k+ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
#

Görevlerimiz

 

 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 33’ncü maddesi gereğince ilişkili olarak aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları vardır;

 

a) Kütüphanelere atanacak veya görevlendirilecek personel konusunda Rektörlüğe görüş bildirmek ve kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturarak iş bölümü yapmak, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak,

 

b) Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma niteliği, kütüphane kullanıcı kitlesinin talepleri, ilgili kütüphane personelinin görüşleri doğrultusunda oluşturulan koleksiyon geliştirme politikası çerçevesinde; her yıl yurt içi ve yurt dışından sağlanacak her türlü materyal ile, kütüphane hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli kırtasiye, araç-gereç, malzeme, bakım-onarım ve diğer giderleri göz önünde bulundurarak bütçe taslağını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak,

 

c) Birimler tarafından yapılmış yayın talepleri, kütüphane personeli tarafından tespit edilmiş kitaplar, süreli yayınlar, elektronik yayınlar ve benzeri materyallerin alımları ile ilgili olarak koleksiyon geliştirme politikaları çerçevesinde, ihtiyaç ve öncelikler konusunda ilgili kütüphane personelinin görüşlerini de göz önüne alarak ve birimler arasında dengeyi de gözeterek Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

 

d) Eğitim-öğretim ve araştırmaların gerektirdiği bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak için; yurt içinden ve dışından kitap, tez, süreli yayın, elektronik yayın (e-kitap, e-süreli yayın, CD-ROM, veri tabanı vb.), mikro-film, görsel-işitsel materyaller vb. sağlamak, sağlanan belgeleri sistematik bir şekilde düzenleyerek araştırmacıların kullanımına hazır bulundurmak, bağlantılı olarak kütüphane hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

 

e) Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak,

 

f) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak,

 

g) Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,

 

h) Bilimsel araştırmaları kolaylaştıracak çalışmalar ve yayınlar (bibliyografya, tez kataloğu, süreli yayın kataloğu, v.b.) yapmak,

 

ı) Üniversiteler Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri öğrencileri ile Dokümantasyon, Enformasyon, Arşivcilik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (v.b.) öğrencilerinin zorunlu staj ve uygulama programlarının yürütülmesine yardımcı olmak,

 

i) Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlamak, 
j) Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak,

 

Yürütülen İşlemler

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi tarafından yürütülen hizmetler, aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır: 

 

A - İdari Hizmetler

-  Yazı İşleri,
-  Organizasyon ve Personel Yönetimi, 
-  Bütçe Hazırlanması Çalışmaları, 
-  İhtiyaç Maddeleri, Araç-Gereç ve Malzeme Temini, 
-  Bina Temizlik, Bakım-Onarım ve Tamirat İşleri,
-  Güvenlik ve Vestiyer Hizmetleri, 

 

B - Teknik Hizmetler             

-  Kütüphane Otomasyonu Servisi,
-  Kütüphane Otomasyon Programı İle İlgili Çalışmalar,
-  Web Sayfası Hizmetleri,
-  Bilgisayar ve Donanımlarının Bakımı, Takibi ve Onarımlarının Yaptırılması,
-  Sağlama Servisi, 
-  Satın Alma İşlemleri,
-  Bağış İşlemleri,
-  Ayniyat İşlemleri,
-  Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi, 
-  Kataloglama ve Sınıflandırma İşlemleri,
-  Demirbaş Kayıt, Kitap Sırtı ve Ödünç Vermeye Yönelik İşlemler, 
-  Süreli Yayınlar Servisi,
-  Sağlama ve Geliştirme Çalışmaları,
-  Kayıt ve Takip İşlemleri,
-  Okuyucu Hizmetleri,
-  Elektronik Yayınlar Servisi,
-  Veri Tabanları,
-  Elektronik Kitaplar,
-  Elektronik Dergiler,
-  Bilgi Tarama Hizmetleri,
-  Görsel ve İşitsel Materyaller Servisi,
-  Ciltleme ve Onarım Servisi,

 

C-Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri

- Kütüphane Hizmetleri Tanıtımı ve Kullanıcı Eğitimi Servisi, 
- Danışma Hizmetleri Servisi, 
- Çalışma Saatleri,
- Okuma Salonu Kontrol ve Denetimi,
- Ödünç Verme Servisi,         
- Fotokopi Hizmetleri Servisi, 
- Kütüphanelerarası İşbirliği Hizmetleri Servisi,
- Konsorsiyum Çalışmaları,
- Kütüphanelerarası Ödünç Verme (Ödünç Kitap Sağlama),

 

6268 kez görüntülendi.