Eğitim Öğretim Alt Komisyonu

 

1)Eğitim Öğretim Alt Komisyonu,
a) Kalite Komisyonunca üyeleri arasından belirlenen konusunda yetkin üyeler,
b) Meslek Yüksekokulları Koordinatörü,
c) Öğrenci İşleri Daire Başkanı, 
d) Eğitim Programı, Eğitim Yönetimi, PDR alanlarında öğretim elemanlarından seçilecek birer üye,
e)    Sağlık, fen, sosyal, güzel sanatlar ve uzaktan eğitim alanlarından önerilen dört öğretim üyesinden oluşur.
                                 f) Dış İlişkiler Birimi Temsilcisi 
 
2)Eğitim - Öğretim Alt Komisyonun görevleri ,

a) Birimlerdeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili uygulamaları incelemek ve uygulama sonuçlarını izlemek,
b) Programların eğitim amaçları ve kazanımları ile ilgili inceleme çalışmalarını yapmak,
c) Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme çalışmalarını incelemek,
d) Öğrenci kabulünün açık ve tutarlı olarak sürdürülmesi için çalışmalar yapmak,
e) Ortaöğretim Kurumalarında öğrenim gören başarılı öğrencilerin,  Üniversiteye kazandırılmasına, mevcut öğrencilerin başarıya    özendirilmesine, mezun öğrencilerin Üniversitemizle ilgili değerlendirmelerinin alınmasına yönelik çalışmalar yapmak,
f) Üniversitenin eğitim-öğretim sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve hedeflerine ulaşılmasına ilişkin kadro yeterliliği ile ilgili çalışmalar yapmak,
g) Üniversitenin eğitim-öğretim etkinliğini artıracak öğrenme ortamının (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, atölye, klinik, laboratuvar, uygulama alanları, açık ve kapalı spor tesisleri, sergi alanları, bireysel çalışma alanı vb.) yeterliliğini ve uygunluğunu araştırmak,
h) Birimlerin eğitim-öğretim ile ilgili ölçülebilir nitelikteki hedeflerinin ve bu hedeflerle ilgili performans göstergeleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini sağlamak,
i) İç ve dış değerlendirme raporlarında eğitim-öğretim ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yapmak,
j) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapmak ve önerilerini Üniversite Kalite Komisyonuna sunmak,
k) Ders Değerlendirme Anketinin gözden geçirilmesi ve değerlendirme süreçlerini takip etmek,
l) Öğrenci danışmanlık sistemini geliştirerek bir standart kurulması için çalışmalar yapmak.
 

3) Eğitim - Öğretim Alt Komisyonun Süreç Takvimi

 

a) Her yıl Aralık ayı sonunda eğitim-öğretimle ilgili performans göstergelerini akademik birim kalite komisyonlarınca hazırlanmasına rehberlik etmek ve performans göstergelerini güncelleyerek Üniversite Kalite Komisyonuna iletmek,
b) Her yıl Mayıs-Haziran aylarında birim raporları doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili iyileştirme alanlarını tespit etmek ve Üniversite Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere iyileştirme eylem planlarını hazırlamak,
c) Her eğitim öğretim yılı sonunu takiben Ders Değerlendirme Anketini gözden geçirmek ve uygulama ile ilgili Üniversite Kalite Komisyonuna bilgilendirme yapmak,
d) Mezunların toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için her yıl İşveren Anketinin uygulanarak raporlanmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirerek üst yönetime sunmak,
e) Üç yılda bir Mezun Görüş Anketinin uygulanarak raporlanmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirerek Üniversite Kalite Komisyonuna sunmak,
f) Beş yılda bir Mayıs-Haziran aylarında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporunda eğitim-öğretim ile ilgili görüşleri değerlendirerek iyileştirmeye açık alanlarla ilgili eylem planları hazırlamak.
g) Her yıl Mart ayında KIDR raporunun Eğitim Öğretim ile ilgili kısmını kaleme almak.
 

 

1709 kez görüntülendi.