Yönetim Sistemi Alt Komisyonu

Yönetim Sistemi Alt Komisyonu
a) Kalite Komisyonunca üyeleri arasından belirlenen alanında yetkin üyeler,
b) Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı,
c) Personel Daire Başkanı,
d) Bilgi İşlem Daire Başkanı,
e) Strateji Geliştirme Daire Başkanı.
 
 
Yönetim Sistemi Alt Komisyonun Görevleri;
a) Üniversite iç kontrol sistemi ve risk değerlendirmesine ilişkin çalışmalar yapmak,
b) Üniversite idari teşkilatınca yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışmalar yapmak,
c) Üniversitenin insan kaynakları ve insan kaynakları yönetimine ilişkin çalışmalar yapmak,
d) Üniversitenin mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler için etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin çalışmalar yapmak,
e) İdari personelin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti ile ilgili çalışmalar yapmak,
f) Üniversite bilgi yönetim sistemi süreçlerinin tasarımı, takibini ve etkinliğine yönelik çalışmalarını yapmak,
g) Üniversite faaliyetlerinin kamuoyu ile iç ve dış paydaşlara bilgilendirilmesine yönelik süreçlerin tasarlanması çalışmalarını yapmak, İç ve dış değerlendirme raporlarında yönetim sistemi ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yapmak,
h) Yönetim sisteminin akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapmak ve önerilerini Üniversite Kalite Komisyonuna sunmak.
 

Yönetim  Sistemi Alt Komisyonu Süreç Takvimi
a) Üç yılda bir Kurum Kültürü Anketinin uygulanarak raporlanmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirerek Üniversite Kalite Komisyonuna sunmak,
b) Her yıl Aralık ayında iç değerlendirme çalışmaları öncesinde yönetim sistemi ile ilgili performans göstergelerini gözden geçirerek Üniversite Kalite Komisyonuna bilgi vermek,
c) Her yıl Şubat ayında performans göstergeleri ve tüm birimlerden derlenen iç değerlendirme raporları doğrultusunda Kurum İç Değerlendirme Raporunda yer almak üzere yönetim sistemi ile ilgili bilgi sunmak,
 
d) Her yıl Mayıs-Haziran aylarında birim raporları doğrultusunda yönetim sistemi faaliyetleri ile ilgili iyileştirme alanlarını tespit etmek ve Üniversite Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere iyileştirme eylem planlarını hazırlamak,
e) Her yıl Ekim ayında üniversite genelinde uygulanan kalite güvencesi yönetim sistemini performans göstergeleri ile ilgili geri dönütler doğrultusunda gözden geçirmek ve yeni iç değerlendirme sürecine hazır hale getirmek,
f) Beş yılda bir Mayıs-Haziran aylarında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporunda yönetim sistemi ile ilgili görüşleri değerlendirerek iyileştirmeye açık alanlarla ilgili eylem planları hazırlamak.
g) Her yıl Mart ayında KIDR raporunun Araştırma-Geliştirme ile ilgili kısmını kaleme almak.
 
1505 kez görüntülendi.