KAUZEM Yönetmeliği

 Kafkas Üniversitesinden:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KAUZEM): Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede yürütülen önlisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans, doktora ve sürekli eğitim dahil ders, kurs, seminer, konferans, sertifika programı gibi tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetlerini yürütmek,
b) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak,
c) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak,
ç) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanaklarıyla eğitimin etkinliğini artırmak,
d) Eğitim-öğretim olanaklarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, doktora ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve ders programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,
e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,
f) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak, verimlilik ve başarılarının geliştirilmelerine katkıda bulunmak,
g) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak,
ğ) Üniversitede uzaktan eğitime ilişkin etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi için her türlü idari, teknik ve akademik tedbirleri almak,
h) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının aksaksız biçimde çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek,
ı) KAUZEM için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek,
i) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak,
j) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek,
k) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli veya yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yayınlar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak,
b) Senato kararları çerçevesinde ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek,
c) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek,
ç) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında farklı üniversitelerde, alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora dersleri ve sınavları için gerekli altyapıyı sağlamak,
d) Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek,
e) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak,
f) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim konularına ilişkin olarak işbirliğinde bulunmak,
g) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek,
ğ) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
h) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri hazırlamak,
ı) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak, gerekli koordinasyonları sağlamak,
i) Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak,
j) Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitime yönelik ders, seminer, konferans gibi çalışmalara ilişkin proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,
k) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
l) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek,
m) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve Müdür yardımcıları,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri en kıdemli olanından başlamak üzere vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,
ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkez amaçları doğrultusunda yönetmek,
d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
e) Uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin olarak enstitüler, fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı diğer bölümlerde eşgüdümü sağlamak,
f) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
g) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
ğ) Yurt içi ve yurtdışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,
h) İnternet üzerinden sanal eğitim yapacak olan önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve doktora programı öğretim elemanlarını; bölüm başkanlarının ve ilgili kurumların yöneticilerinin de görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak,
ı) İnternet üzerinden sanal eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.
(3) Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az altı kez salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.
(2) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez yönetimi ile ilgili kararları almak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
c) Araştırma ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
e) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle ilgili tavsiye kararları almak,
f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak,
g) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.
Danışma kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından onaylanan Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen sosyal bilimler enstitüsü temsilcisi, fen bilimleri enstitüsü temsilcisi, sağlık bilimleri enstitüsü temsilcisi, meslek yüksekokulları temsilcisi, fakülte temsilcileri ile Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanından oluşur.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunmak,
b) Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirmek,
c) Yapılmış olan, halen yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş bildirmek,
ç) Uzaktan eğitim faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; Müdürün talebi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

6788 kez görüntülendi.