами – партнерами для развития любви и интереса к русской культуре и языку.  Затем был заслушан доклад проф. Пашаевой Ф.Ш.

Изучению отражения поэтического мира в стихах «Двойник» и «Призраки» И.Ф. Анненского  был посвящен доклад доктора филологических наук Месуде Сагыроглу.

Среди принявших участие в конференции были магистранты Халимеранур Авшар, Джунейт Доган, а также выпускники Кавказского университета, обучающиеся в ВГСПУ.

Кроме это с очень интересными докладами выступили, начав свой научный путь студентка третьего курса Хиранур Башар, а  также студенты четвертого курса Бюшра Гюнеш м Альпер Чаглар.  В заключении конфенции было принято решение проводить подобные  совместные конференции, так как они необходимы для развития новых идей. Для студентов они важны, так как дают возможность расширить свои знания.

Мы гордимся нашими студентами и желаем им дальнейших научных достижений!

 


767 kez görüntülendi.