#

2021-2022 Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Senato Kararı

 Üniversitemiz birimlerinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 03 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan ve tüm birimlerimize gönderilen “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulama Rehberi” ve “Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi” nde belirtilen önlemler dikkate alınarak aşağıda yazılı maddeler çerçevesinde yürütülmesine, 

 

1-     Gerekli tüm tedbirler alınarak, uygulamalı derslerin uygulamalarının yüz yüze, teorik kısımlarının  yüz yüze, hibrit veya çevrimiçi olarak yapılabilmesine,

2-     Teorik derslerin yüz yüze, çevrimiçi ya da karma şekilde yapılabilmesine, bununla birlikte birimlerin yetkili kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda program bazında ders sayıları dikkate alınarak derslerin en fazla % 40’a kadar çevrimiçi olarak verilebilmesine,

3-     Yüz yüze yapılacak derslerin ilgili birimin yetkili kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda seyreltilmiş ve/veya dönüşümlü gruplar şeklinde de yapılabilmesine,

4-     Derslerde ve sınavlarda sürenin mevzuatların öngördüğü şekliyle işletilmesine, ancak çevrimiçi dersler için gerekli görülmesi durumunda 30 dakikalık canlı ders anlatımından sonra her ders için 15 dakikalık materyal paylaşımının yapılabilmesine ve yüz yüze yapılan derslerin blok ders şeklinde yapılmamasına,

5-     Yüz yüze yapılacak tüm derslerde devam koşulunun aranmasına, çevrimiçi derslerde de öğrencilerin derse devam etmelerini teşvik için özendirici tedbirlerin esas alınmasına,

6-     Seyreltilmiş sınıfların oluşturulmasına ihtiyaç duyulması durumunda mücbir sebepler dikkate alınarak şube sayılarının arttırılmasına ve mezuniyet yeterliklerinin sağlanmasına yönelik uygulamaların tamamlanmasının gerekli olacağı durumlarda ilgili birimin yetkili kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda mesai sonrası saatlerin dışında ve hafta sonlarının da değerlendirilmesine,

7-     Yeni bir karar alınmadıkça tüm sınavların yüz yüze yapılmasına ve sınavların akademik takvime uygun şekilde hafta sonları da yapılmasına, ancak pandeminin seyrine göre ilgili kurulların alacağı kararlar doğrultusunda çevrimiçi şekilde yapılan derslerin sınavlarının, sınav güvenliği sağlanması koşuluyla çevrimiçi de yapılabilmesine,

8-     Pandeminin seyrine göre yüz yüze eğitimin kesintiye uğraması veya zorunlu hallerde yüz yüze verilmekte olan eğitimlerin teorik sınavlarının da sınav güvenliği sağlanarak çevrimiçi yapılmasına,

9-     Bu kararların alındığı tarihinden sonra Cumhurbaşkanlığı, İlgili Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Mahalli yetkililerce pandemi süreci ile ilgili olarak alınacak yeni kararlar çerçevesinde birim akademik kurullarının gerektiğinde Rektörlüğümüz bilgilendirilmek kaydıyla karar almaya ve uygulamaya yetkili kılınmalarına,

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİNCE ALINACAK DİĞER TEDBİRLER

 

1-     Öğrencilerin Üniversitemiz kampüsüne ve binalara girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılacak olup, HES kodu riskli olan öğrenciler hem kendi sağlıkları hem diğer öğrenciler ve çalışanlar açısından herhangi bir soruna neden olunmaması için binalara alınmamalarına,

2-     Aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış öğrencilerin, akademik ve idari tüm personelin aşılanmalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınarak teşvik edilmelerinin sağlanmasına,

3-     Kampüs alanında düzenlenen etkinliklere toplantı salonu, kütüphane ve spor salonu gibi ortak kullanım alanlarına girişte ve öğrencilerin hastane, atölye ve benzeri alanlara girişlerinde HES kodu ile aşı karnesi veya en fazla 72 saat öncesine ait negatif PCR testi yaptırmış olmak zorunluluğu aranmasına,

4-     Dersliklerde, amfilerde, laboratuvarda, uygulama yapılan her türlü mekanda  ve benzeri  kapalı alanlarda öğrencilerden  maske takmaları zorunluluğu aranmasına, bina içerisinde ortak kullanım alanlarında ve mümkün olması durumunda eğitim ortamlarında sosyal mesafe kuralının (en az 1.5 metre) uygulanmasına,

5-     Tüm birimlerimizde öğrenciler için ulaşılabilir alanlarda el temizliği için dezenfektan bulundurulmasına, temizlik kurallarına azami ölçüde riayet edilmesine, fiziki temas ve mesafenin korunmasına,

6-     Üniversitemizin birimlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren tüm öğrencilerin yabancı uyruklu, misafir öğrenci, özel öğrenciler, ikili anlaşmalar çerçevesinde bulunanlar dahil akademik birimlerde yetkili kurullarca belirlenmiş veya belirlenecek eğitim öğretim planlamasına ve kurallara uymalarının istenmesine,

7-     Dersliklerin her ders bitiminde, toplu kullanılan diğer alanların da sürekli olarak havalandırılmasının sağlanmasına

3257 kez görüntülendi.