Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Hazırlık Eğitimi (UZAKTAN ONLİNE EĞİTİM)

 DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ (DHBT) HAZIRLIK EĞİTİMİ (UZAKTAN ONLİNE EĞİTİM)

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından 18.05.2020 tarihinde 100 saatlik online Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Hazırlık Eğitimi  düzenlenecektir. 
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) 2 yılda bir ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bu sınavlara lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olarak 3 farklı düzeyden girilmektedir. DHBT Uzaktan Eğitim Hazırlık kursu 3 düzey için ortak hazırlanmıştır. Dersler Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akademisyenleri tarafından verilecektir. 
BAŞVURU ŞEKLİ
1-Ön kayıt: Eğitime katılacak adayların 12.05.2020 tarihine kadar linkini araç çubuğuna yapıştırarak doldurunuz https://docs.google.com/forms/d/1ZjKA9ox8CEfg97hwHS3JbXKtAbAKY0soOU9L0hw3USw/viewform?hl=tr&edit_requested=true 
2- Kesin kayıt: Ön kayıt başvuru sayısı en az 40 olduğunda 12.05.2020-15.05.2020 tarihleri arasında size ön kayıtta verdiğiniz telefon numarasından ulaşılacaktır.  Aşağıda verilen banka hesap bilgileri doğrultusunda merkez müdürlüğümüz hesabına 200 TL yatırarak kimlik fotokopinizi ve dekontunuzun tarayıcı çıktısını kausem36@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. 
BANKA HESAP BİLGİSİ
Vakıf Bankası
Hesap Sahibi     : Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
IBAN                   : TR60 0001 5001 5800 7303 5893 21
Dekont ve kimlik bilgisi olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
3- Kesin kayıt işlemi tamamlandıktan sonra katılımcılarımıza ulaşılarak kullanılacak online program hakkında bilgi verilerek eğitime başlanacaktır. 
EĞİTİME KATILACAKLAR
- İlahiyat Lisans Mezunları ve Öğrencileri 
- İlahiyat Ön Lisans Mezuları ve Öğrencileri, 
- İmam Hatip Mezunları ve Öğrencileri. 
EĞİTİM İÇERİĞİ
1) Tecvite giriş, Harfler                                                                                                                 
2) Medler, İdğam                                                                                                                         
3) İzhar, ihfa,  iklab,                                                                                                                     
4) Mimin halleri, lamı tafif kalkale, ra, zamir, lafzatullah, sekte                                                  
5) Tefsir (lokman, nuh, mülk, haşr, hucurat,                                                                                 
6) Kuranda iman salih amel, takva, maruf, münker, fitne, sevgi                                                  
7) Vahiy, ayet sure Nüzul, vahyin geliş şekilleri,                                                                         
8) Kur’an’ın yazılması, mushafa dönüşmesi, nokta, hareke, isimler                                            
9) Tefsir tarihi tefsire duyulan ihtiyaç, tefsir tefsirde ihtilaf sebepleri,                                       
10) Hz. Pergamberin tefsirdeki yeri, sahabe, tabiinin yeri, tefsir hareketleri                              
11) Sebebi nüzul, nasih mensuh, muhkem müteşabih, hurufu mukatta,                                     
12) Garibul kuran, yeminler, meseller, hakikat mecaz, müşkil, sualler,                                       
13) Tefsirin doğuşu, temel tefsir yöntemleri, ekolleri                                                                   
14) Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi Kuran lafız ve manasına ilişkin ilimler,                              
15) Tevil, terceme Kuranı anlama ve yorumlamada yeni yönelişler                                   
16)Temizlik maddi manevi, abdest gusül, teyemmüm, kadınların halleri                                   
17)Namaz (amaç, çeşitleri, farz vacip sünnetleri, kaza secdeler vb.                               
18)Oruç                                                                                                                                    
19)Zekât                                                                                                                                    
20)Hac Umre                                                                                                                                
21)İslam hukukuna giriş 
22)İslam Hukuk ekolleri                                                                                                             
23)İslam hukukunun kaynakları
24)Akitler 
25)Aile Hukuku
26)Günümüz fıkıh problemleri 
27)İbadet hayatı, aile hayatı         
28)İslam ahlakı tanım, tarih, literatür                                                                                         
29) Belirli ahlak problemleri                                                                                                       
30) Ahlaki görev ve sorumluluklar                                                                                               
31) Diyanet tarihi, teşkilat yapısı, kanunu
32) Tasnifi ve temel hadis kaynakları  
33) Yakın dönem hadis kaynakları                                                                                                
34) Sünnet, hadis, haber, hadis türleri, kaynak değerleri                                                              
35) Hadislerin taksimi, mütevatir, ehad, zayıf ve mevzu                                                              
36) Kuran sünnet, sünnetin dindeki yeri                                                                                      
37) Hadisin anlaşılması, yorumlanması                                                                                       
38) Sosyal, kültürel ve ahlaki hayatta hadis                                                                        
39) İsnat, metin, hadis                                                                                   
40) Hadis usulü ve tarihi temel kavramlar, alt dallar                                                                    
41) Hadislerin korunması kayıt altına alınması, raviler ve rivayet, kitabet, hadis tedvini)        
42)  Hadis öğrenim ve öğretim yöntemleri                                                                                   
43) Akaid kelam (din, mahiyeti, tanım, kaynak, önemi, tasnifi, diğer dinler                            
44) İmanın tanımı, icmali tafsili iman, iman amel, artması eksilmesi,                                          
45) İmanın geçerli olması, büyük günah, tasdik inkâr bakımından insanlar                            
46) İman esasları,   İlk dönem kelâmcıları                                                                                           
47) İnanç davranış, inançsızlık                                                                                                  
48) Kelama giriş tanım, kelamın doğuşu                                                                                     
49) Mutezile, Ehli Sünnet                                                                                                             
50) Kelamda bilgi, varlık                                                                                                             
 51) Temel kelam kaynakları                                                                                                       
52) İslam mezhepleri tarihi ortaya çıkışı ve ilk itikâdî mezhepler                                                
53) Eşarîlik Matürdîlik                                                                                                             
54) Şia                                                                                                                                       
55) Nusayrîlik Dürzîlik                                                                                                            
56) Alevîlik Bektaşîlik                                                                                                               
57) Mehdi İnancı                                                                                                                       
58) Çağdaş İslamî akımla                                                                                                             
59) Bahaîlik Kadıyanîlik 
ÖNEMLİ NOT
- Ödemesi Onaylanan Adayların Eğitimi Hemen Aktif Edilecektir!
- DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgi Testi) Uzaktan Eğitim yöntemi ile verileceği için  Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz. 
- Eğitim Toplam 100 Ders Saatinden Oluşmaktadır.
 Ödemesi Yapılmayan ve kimlik bilgilerini mail yoluyla göndermeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.  
İletişim: Her türlü soru ve sorunlarınız için kausem36@gmail.com adresine mail gönderiniz.
 

2346 kez görüntülendi.