Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

 

 

Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

a) Kalite Komisyonunca üyeleri arasından belirlenen alanında yetkin üyeler,
b) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
c) Strateji Geliştirme Daire Başkanı
d) İdari Mali İşler Daire Başkanı
 
 
 
Toplumsal Katkı  Alt Komisyonun Görevleri;
 
a) Üniversitenin stratejik planı ve kalite politikasıyla uyumlu toplumsal katkı politikasını belirlemek,
b) Üniversitenin toplumsal katkı faaliyetlerini Üniversitenin strateji ve hedefleri doğrultusunda yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri ile uyumlu bir biçimde yürütmek,
c) Üniversitenin toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak izlemek ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek,
 
d) Üniversitenin toplumsal katkı faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sürecine doğrudan katkı vermektir.
 

 

 
Toplumsal Katkı  Alt Komisyonu Süreç Takvimi
 
 

a) Üniversitenin stratejik planında yer alan araştırma stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleştirilme düzeyini YÖK tarafından belirlenecek takvim uyarınca Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Öz değerlendirme Raporu Ortak Başarı Ölçütleri doğrultusunda değerlendirmek,
b) Her yıl Eylül ayında iç değerlendirme çalışmaları öncesinde araştırma ve geliştirme ile ilgili performans göstergelerini gözden geçirmek, işlevsiz veya sorunlu görünen performans göstergelerini güncelleyerek Kalite Güvence Sistemi Çalışma Grubuna iletmek,
c) Her yıl Mart ayında performans göstergeleri ve tüm birimlerden derlenen iç değerlendirme raporları doğrultusunda Kurum İç Değerlendirme Raporunda yer almak üzere araştırma ve geliştirme ile ilgili bölümü kaleme almak,
d) Beş yılda bir Mayıs-Ağustos aylarında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporunda araştırma ve geliştirme ile ilgili görüşleri değerlendirerek iyileştirmeye açık alanlarla ilgili eylem planları hazırlamak,
 
 

 

400 kez görüntülendi.