#

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 BAHAR YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI VE KONTENJANLARI

 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 BAHAR YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI VE KONTENJANLARI

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, Kafkas Üniversitesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Koşulları ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
 
A. BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI
1. Kurumlararası (Yurt içi üniversiteler arası) yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları
arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2. Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
3. Başvuruda bulunan öğrencinin;
a) Hiçbir disiplin cezası almamış olması,
b) Alt sınıf/sınıflardan tüm derslerini başarmış olması, gerekir.
c) Başvurunun, eşdeğer sınıf ve dönem için yapılması gerekmektedir.
4. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 veya dörtlük sitemde (2,00) olması şarttır.
5. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için Üniversitemizce yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır. (Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve düzeyi belirlenen; ulusal ve/veya uluslar arası yabancı dil sınavlarından en az ÜDS VE KPDS’den 70 ve üzeri veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen ulusal ve/veya uluslar arası yabancı dil sınavlarından birinden geçer puanı aldığını belgeleyenler yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf tutulurlar.)
6. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı (1.sınıf) ile son iki yarıyılına (4.sınıf), yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.
7. Kafkas Üniversitesi içinde, aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
8. Kurumlararası (Yurt içi üniversitelerarası), ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
9. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
10. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
11. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, Kafkas Üniversitesine yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. 12. Vakıf yükseköğretim kurumlarından Kafkas Üniversitesinin birinci örgün öğretim veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları bölümün öğrenim/katkı ücretini öderler.
13. Farklı alanlardan geçiş için, fakülteler/yüksekokullar ilave koşul belirleyebilirler.
14. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir. Kurum içi yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu eşdeğer dersler ve bu derslere ait notları ortalamaya katılır.
15. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır.
 
B. ÖZEL DURUMLAR
1. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, Kafkas Üniversitesinin ilgili diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise
kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Kafkas
Üniversitesinin ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.
3. Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının Kafkas Üniversitesine başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır
 
C. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Başvuru dilekçesi
2. Onaylı ders içerikleri
3. Transkript Aslı
4. Disiplin Cezası almadığını gösterir resmi belge
5. ÖSYM sınav sonuç belgesinin onaylı örneği (ÖSYM sistem çıktısı da kabul edilir)
6. İkinci öğretimden örgün öğretime geçiş başvurularında öğrencinin % 10’a girdiğine dair onaylı belge.
7. Yurtdışından özel durumlar nedeniyle, (B-1,2,3 üncü maddeler kapsamında) yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü üniversitenin Yükseköğretim Kurulu’nca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi bulunmadığına dair bir yazı getirmesi,belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca yükseköğretim kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir.
8. Yurtdışından özel durumlar nedeniyle, (B-1,2,3 üncü maddeler kapsamında) yapılan başvurularda, ÖSYM sınav sonuç belgesi olmayan adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları “Öğrencinin tanındığına dair yazı”,
9. Devlet memuru konumundaki anne ve/veya babasının Türkiye’ye görev nakli nedeniyle kesin dönüş yapması nedeniyle yapılacak başvurularda bu nakle ilişkin resmi belgenin onaylı sureti.
 
D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, ADAYLARIN BELİRLENMESİ:
Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve geçiş koşulları aşağıda belirtilmiştir;
Yatay geçiş başvuruları iki aşamada değerlendirilir:
1. Ön değerlendirme; Ön değerlendirmede, adaylardan istenen belgelerin tamam olup olmadığına, geçiş için istenen asgari başarı ortalamanın sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Başvuru Kriterlerini sağlamayan adaylar için durumlarını belirtir tutanak düzenlenir, adaylar kesin değerlendirmeye alınmaz.
2. Kesin değerlendirme; Başvuru kriterlerini sağlayan adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak; merkezi yerleştirme puanının %70’i, akademik ortalamanın %30’u alınarak, 100 üzerinden sıralama yapılır, asıl ve yedek adaylar belirlenir.Tüm puan türleri 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirme yapılır.
a) Kesin değerlendirmelere ve ayrılan kontenjanlara göre geçiş sağlanır.
b) Programlara yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.
c) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Kafkas Üniversitesine ait “Not Dönüşüm Tabloları” dikkate alınır.
E- KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:
Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda
belirtilen belgeler istenir;
1- Nüfus Cüzdanı sureti,
2- Fotoğraf (Vesikalık 12 adet)
3- Güz dönemi öğrenci katkı payı/öğrenim gideri makbuzu.
4- İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş için başvuran öğrencilerden geldiği üniversitede %10’a girdiğine dair belge.
,
F- BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ:
Başvurular, 02.01.2018-08.01.2018 tarihleri arasında istenen belgeler tamamlanmış olarak ilgili fakülte/ yüksekokul/ meslek yüksek okullarına yapılacaktır.
Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeli başvurular işleme konulmayacaktır.
Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak ilgili fakülte/ yüksekokul/ meslek yüksek okullarına yapılacaktır.
Eksik belgelerle yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. İlan edilen koşulları sağlamayan başvurular değerlendirilmeye alınsa bile yatay geçiş talebi ilgili kurullar tarafından uygun bulunmaz.
 

 

9939 kez görüntülendi.