Üniversite Kalite Komisyonunun Oluşturulması, Çalışma Esasları, Görevleri

Üniversite Kalite Komisyonunun Oluşturulması, Çalışma Esasları, Görevleri
 
Üniversite Kalite Komisyonu Oluşturulması
Üniversitede, iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve işletilmesi ile iç ve dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek amacıyla bir Kalite Komisyonu oluşturulur.
 
a)Rektör, Kalite Komisyonunun başkanıdır. Rektör bulunmadığı zamanlarda ise Rektör yardımcısı komisyon başkanlığı görevini yapar.
 
b) Kalite Komisyonunun kuruluş ve organizasyon yapısı, ”Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin” 7. maddesinde belirtildiği gibi oluşturulmuştur. Kalite Komisyonu üyeleri, aynı Fakülte, Enstitü, Konservatouar, Meslek Yüksekokulları, Yüksekokulları temsilen birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere belirlenen üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında Rektör, Rektör Yardımcısı Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve öğrenci temsilcisi yer alır. Kalite Komisyonu üyeleri Üniversite Senatosu tarafından atanır. 
 
c)Komisyonun yönetmelikte belirtilen görevlerine ilişkin işlemlerin destek hizmetleri  Kalite Kurulu ofisi  tarafından yürütülür Kalite Kurulu Ofisi; Ölçme ve değerlendirme alanında uzmanlar, büro hizmetlerine yürütecek idari personel ve ofis sorumlusundan oluşur.
 
Üniversite Komisyon Üyeliğinin Süresi ve Sona Ermesi
Kalite Komisyonu Üyelerinin görev süresi dört yıldır. Görev süresi biten ya da görevinden ayrılan üyenin yerine, Kafkas Üniversitesi Senatosu tarafından yeni üye belirlenir. Süresi bitmeden görevinden ayrılan üyenin yerine belirlenen üye, yerine geldiği üyenin kalan süresi kadar görev yapar. Kalite Komisyonun çalışma usul ve esasları Kafkas Üniversitesi Senatosunca belirlenir ve Üniversitenin internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır.
 
Üniversite Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları
Üniversite Kalite Komisyonunun görevleri, “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin” 8. maddesi gereği, aşağıda belirtildiği gibidir:
 
a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim faaliyetlerini desteklemek,   kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Kafkas Üniversitesi Senatosu’nun onayına sunmak.
 
b) Programların akreditasyon süreçlerine girmesini teşvik etmek ve bu faaliyetlere katkıda bulunmak, göstergelerini izlemek, yeni hedefler belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları “Yükseköğretim Kalite Kurulu” tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmesini sağlamak ve koordine etmek, c) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık ”Kurum İç Değerlendirme” raporunu hazırlayarak Üniversite Senatosu’na sunmak, onaylanan yıllık “Kurum İç Değerlendirme Raporunu” kamuoyu ile paylaşmak. d) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.
 
e) Üniversite Akademik Birim Kalite Komisyonları ile işbirliği içerisinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamak.
 
Üniversite Kalite Komisyonunun Çalışma Usül ve Esasları
 Kalite Komisyonunun çalışma esasları aşağıdaki gibidir;
 
a) Üniversite Kalite Komisyonu üçer aylık periyotlarla yılda en az dört kez olmak üzere Kalite Komisyonu Başkanının çağrısı veya komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır. Toplantı tarihi Kalite Komisyonu Başkanı tarafından belirlenir.
 
b) Üniversite Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.
 
 

3063 kez görüntülendi.