Kalite Politikamız

Kurumumuz 2018-2022 strateji planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda merkezimizde yürütülecek eğitim programları ve uygulamalar toplumun beklenti ve ihtiyacına göre çeşitlendirilerek ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan bölgemize ve ülkemize katkı sağlayan eğitim-öğretim dinamiklerine sahip bir yapıda şekillenmektedir. Bu kapsamda üniversitemiz uzaktan eğitim politikası beş ana başlıkta belirlenmiştir.

 

 Eğitim-Öğretim

·         Paydaşlara (öğrenci, öğretim elemanı, personel vb.) yönelik rehberlik ve eğitim faaliyetleri düzenlemek

·         Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun beklenti ve ihtiyacına göre eğitim ve sertifika programları düzenlemek ve sürdürülebilirliği sağlamak

·         Uzaktan eğitim yoluyla verilecek derslerin kalite standartlarını belirlemek

·         Uzaktan eğitim yoluyla ders verecek uzmanların yeterliklerini geliştirmek

·         Öğrenci yeterliliklerinin değerlendirilmesi sürecinde alternatif ve etkili ölçme - değerlendirme süreçlerini yürütmek

·         Uzaktan eğitim süreçlerinde gerçekleşen tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin detaylı raporlanabilmesini sağlamak

Araştırma-Geliştirme

·         Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yaparak işbirliklerini geliştirilmek

·         Üniversiteye ekonomik ve sosyal açıdan katkı sağlayacak yenilikçi ve Ar-Ge odaklı proje çalışmaları yapmak

·         Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili istatistiksel analiz ve değerlendirme yapmak

·         Alanda uluslararası ve ulusal tanınırlıkları olan araştırmacıların katılımlarıyla seminer, konferans ve çalıştaylar düzenlemek

Toplumsal Katkı

·         Uzaktan eğitim ortamlarını kullanıcı dostu ve özel gereksinimli bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlamak

·         Üniversitede yürütülen eğitim öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin çıktılarını dijital araçlar ile toplumun yararına sunmak

·         Bireysel ve kültürel farklılıklar ile toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve çözüm odaklı fırsatlar sunmak

·         Sosyal sorumluluk projeleri yürütmek ve gönüllü faaliyetleri desteklemek

·         Üniversitemizde tüm birimlerde yürütülen araştırma, geliştirme ve eğitim etkinliklerinin toplumsal katkıya dönüşmesini amaçlamak ve destek olmak

Altyapı

·         Çağın gereksinimlerini karşılayan güncel teknolojik donanım ve yazılımı sağlamak

·         Güncel, kullanıcı dostu ve güvenli öğrenme yönetim sistemlerini kullanmak ve senkron/asenkron sistemlerle entegrasyonu sağlamak

·         Paydaşlara (öğrenci, eğitmen, personel, kursiyer vb.) uzaktan eğitim süreci ve sistem kullanımı ile ilgili rehber niteliğinde basılı, görsel ve işitsel destek sağlamak (doküman, video, web sayfası vb.)

·         Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere ve diğer paydaşlara iletişim altyapısı sağlamak (Canlı Destek, E-posta, Telefon vb.) ve memnuniyeti artırmak

·         Uzaktan eğitim süreçlerinde gözetilen bilgi güvenliği ve etik ilkeleri belirlemek

·         Uzaktan yapılabilecek sınavlar (yabancı dil, tez savunma, doçentlik, hazırlık sınavları vb.) için uygun ortam, teknolojik altyapı ve insan kaynağı sağlamak

Yönetim

·         Üniversitemizin diğer birimleriyle koordinasyon içerisinde uzaktan eğitim hizmetlerinin daha etkili hale getirilmesinin sağlamak

·         Üniversite stratejik planının geliştirilmesine yönelik uzaktan eğitimde kalite güvence sisteminin işletmek ve sürdürülebilir kılmak

·         Merkezin vizyon ve misyonu doğrultusunda alanda uzman akademik ve idari personelin istihdam edilmesini sağlamak

·         Uzaktan eğitimin yönetsel bileşenlerini (bilgi sistemi, veri tabanları, veri trafiği kontrol mekanizmaları, bilgi erişim denetim ve yetkilendirme servisleri ) etkili bir şekilde kontrol etmek

     ·         Öğrenci, öğretim elemanları ve uzaktan eğitim sistemi arasındaki etkileşimi sağlıklı bir şekilde sürdürmek

 

1393 kez görüntülendi.