#

Görevlerimiz

 Yürütülen hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzemenin en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait Başkanlığımızca faaliyetleri yürütülen Harcama Birimlerine ait bütçe tasarılarını esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek.

· Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili gerekli bilgi, belge ve istatistik toplamak değerlendirmek.

· Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek.

· Üniversitemizin Başkanlığımızca Faaliyetleri yürütülen Harcama Birimlerinin Taşınır Mal Kontrol Kontrol Yönetmeliğine göre yapılması gereken işleri ile söz konusu Harcama Birimlerinin her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.

· Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

· Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak.

· Verilecek benzeri görevleri yapmak.

BÜTÇE ŞUBESİNİN YAPTIĞI İŞLER ve GÖREVLERİ :

1- Başkanlığımızca faaliyetleri yürütülen Harcama Birimlerinin Yıl içerisinde ihtiyaç duyduğu ödenekleri tespit etmek.

2- Başkanlığımızın faaliyetlerini yürüttüğü Harcama Birimlerinin Bütçe Tekliflerini Hazırlamak.

3- Ödeneklerin Maliye Bakanlığınca verilen Ayrıntılı Harcama Programı cetveli doğrultusunda harcamalarını Sağlamak.

4- Başkanlığımızca Faaliyetleri yerine getirilen Harcama Birimlerinin ihtiyaç duyması halinde, ek ödenek talebini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına İletmek.

5- Faaliyetleri Başkanlığımızca yürütülen Harcama Birimlerinin Bütçe Takibini yapmak.

6- Harcama kalemleri arasında ihtiyaç duyulan aktarmaların yazışma ve evraklarını hazırlamak.

7- DİE Kurum ile ilgili mali istatistik bilgi formlarını hazırlayıp sunmak.

8- YÖK, DPT ve Maliye Bakanlığı gibi Kamu kurumları arasındaki mali konuların yazışma işlemlerini yapmak.

9- Kuruma bağlı ve Başkanlığımızca faaliyetleri yürütülen Harcama birimlerinin ihtiyaç duymaları halinde gerekli görülen konularda eğitim çalışmaları ve bilgilendirme toplantılarını yapmak.

10- Resmi Gazetede Haziran ayı içinde yayımlanan Başbakanlığın bütçe çağrısına göre üniversitemiz bütçesinin Başkanlığımızca Faaliyetleri yürütülen Harcama Birimlerinin ( Cari ve yatırım) bütçe taslaklarının hazırlanmasını sağlamak.

11- Üniversitemizin Başkanlığımızca faaliyetleri yürütülen Harcama Birimlerinin mali yılı içerisinde gereksinim duyacağı ( cari ve yatırım ) ek ödenek, ödenek aktarması, revize, ayrıntılı harcama programındaki değişiklik isteklerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletmek.

 

 

SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

 

Üniversitenin ilgili mali yıl bütçesi dahilinde satın alınması ve yaptırılması gereken işlem ve işlerin satın alma şube müdürlüğü tarafından yapılarak tahakkuklarının hazırlanıp ödenebilme durumuna getirilmesinde yapılan işlerin takibi ve sağlanması. Üniversitemizin Başkanlığımızca faaliyetleri yürütülen Harcama birimlerinin ihtiyaçlarını bildirmeleri durumunda bütçe imkanları dahilinde satın alma yoluna gidilmesi. Bu işlemler yapılırken izlenen yol aşağıya maddeler halinde çıkarılmıştır.

· Onay belgesi, Yaklaşık Maliyet Cetveli ve Ek belgeleri düzenlemek.

· Yapılması ve yaptırılması düşünülen işlerin ihale İşlem dosyalarını hazırlamak ve ihale ile ilgili süreci takip etmek.

· İhale komisyonunu oluşturmak.

· Satın alma ile ilgili komisyon kararlarını hazırlamak.

· İhale sonucu işlemleri hazırlamak ve yapmak.

. Teslim alma süreci tamamlandıktan sonra Taahhüt Dosyalarını Ödeme Emri Belgesine bağlamak.

· Alınan malzemelerin Taşınır Mal Kontrol Birimine teslimatının yapılmasını sağlamak

· Satın alma ile ilgili yazışmaları takip etmek.

 

TAŞINIR MAL KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

 

Taşınır Mal Kontrol Şube Müdürlüğünün satın alımı yapılan malzemelerin aynı yılda Taşınır Mal Kontrolü ve Tesellüm işlemlerinde uygulanan sistemler üzerinde yapılan çalışmalar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

Üniversitemize satın alınan malzemelerin ilk önce kendi arasında Tüketim Malzemesi ve Dayanıklı Taşınırlar diye ikiye ayrılıp, söz konusu malzemelerin Taşınır İşlem Fişi ile ambar girişleri yapılmaktadır. Ambar girişi yapılan her çeşit malzeme için ayrı ayrı “Malzeme Stok Kartı”na işlenerek kartoteks dolabında muhafaza edilmektedir.

Malzemelerin ambar çıkışları yapılırken de Başkanlığımızca faaliyetleri yürütülen Harcama birimleri için; tüketim malzemeleri ve Dayanıklı Taşınırlar için Taşınır İstek Belgesiyle talepte bulunulacak, Tüketim Malzemeleri Taşınır Mal Kontrol Yetkilisinin Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi suretiyle talepte bulunan kişiye veya birime teslim edilerek çıkışları yapılacak, Dayanıklı Taşınırlar ise Zimmet Fişi ile talepte bulunan personele zimmet yapılarak teslim edilecektir.

Rektörlüğe bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü’lere Satın alım işlemi bir merkezden yapıldığı için devir edilecek olan Dayanıklı Taşınırlar için Ambarlar arası devir işlemi gerektiğinden, Devreden birim tarafından devir onayı ve 3 nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek malzemeyi veren birimden ambar çıkışı ve malzemenin devir edildiği birimin ambarına ise ambar girişi yapılacak, düzenlenmiş olan Taşınır İşlem Fişi Malı teslim alan birimin Taşınır Mal Kontrol Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası kendisinde kalacak diğer iki nüshası ise devir işlemini gerçekleştiren birime teslim edilecektir.

Üniversitemize bağlı iş makinelerinin akaryakıt ihtiyaçlarını ile bakım ve onarımları satın alma Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmekte kayıt ve kontrolleri ise Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen prosedüre uygun olarak birimimizce takip edilmektedir.

Üniversitemize ait lojmanların kalorifer yakıtı alımları satın alma şubesince yapılmakta ambar giriş ve çıkışları ise birimimiz tarafından takip edilmektedir.

Yıl sonunda da bütün Dayanıklı Taşınırlar ile Tüketim Malzemelerinin sayımı ve tespiti “Sayım Komisyonu” tarafından yapıldıktan sonra icmaller Taşınır Mal Kontrol Yönetmeliğinde tanımlanan prosedüre uygun olarak hazırlanmaktadır.

Ambar giriş ve çıkışları halihazırda manuel yolla yapılmakta olup otomasyon sistemine geçildiğinde işlemler otomasyon sisteminde yapılacaktır.

 

GENEL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

 

YAPILAN FAALİYETLER

1-Lojman Komisyon Başkanlığı sekreterya işlerinin yürütülmesi, Lojman ile ilgili yazışmalar,Onay,Olur komisyon kararlarının hazırlanması,yerleştirme işlemlerinin yapılması lojmanda oturanların kira ve yakıt bedellerinin aylık olarak düzenlenip, ilgili birimlerce bordro üzerinden kesintinin yapılmasının sağlanması ve takibi lojman kalorifer yakıtının temin edilmesi ve ödenme işlemlerinin yapılması.

2-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının yazışma ile ilgili tüm işlemlerin yapılması personel ilişik kesme,işe başlama,izin,rapor, sicil raporlarının hazırlanması giden ve gelen yazıların zamanında cevaplandırılması vb gibi işlemlerin yürütülmesi.

3-Üniversitemizin ve bağlı birimlerimizin kapalı ve açık alanların periyodik olarak her gün temizliğinin yaptırılması ve her yıl yapılan Bahar Şenliklerinde alan çevresi Bayrak ve Flamalar ile donatılması, ve çevre temizliğinin bir hafta boyunca düzenli olarak yapılması Yine her yıl yapılan Diploma töreninde tören alanının yabancı otlar ve dikenlerinin komple temizliği yapılıp, bir ay boyunca sürekli olarak temizlik işçileri ile aynı alan komple Bayrak ve Flamalar ile süsleme işlemlerinin yapılması,ve Üniversitemizin bütün Fakülteleri,Meslek Yüksek Okulları ve bazı birimlerinin taşınma ile ilgili tüm işlerinin yapılması Üniversiteye bağlı tüm birimlerin zararlı haşerelere karşı ilaçlanması.

4-Üniversitemizin Başkanlığımız tarafından faaliyetleri yürütülen Harcama Birimlerinin Telefon,Elektrik,ve Su ödemelerinin düzenli olarak her ay gecikmelere mahal vermeden ödemelerin yapılmasını sağlamak Belediye ile ilgili takas işlemlerinin yapmak Tedaş ve Telekom müdürlüğü ile olan yazışmalarını ve ilgili yerlerden faturaların elden alınması gelmeyen faturaların takibi ve bulunması ve ödeme onay ve Ödeme Emri Belgesinin hazırlanması,

5- Üniversitemizdeki birimlerin Tuvalet, lavabo,kapı pencerelerin kırık,dökük yerlerin tespitini yapmak ve yazı ile Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına bildirmek.

7- Üniversitemizin Başkanlığımız tarafından faaliyetleri yürütülen Harcama Birimleri arasında koordinasyon işlevini yerine getirmek ve aylık özel telefon görüşme bedellerinin tahsil edilmesini sağlamak.

A) akademik ve idari personelin lojman müracaatlarını değerlendirmek ve puanlama sistemine göre puan cetvelini hazırlamak.

B) Lojman tahsis edilenlere Olur ve Onay almak.

C) Lojman isteğinde bulunanların unvan ve sıralama şekline göre puanı ve takibi.

D) Lojmanda oturanların oturma şekli ve oturduğu yıl takibi

E) Lojman komisyon kararıyla alınan lojman kararını gerekçesiyle beraber kanuni süre içerisinde tahliye edilmediği takdirde hukuk müşavirliğine bildirimi ve kanuni işlemin yapılmasını sağlamak.

 

ÜNİVERSİTEMİZ LOJMAN KİRA VE YAKIT İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

 

8-Lojmanda oturanların yakıt ihtiyaçları gidermek ve yakıt ücretini ay itibariyle hesaplayarak bordro üzerinden kestirilerek ödemesini sağlamak.

9-Lojmanların kiralarını her ay düzenli olarak takip etmek ve kesintinin yapılmasını sağlamak.

 

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Her yıl yatırım programında yayınlanan Üniversitemiz Bilimsel ve Teknolojik Araştırma projeleri ile ilgili satın alma ve Tahakkuk işlemleri ile Taşınır Mal Kontrol Yönetmeliğince tanımlanan Ambar işlemlerini yürütmek, Üniversitemiz Bilimsel Teknolojik Araştırmalar Yönetim Kurulunun yılı içerisinde kabul ettiği projelerin ödenek takiplerini, satın alma işlemlerini, Tahakkuk işlemleri ve Taşınır Mal Yönetmeliği tarafından düzenlenen ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak.

 

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU