Akademik Birim Kalite Komisyonu

 
Akademik Birim Kalite Komisyon Üyeleri

 

a) Dekan-Müdür veya bunların görevlendirdiği yardımcıları,

b) Fakülte-Enstitü-Yüksekokul-Konservatuvar-Meslek Yüksekokulu, Sekreteri,

c) Birimin kadrolu öğretim elemanlarından Eğitim-Öğretim, Ar-Ge, Ölçme Değerlendirme, Bilgi ve Yönetim alanlarında çalışmak üzere iki üye,

d) Birim Öğrenci Temsilcisi,


Akademik Birim Kalite Komisyonu çalışma esasları;

 

Akademik Birim Kalite Komisyonu üçer aylık periyotlarla yılda en az dört kez olmak üzere Akademik Birim Kalite Komisyonu Başkanının çağrısı veya komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır. Toplantı tarihi Akademik Birim Kalite Komisyonu Başkanı tarafından belirlenir.

 Görev ve Sorumlulukları:

Birimin kalite hedeflerini hazırlamak, Üniversitenin hedefleri Doğrultusunda, birimdeki akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,

a) Üniversitenin kalite güvence sisteminin birimde işleyişini gözetmek, Birim göstergelerini tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Üniversite Kalite Komisyonu onayına sunmak, Üniversite Kalite Komisyonu tarafından onaylanan çalışmaları, belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek,

b) Birimin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık birim iç değerlendirme raporunu hazırlamak ve en geç şubat ayı sonuna kadar Üniversite Kalite Komisyonuna göndermek ve Birim internet ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyuyla paylaşmak, Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Üniversite Kalite Komisyonu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

c) Birimin eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapmak ve önerilerini Üniversite Kalite Komisyonuna sunmak,

d) Üniversite Kalite Komisyonu tarafından Senatonun onayına sunulan çalışmaların, Birim faaliyetlerine uygulanmasını gözetmek ve bu uygulamaların sonuçlarını Üniversite Kalite Komisyonuna raporlamak

e) Üniversite Kalite Komisyonu tarafından Senatonun onayına sunulan çalışmaların, Birim faaliyetlerine uygulanmasını gözetmek, bu uygulamaların sonuçlarını ve önerilerini Üniversite Kalite Komisyonunun ilgili alt komisyonuna raporlamak

f) İç ve Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak,

g) Üniversite Kalite Komisyonu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

h) Birimin akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapmak

i) Kalite Komisyonunun kararlarını ilgili birimin alt birimlerine duyurmak, uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,

j) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, Akademik birimlerin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari-yönetim hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik akademik birimlerde iç ve dış kalite güvencesine uygun olarak bilimsel göstergeleri belirlemek, bu kapsamda yapılan ve yapılacak çalışmaları Üniversite Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları içeren raporu belirlenen takvime uygun olarak Üniversite Kalite Komisyonu’na sunmak.

 

 

 

1982 kez görüntülendi.