#

Görevlerimiz

 Başkanlığımız 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yasa kapsamında Üniversitelerin İdari Teşkilatlanması ile ilgili yayınlanan 124 sayılı Kanun ve değişik 190 sayılı Kanunda belirtilen esaslara göre kurulmuştur.

3837 sayılı kanunla kurulan Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 15.07.1992 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamıştır.

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm akademik birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin; atama, kadro, tayin, terfi, intibak, sicil, sigorta, lisansüstü eğitimi, istifa, müstafi, izin-rapor, emeklilikle ilgili özlük işlemlerinin Yükseköğretim üst kuruluşları ile yüksek öğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında 124 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 29. maddesinde belirtilen; Üniversitenin insan gücü planlanması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programını düzenlemek ve uygulamakla görevlidir.

Bununla ilgili görev dağılımlarımız;

 

 

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU