Araştırma-Geliştirme Alt Komisyonu

Araştırma - Geliştirme Alt Komisyonu 

a) Kalite Komisyonunca üyeleri arasından belirlenen alanında yetkin üyeler,

b) BAP Koordinatörü,

c) Araştırma ve Uygulama Merkezleri adına bir temsilci,

d) Üniversite Kalite Komisyonu tarafından sağlık, fen, sosyal ve güzel sanatlar alanlarından önerilen dört öğretim üyesinden oluşur.

 
 Araştırma - Geliştirme Alt Komisyonun Görevleri
a) Üniversite araştırma stratejileri, hedefleri, eylem planları ile ilgili çalışmalar yapmak,
b) Üniversitenin fiziki ve teknik altyapısı doğrultusunda araştırma kaynaklarının kullanımı ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak,
c) Üniversitenin araştırma kadrosunun yetkinliği, gelişimi ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak,
d) Üniversitenin araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
e) Toplumsal faydaya dönüştürülebilir değer üreten araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapmak,
f) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmek, değerlendirmek, raporlamak,
g) İç ve dış değerlendirme raporlarında araştırma-geliştirme ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yapmak,
h) Araştırma faaliyetlerinin akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapmak ve önerilerini Üniversite Kalite Komisyonuna sunmak,
i) Araştırmanın fiziki ve finansal kaynaklarının, araştırma kadrosunun ve araştırma çıktılarının izlenmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve süreçlerin oluşturularak üniversitenin stratejik planı çerçevesinde belirlenen araştırma stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleştirilme düzeyini değerlendirilmek, Üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik hazırlanmış performans göstergelerini gözden geçirmek,
j) Performans göstergeleri ve tüm birimlerden derlenen iç değerlendirme raporları doğrultusunda Üniversite Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere kurum iç değerlendirme raporunun araştırma ve geliştirme ile ilgili bölümünü sunmak,
k) Birim raporları doğrultusunda araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili iyileştirme alanlarının tespit edilmesi ve iyileştirme eylem planlarının Üniversite Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere hazırlamak,
l) Kurumsal Geri Bildirim Raporunda araştırma ve geliştirme ile ilgili görüşleri değerlendirilmek.
 
 
Araştırma - Geliştirme Alt Komisyonun Süreç Takvimi
a) Üniversitenin stratejik planında yer alan araştırma stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleştirilme düzeyinin takvime bağlanarak Üniversite Kalite Komisyonuna belirli periyotlarda sunmak,
b) Her yıl Aralık ayında iç değerlendirme çalışmaları öncesinde araştırma ve geliştirme ile ilgili performans göstergelerini gözden geçirmek ve performans göstergelerini güncelleyerek Üniversite Kalite Komisyonuna iletmek,
c) Her yıl Şubat ayında performans göstergeleri ve tüm birimlerden derlenen iç değerlendirme raporları doğrultusunda Kurum İç Değerlendirme Raporunda yer almak üzere araştırma ve geliştirme ile ilgili bölümü kaleme almak,
d) Her yıl Mayıs-Haziran aylarında birim raporları doğrultusunda araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili iyileştirme alanlarını tespit etmek ve Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere iyileştirme eylem planlarını hazırlamak,
e) Beş yılda bir Mayıs-Haziran aylarında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporunda araştırma ve geliştirme ile ilgili görüşleri değerlendirerek iyileştirmeye açık alanlarla ilgili eylem planları hazırlamak.
f) Her yıl Mart ayında KIDR raporunun Araştırma-Geliştirme ile ilgili kısmı kaleme almak.
 

 

2031 kez görüntülendi.