Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Hazırlık Eğitimi (UZAKTAN ONLİNE EĞİTİM)

DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ (DHBT) HAZIRLIK EĞİTİMİ (UZAKTAN ONLİNE EĞİTİM)
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından 18.05.2020 tarihinde 100 saatlik online Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Hazırlık Eğitimi  düzenlenecektir. 
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) 2 yılda bir ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bu sınavlara lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olarak 3 farklı düzeyden girilmektedir. DHBT Uzaktan Eğitim Hazırlık kursu 3 düzey için ortak hazırlanmıştır. Dersler Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akademisyenleri tarafından verilecektir. 
BAŞVURU ŞEKLİ
1-Ön kayıt: Eğitime katılacak adayların 12.05.2020 tarihine kadar https://docs.google.com/forms/d/1ZjKA9ox8CEfg97hwHS3JbXKtAbAKY0soOU9L0hw3USw/viewform?hl=tr&edit_requested=true
2- Kesin kayıt: Ön kayıt başvuru sayısı en az 40 olduğunda 12.05.2020-15.05.2020 tarihleri arasında size ön kayıtta verdiğiniz telefon numarasından ulaşılacaktır.  Aşağıda verilen banka hesap bilgileri doğrultusunda merkez müdürlüğümüz hesabına 200 TL yatırarak kimlik fotokopinizi ve dekontunuzun tarayıcı çıktısını kausem36@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. 
BANKA HESAP BİLGİSİ
Vakıf Bankası
Hesap Sahibi     : Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
IBAN                   : TR60 0001 5001 5800 7303 5893 21
Dekont ve kimlik bilgisi olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
3- Kesin kayıt işlemi tamamlandıktan sonra katılımcılarımıza ulaşılarak kullanılacak online program hakkında bilgi verilerek eğitime başlanacaktır. 
EĞİTİME KATILACAKLAR
- İlahiyat Lisans Mezunları ve Öğrencileri 
- İlahiyat Ön Lisans Mezuları ve Öğrencileri, 
- İmam Hatip Mezunları ve Öğrencileri. 
EĞİTİM İÇERİĞİ
1) Tecvite giriş, Harfler                                                                                                                 
2) Medler, İdğam,                                                                                                                           
3) İzhar, ihfa,  iklab,                                                                                                                     
4) Mimin halleri, lamı tafif kalkale, ra, zamir, lafzatullah, sekte                                                  
5) Tefsir (lokman, nuh, mülk, haşr, hucurat,                                                                                 
6) Kuranda iman salih amel, takva, maruf, münker, fitne, sevgi                                                  
7) Vahiy, ayet sure Nüzul, vahyin geliş şekilleri,                                                                         
8) Kur’an’ın yazılması, mushafa dönüşmesi, nokta, hareke, isimler                                            
9) Tefsir tarihi tefsire duyulan ihtiyaç, tefsir tefsirde ihtilaf sebepleri,                                       
10) Hz. Pergamberin tefsirdeki yeri, sahabe, tabiinin yeri, tefsir hareketleri                              
11) Sebebi nüzul, nasih mensuh, muhkem müteşabih, hurufu mukatta,                                     
12) Garibul kuran, yeminler, meseller, hakikat mecaz, müşkil, sualler,                                       
13) Tefsirin doğuşu, temel tefsir yöntemleri, ekolleri                                                                   
14) Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi Kuran lafız ve manasına ilişkin ilimler,                              
15) Tevil, terceme Kuranı anlama ve yorumlamada yeni yönelişler                                             
16) Temizlik maddi manevi, abdest gusül, teyemmüm, kadınların halleri                                   
17) Namaz (amaç, çeşitleri, farz vacip sünnetleri, kaza secdeler vb.                               
18) Oruç                                                                                                                                      
19) Zekat                                                                                                                                    
20) Hac Umre                                                                                                                                
21) Fıkıh usulü kaynak, metot, hüküm, ilmihal                                                                           
22) İslam hukukuna giriş mahiyeti, temel özellikleri                                                                 
23) İslam Hukuk ekolleri                                                                                                             
24) İslam hukukunun kaynakları, hüküm, içtihat                                                                       
25) Mülkiyet                                                                                                                                                   
26) Akitler 
27) Aile Hukuku
28) Ceza hukuku
29) Günümüz fıkıh problemleri çözümünde ilkeler                                                                     
30) İbadet hayatı, aile hayatı                                                                                                   
31) Tıbbi uygulamalar, gıda maddeleri, bağımlılıklar                                                                  
32) Günlük hayat, eğlence, spor, sanat                                                                                   
33) Ticari hayat, faiz, kredi, finans, Menkul kıymetler                                                              
34) Sünnet, hadis, haber, hadis türleri, kaynak değerleri                                                               
35) Hadislerin taksimi, mütevatir, ehad, zayıf ve mevzu                                                              
36) Kuran sünnet, sünnetin dindeki yeri                                                                                      
37) Hadisin anlaşılması, yorumlanması                                                                                       
38) Sosyal, kültürel ve ahlaki hayatta hadis                                                                        
39) Hadise farklı yaklaşımlar                                                                                                         
40) İsnat, metin, hadis bulma yöntemleri                                                                                       
41) Hadis usulü ve tarihi temel kavramlar, alt dallar                                                                     
42) Hadislerin korunması kayıt altına alınması, raviler ve rivayet, kitabet, hadis tedvini)        
43) Tasnifi ve temel hadis kaynakları                                                                                            
44) Yakın dönem hadis kaynakları                                                                                             
45) Hadis öğrenim ve öğretim yöntemleri                                                                                     
46) Akaid kelam (din, mahiyeti, tanım, kaynak, önemi, tasnifi, diğer dinler                               
47) imanın tanımı, icmali tafsili iman, iman amel, artması eksilmesi,                             
48) İmanın geçerli olması, büyük günah, tasdik inkar bakımından insanlar                                 
49) İman esasları                                                                                                                         
50) İnanç davranış, inançsızlık                                                                                                     
51) Kelama giriş tanım, kelamın doğuşu                                                                                     
52) İlk dönem kelamcıları                                                                                                             
53)Mutezile, ehli sünnet                                                                                                               
54) Kelamda bilgi, varlık                                                                                                               
55) Temel kelam kaynakları                                                                                                       
56) İlk dönem İslam tarihi Mekke dönemi                                                                                 
57) Medine dönemi                                                                                                                     
58) Hz. Peygamber şahsiyeti aile hayatı                                                                                     
59) Dört halife dönemi                                                                                                                 
60) İslam kurumları ve medeniyeti doğuşu                                                                               
61) İslam medeniyetinin özellikleri, dünyaya katkısı                                                               
62) İdari siyasi kurumlar                                                                                                           
63) Vakıflar, iktisadi kuruluşlar                                                                                                 
64) Eğitim, hukuk, askeri kurumlar                                                                                               
65) İslam mezhepleri tarihi ortaya çıkışı ve ilk mezhepler                                                       
66) Ehli sünnet                                                                                                                               
67) Eşarilik Maturidilik                                                                                                             
68) Şia                                                                                                                                       
69) Nusayrilik, Dürzilik                                                                                                            
70) Alevilik Bektaşilik                                                                                                               
71) Mehdi inancı                                                                                                                       
72) Çağdaş İslami akımlar                                                                                                             
73) Bahailik, Kadıyanilik,                                                                                                         
74) Diğer dinler                                                                                                                         
75) Sihizm, konfüçyanizm, Taoizm                                                                                               
76) Hinduizm, Budizm, çaynizm,                                                                                               
77) Yahudilik                                                                                                                            
78) Hıristiyanlık                                                                                                                           
79) Yeni dini hareketler                                                                                                            
80) İslam ahlakı tanım, tarih, literatür                                                                                         
81) Belirli ahlak problemleri                                                                                                       
82) Ahlaki görev ve sorumluluklar                                                                                               
83) Çeşitli kavramlar                                                                                                                     
84) Diyanet tarihi, teşkilat yapısı, kanunu 
ÖNEMLİ NOT
- Ödemesi Onaylanan Adayların Eğitimi Hemen Aktif Edilecektir!
- DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgi Testi) Uzaktan Eğitim yöntemi ile verileceği için  Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz. 
- Eğitim Toplam 100 Ders Saatinden Oluşmaktadır.
 Ödemesi Yapılmayan ve kimlik bilgilerini mail yoluyla göndermeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.  
İletişim: Her türlü soru ve sorunlarınız için kausem36@gmail.com adresine mail gönderiniz.

1206 kez görüntülendi.