Arıcılık Programı

Arıcılık Programı

 

- >Okutulan Dersler ve Kredileri - >Ders İçerikleri

 

 

Süresi: 2 Yıl (4 Yarıyıl)
 
 

Danışmanlar : 
Öğr.Gör.Dilşat BUKNİ
 
 

Özellikle son yıllarda sanayi toplumu yolunda ciddi adımlar atılmış olmasına rağmen, Türkiye bir tarım ülkesi olmak kimliğinden kurtulamamıştır.

Kişi başına milli gelir arzu edilen düzeyde olmayıp gelişmiş ülkelerden çok düşüktür. Her yıl % 2.5 civarında artan nüfusumuzun ihtiyacını karşılayacak iş sahası yaratılamazken giderek daha fazla çiftçi toprağından kopup büyük şehirlere akın etmektedir. Köyden kente olan ve şehirde gerekleri karşılanamayan bu insan akımının durdurulabilmesi, çiftçinin işletmesine bağlı kalmasının sağlanabilmesi için bir yandan mevcut üretim dallarında birim başına verimin arttırılması; diğer yandan çiftçiye yeni ve geçerli üretim dalları sunulması zorunludur. Özellikle kırsal kesimde bu amaçla ele alınabilecek üretim dallarının başında arıcılık gelmektedir.

Arıcılık toprağa bağlı olmadan az emek ve sermaye ile yapılan kısa sürede fazla gelir getiren bir tarımsal uğraştır. Ayrıca arıcılık,tarımın diğer kolları ile özellikle bitkisel ürün tarımı ile karşılıklı yarar ilişkisi içerisinde olan bir tarımsal faaliyettir. Daha da önemlisi ülkemiz baştan başa arıcılık için uygun iklim ve floraya sahiptir. İlkel kovanların çerçeveli modern kovanlara dönüşümü büyük ölçüde tamamlanmıştır. Fakat bütün bunlara rağmen ülkemizde arıcılık sahip olduğumuz potansiyelinin gerektiği düzeyde gelişmemiş olup koloni başına verim gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. Bu durum, ülkemiz arıcılığının halen içinde bulunduğu sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunların başında doğal olarak her düzeydeki arıcılık eğitiminin yetersiz oluşu gelmektedir.


Arıcılık programında okuyan öğrenciler, arıcılık konusunda eğitildikten sonra hem ülke ekonomisine hem de işsizliğe büyük ölçüde katkı sağlamaktadırlar.

Programdan mezun olanlar, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında, çeşitli özel, kamu ve vakıflar bünyesinde bulunan arıcılık işletmelerinde istihdam edilebilirler ve kendi işletmelerini kurabilirler. Mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavına girerek lisans eğitimlerine devam edebilirler.

5415 kez görüntülendi.