Ders İçerikleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Ders İçerikleri

1. YARIYIL

Matematik I (3 0) 3

 Sayı Sistemleri, Logaritma, Permutasyon, Kombinasyon, Kümeler, Düzlem Geometri, Diziler ve Seriler, Dizilerde Limit, Fonksiyonlarda Limit, Türevin Tanımı ve Geometrik Anlamı, Türevin Ekonomik Problemlere Uygulanması.

Ders Kitabı:
•   İşletme Ve İktisat İçin Matematiksel Yöntemler, Edward T. Dowling (Çevirenler: Doç. Dr. Ömer Faruk Çolak, Murat Yıldırımoğlu), Nobel Akademik Yayıncılık, 2013.
Yardımcı Ders Kitapları
•   İktisadi ve İdari Bilimlerde Matematik 1, Zeki Çakmak, DPÜ yayınları, Kütahya,2008.
•  Genel Matematik 1, Mustafa Balcı, Sürat Üniversite Yayınları, İzmir, 2012.
Genel Muhasebe (3 0) 3
Temel Kavramlar - Mali Tablolar - Hesap Kavramı, İşleyişi ve Kayıt Yöntemleri -Belgeler ve Defterler - Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Hesap Planı, Aktif Hesaplar, Pasif Hesaplar, Gider Hesapları - Gelir Hesapları - Kapsamlı Uygulamalar. Temel Kavramlar - Envanter ve Değerleme - Varlık Hesaplamalarının Envanter ve Değerlemesi - Borç Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi - Özkaynak Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi - Gider Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi - Gelir Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi - Çeşitli Uygulamalar.
Ders Kitabı:
•   Genel Muhasebe, Gürbüz Gökçen, Beta Yayınları,2016.
Yardımcı Ders Kitapları
•   Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi, Ankara, 2013.
•  Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi, Ankara 2013.
 İşletme Bilimine Giriş (3 0) 3
İşletme ve Yönetim Biliminin Evrimi, İşletme ve Çevresiyle İlişkileri, İşletmeler Arası Birleşme ve Anlaşmalar, İşletmelerin Hukuki Şekilleri, İşletmelerin Kuruluşu İle İlgili Konular, Yönetim Fonksiyonları, Örgüt Teorisinin Konu ve Kavramları. İşletmenin Üretim-Finansman ve Pazarlama Fonksiyonları İle Personel Yönetiminde Temel Bilgileri İşletmede Fonksiyonel Yönetim, Araştırma Geliştirme Faaliyetleri, Halkla İlişkiler.

Ders Kitabı:
•   Temel İşletmeciliğe Giriş, Lütfi Arslan ve Canan Çetin, Beta Yayınları.

Yardımcı Ders Kitapları
•   İşletme Bilimine Giriş, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik, Eğitim Yayınevi, 2016.
•  İşletme, S.Kadri Mirze, Literatür Yayıncılık, 2016.

Genel İktisat (3 0) 3
İktisat Biliminin Tanımı, Kapsamı ve Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi. Temel Ekonomik Kavramlar. Piyasa Mekanizması, Talep, Arz ve Piyasa Dengesi. Talep ve Arz Esneklikleri, Talep ve Fayda, Tüketici ve Üretici Dengesi, Ölçek Ekonomileri, Dışsal Ekonomiler. Ürün Piyasalarında Fiyat Oluşumu: Tam Rekabette Kısa ve Uzun Dönem Firma Dengesi, Eksik Rekabette Kısa ve Uzun Dönem Firma Dengesi. Faktör Piyasalarında Fiyat Oluşumu. Makro İktisadın Kapsadığı Konuların Tanıtımı, Keynesyen ve Neo-Klasik İktisat Perspektifinin Karşılaştırılması, Milli Gelir, İstihdam ve Enflasyon Kavramlarının Türkiye Örneğinden Hareketle Ölçüm Yöntemleri, Tüketim, Yatırım Devlet Harcamaları, İhracat ve İthalatın Oluşturduğu Toplam Harcama Kalemlerinin İncelenmesi, Toplulaştırılmış Arz ve Talep, Gerçekleşen Gelir, Potansiyel Gelir Çerçevesinde Enflasyon, Deflasyon ve Stagflasyon Gibi Dengesizlik Konjonktürlerinin Tartışılması, Para Piyasa Dengesi, Para Arzı, Para Talebi, Para Politikalarının Aktarma Mekanizması İle Tartışılması.

Ders Kitabı:
•   Prof. Dr. Zeynel DİNLER – İktisada Giriş

Yardımcı Ders Kitapları
•   Prof. Dr. Kemal YILDIRIM- İktisada Giriş
•    Prof. Dr. İlker PARASIZ –İktisada Giriş     

Temel Bilgi Teknolojileri (3 0) 3
Bilgisayar Tanımı, Çalışma Mantığı ve Donanım Elemanlarının Özellikleri, Dergi, Gazete veya Katalogda Yer Alan Terim ve Cümleleri Anlayıp Yorumlama, Bilgisayarı Kullanabilmek İçin Gerekli İşletim Sistemi –Windows- Komutları, Bilgisayarın Düzenli Olarak Açılıp Kapatılması ve Bu Sistem İçindeki Ms-Dos Komut İstemi.

Ders Kitabı:
•  Temel Bilgi Teknolojileri, Editör İbrahim Halil Sugözü, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012

Yardımcı Ders Kitapları
•  Temel Bilgi Teknolojileri , Ümmühan Akhisar ve diğerleri, Değişim yayınları,2006.

Bilgisayar Donanımı (3 0) 3
Bilgisayarın donanım elemanlarını tanımak, bilgisayar donanım elemanlarının kurulumunu yapmak, bilgisayar donanımına ilişkin arızaların kaynağını tespit etmek, bilgisayar donanımına ilişkin var olan bir arızanın giderilmesini sağlamaktır. Öğrenciler, verilen senaryolar için değişik donanım biçimlerini test edip etkin bir sistemi kurabileceklerdir. Bu ders bilgisayar donanımının nasıl kullanılacağına, kurulacağına ve donanım problemlerinin nasıl giderileceğine odaklanmıştır.

Ders Kitabı:

•   Pala, Z. (2005). Bilgisayar Donanımı, Türkmen Kitapevi, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

•   Henkoğlu, T. (2008). Modern Donanaım Mimarisi, Pusula Yayınları, İstanbul. Karabulut, S (2006). Donanım Mimarisi, Beta Yayınları, İstanbul. Nisan and Schocken, (2005) The Elements of Computing Systems, MIT Press.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0) 2
İnkılap ve inkılapla alakalı kavramlar, türk inkılabını hazırlayan sebepler, osmanlı devletinin yıkılışı, birinci dünya savaşı, birinci dünya savaşında siyasi gelişmeler, milli mücadeleye hazırlık, milli mücadeleye hazırlık, milli mücadele dönemi, tbmm nin açılışı, siyasi ve askeri gelişmeler, lozan barış antlaşması, lozan barış anlaşmasının önemi ve sonuçları, türk inkılap hareketleri, türk inkılap hareketleri

Ders Kitabı:
•   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Mustafa Bıyıklı ve diğerleri, Siyasal Kitabevi, 2015.

Yardımcı Ders Kitapları
•   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih, Yılmaz Yıldız, Nobel Akademik Yayıncılık, 2010.          

Türk Dili I (2 0) 2
Dil kavramı, tanımı ve özellikleri, kültür, dil, medeniyet ilişkisi ve yorumlanması, türk dil tarihi - türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yazım ve noktalama ile ilgili uygulamalar, türkçenin ses bilgisi ve uygulamaları, kelime bilgisi, cümle bilgisi, kelime ve cümle bilgisi uygulamaları, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazımında kullanılacak plan ve uygulamaları, kompozisyonda anlatım teknikleri ve uygulamaları.

Ders Kitabı:
•   Türk Dili, Editör Abdurrahman Özkan, Ufuk Deniz Aşçı, Mustafa Toker, Palet Yayınları, Konya, 2013.

Yardımcı Ders Kitapları
•   Uygulamalı Türk Dili, Yusuf Çotuksöken, Papatya Bilim, 2014.     

Yabancı Dil I (2 0) 2
What ıs your name? (olmak fiili: am, is ,are), what do you do ın your free tıme? (geniş zaman), how many brothers have you got? (have got/has got), would you lıke a sıngle or return tıcket? (sayılabilen ve sayılamayan isimler), what year are you ın? (şimdiki zaman), who dıd you go wıth? (geçmiş zaman), what were you doıng? (şimdiki zamanın hikayesi), where’s he gone? (present perfect tense), how long have you been lıvıng ın erzurum? (present perfect continuous), they had left before ı woke up (past perfect tense), ı’ll have a doner (gelecek zaman), ıt’s on the left (yer edatları), the bus left on tıme (zaman edatları), the kızılırmak ıs the longest  

Ders Kitabı:
•    Common English, Gencer Elkılıç.

Yardımcı Ders Kitapları
•   Reader at Work 1, Bülent Kandiller Aysun Velioğlu, Middle East Technical University Department (Odtü), Ankara, 2013.

2. YARIYIL

Matematik II (3 0) 3
Kısmı Türev, Kısmi Türev Uygulamaları, Diferansiyel Kavramı, İntegral Kavramı ve İntegral Alma Kuralları, Alan İntegralleri, Uygulamalar. Matrisler ve Determinantlar, Doğrusal Denklem Sistemleri, Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü, Homojen Doğrusal Denklem Sistemleri.

Ders Kitabı:
•   İşletme Ve İktisat İçin Matematiksel Yöntemler, Edward T. Dowling (Çevirenler: Doç. Dr. Ömer Faruk Çolak, Murat Yıldırımoğlu), Nobel Akademik Yayıncılık, 2013.

Yardımcı Ders Kitapları
•   İktisadi ve İdari Bilimlerde Matematik 2, Zeki Çakmak, DPÜ yayınları, Kütahya,2009.
•   Genel Matematik 2, Mustafa Balcı, Sürat Üniversite Yayınları, İzmir,2013.

Davranış Bilimleri (3 0) 3
Davranış Bilimleri İle İlgili Temel Kavramlar. Davranış Bilimlerinin Kapsamına Giren Bilim Dalları. Örgütlerin İncelenmesine Katkıda Bulunan Davranış Bilimleri. Davranış Bilimlerinin Uygulamadaki Yeri. Davranış Yaklaşımları. Bireysel Temel Davranış Modeli. Davranışların Temel Nedeni Olarak İhtiyaçlar. Davranış Düzlemi. Statü Ve Rol Davranışları. Sosyal Kurumların İnsan Davranışındaki Yeri Ve Önemi. İnsanlar Arası İletişim. Gruplar. Kültür.

Ders Kitabı:
•   Yeni İnsan ve İnsanlar, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Evrim Yayınları,

Yardımcı Ders Kitapları
•   Davranış Bilimleri - Kavramlar ve Kuramlar, Kolektif, Seçkin Yayıncılık,2016
•   Davranış Bilimleri, Salih Güney, Nobel Yayın Dağıtım, 2015.

İşletim Sistemleri (3 0) 3
İşletim sistemi ile ilgili temel kavramlar ve tarihçe, işletim sistemlerinin temel görevleri ve sınıflandırılması, Von Neumann mimarisi ve işletim sisteminin yapısı, çekirdeği ve çalışma prensipleri, sanal bellek yönetim teknikleri, sistem hataları ve kilitlenmelerin sebepleri ve çözüm yolları. İşletim sistemleri arası farklılıklar (Windows, Linux, Unix, MAC OS), Disk yönetimi ve hata tolerans sistemleri, işletim sisteminin kurulması ve yönetimsel komutlar, işletim sisteminin genel işleyişi ve masa üstü kavramları, kontrol menüleri ve programlar, dosya ve klasör işlemleri, kullanıcı ve grup işlemleri ve yönetimi, dosya ve yazıcı paylaştırılması, sistem performansının izlenmesi ve denetlenmesi, güvenlik, virüs, zararlı kod, vb. önlenmesi ve yedekleme işlemleri. Windows ve Linux işletim sistemlerinin kurulumu, kullanımı ve sistem yönetimleri konuları ele alınır..

Ders Kitabı:
•  Silberschatz A, Peterson J and Galvan P B , Operating System Concepts, Addison-Wesley, 2005

Ofis Otomasyon Sistemleri (3 0) 3
Kelime işlem yazılım programının tanıtımı, araç çubuklarının kullanımı, sütunların ve kesmelerin kullanımı, resimlerin paragraflara eklenmesi, çizim araç çubuğunun kullanımı, WordArt kullanımı, tabloların kullanımı, tablo oluşturma, metin, sayı ve tarihler ile çalışma, otomatik süzgeç ile tablolalarda veri bulma, grafik oluşturma ve sayfa yapısı ile yazıcı çıktılarının kullanımı, sunum yazılım programının tanıtımı, yansı oluşturma ve efekt kullanımı konuları ele alınır.

Ders Kitabı:
•  Windows 7 ve Ms Office 2010, Hayrettin Üçüncü, Alfa Yayınları, İstanbul, 2011.

İşletme Fonksiyonları (3 0) 3
İşletme Analitiği: Temel Kavramlar, Yöntemler ve Yazılımları, İşlem tabloları ile Veri Düzenleme ve Denetleme, İşlem tabloları ile Veri Yönetimi ve Analizi, Veri ve Bilginin İşlem tablosu ile Görselleştirilmesi, İşlem tablolarıyla Betimsel Analitik.

Ders Kitabı:
•  Business Analytics: An Introduction, Jay Liebowitz, CRC Press.

Hukukun Temel Kavramları (2 0) 2
Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu, Hukuk Kurallarının Etkilerine Göre Türleri, Hukukun Amaçları, Hukuk Kurallarının Kaynakları (Anayasa, Kanun, Uluslararası Antlaşma, Örf ve Adet, Hâkimin Hukuk Yaratması, Hâkimin Takdir Yetkisi), Hukuk Kurallarının Uygulanması, Hukukun Sınıflandırılması, Hak, Kişilik, İkametgâh, Hısımlık, Sorumluluk, Miras, İsmin Korunması Mahkemeler Teşkilatı, Hak ve Fiil Ehliyeti.

Ders Kitabı:
•   Hukukun Temel Kavramları, Ertan Demirkapı, Fatih Bilgili, Dora Yayıncılık, 2014.

Yardımcı Ders Kitapları
•  Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, A. Şeref Gözübüyük, Turhan Kitabevi, 2015.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0) 2
Siyasal alanda inkılap hareketleri, hukuk alanda inkılap hareketleri, eğitim ve kültür alanında inkılap hareketleri, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda gelişmeler, sağlık hizmetleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılık, milli egemenlik, milli bağımsızlık, milli birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü, barışçılık, bilimsellik, akılcılık, çağdaşlık ve batılılaşma, insan ve insan sevgisi, Türk inkılabının nitelikleri, Atatürk’ün ölümü, yurt içindeki ve yurt dışındaki yankıları.

Ders Kitabı:
•   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Mustafa Bıyıklı ve diğerleri, Siyasal Kitabevi, 2015.

Yardımcı Ders Kitapları
•   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih, Yılmaz Yıldız, Nobel Akademik Yayıncılık, 2010.          

Türk Dili II (2 0) 2
Anlam bilgisi, anlam bilgisi uygulamaları, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar ve uygulamalar, yazıları, düşünce yazıları ve uygulamaları, olay, sözlü kompozisyon türleri, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türleri ve uygulamaları, edebiyat bilimi ve edebiyat sosyolojisi uygulamaları, edebiyat tarihi incelemeleri, güzel konuşma ve yazma kuralları, güzel konuşma ve yazma uygulamaları, edebî tür bilgisi, edebî eserlerle ilgili retorik uygulaması, edebî eserlerle ilgili retorik uygulaması.

Ders Kitabı:
•   Türk Dili, Editör Abdurrahman Özkan, Ufuk Deniz Aşçı, Mustafa Toker, Palet Yayınları, Konya, 2013.

Yardımcı Ders Kitapları
•  Uygulamalı Türk Dili, Yusuf Çotuksöken, Papatya Bilim, 2014.     

Yabancı Dil II (2 0) 2
Can ı send a letter? (can/could, may/might, must, have/has to), ı had better try ıt on (must/mustn’t),they are made ın turkey (edilgen yapı),they wıll be shortened (edilgen yapı),ıf ı were you ı would take that one (koşul cümlecikleri),ı wısh he would return very soon (istek cümlecikleri), need a car whıch ıs strong (sıfat cümlecikleri),have a flat ın whıch there are three bedrooms (sıfat cümlecikleri),do you know where she ıs (isim cümlecikleri),the doctor saıd ı should rest (dolaylı anlatım),would lıke to ınvıte you (isim fiiller-mastarlar),wıll call you only ıf there ıs a cancellatıon (bağlaçlar),wıll fınısh my h omework as early as ı can (bağlaçlar), somebody trıed to break ınto our house (deyimsel fiiller ve edat alan fiiller).

Ders Kitabı:
•   Common English, Gencer Elkılıç.

Yardımcı Ders Kitapları
•  Reader at Work 2, Bülent Kandiller, Aysun Velioğlu, Nurcan Tugay, Middle East Technical University Department (Odtü), Ankara, 2013.                

3. YARIYIL

İstatistik I (3 0) 3
Temel İstatistik Kavramlar, Frekans Dağılımları, Histogram ve Frekans Poligonu, Parametrik Merkezi Eğilim Ölçüleri, Parametrik Olmayan Merkezi Eğilim Ölçüleri, Parametrik Dağılma Ölçüleri, Parametrik Olmayan Dağılma Ölçüleri, Momentler, Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları, İhtimal Teorisi, Bayes Teoremi, İhtimal Dağılım Tablosu, Beklenen Değer, Kesikli İhtimal Dağılımları, Binom Dağılımı, Poisson Dağılımı, Hipergeometrik dağılım, Normal Dağılım; Standart Normal Eğri Alanları, Kesikli Dağılımların Normale Yaklaşımı. Veri tabanı işlemeleri.

Ders Kitabı:
•  İstatistik, Alptekin Esin ve diğerleri, Gazi Kitabevi, Ankara,2006.

Yardımcı Ders Kitapları
•  Statistics, John E. Freund, Brnjamin M. Perles, Pearson Prenice Hall, New Jersey, 2004.
•   İstatistik Analiz Metotları, Bilge A. Köksal, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2003.

Mesleki Yabancı Dil I (2 0) 2
Yabancı Dili İş Hayatında Doğru Kelime Ve İfadeleri Kullanarak Anlaşılır Bir Şekilde Konuşabilme. Mesleği İle İlgili Konularda Normal Hızda Konuşulanı Anlayabilme.

Ders Kitabı:
•   Reader at Work 1, Bülent Kandiller, Aysun Velioğlu, Middle East Technical University Department (Odtü), Ankara, 2013.
•  Reader at Work 2, Bülent Kandiller, Aysun Velioğlu, Nurcan Tugay, Middle East Technical University Department (Odtü), Ankara, 2013.

Yönetim ve Organizasyon (3 0) 3
Klasik Yönetim Yaklaşımları, Bilimsel Yönetim, Yönetim Süreci, Bürokratik Yönetim, Neo Klasik Yönetim Yaklaşımı, Modern Yönetim Yaklaşımı, Amaçlara Göre Yönetim, Yönetim Fonksiyonları, Yönetsel Planlama, Strateji, Vizyon, Misyon, Kültür Amaç, Hedef, Stratejik Yönetim.

Ders Kitabı:
•   Yönetim ve Organizasyon, Şerif Şimşek, Adnan Çelik, Eğitim Yayınevi, 2016.

Yardımcı Ders Kitapları
•  Yönetim ve Organizasyon Kuramları, Jeffrey A. Miles, Nobel Yayıncılık, 2016
•  Yönetim ve Organizasyon Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Erol Eren, Beta Basım Yayın, 2016

Sistem Analizi ve Tasarımı (3 0) 3
Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş, Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi, Proje Yönetimi, Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Kullanım Durum ve Veri Modelleme, Süreç Modelleme ve Analizi, UML ile Nesne Yönelimli Analiz ve Modelleme, Sistem Tasarımı.

Ders Kitabı:
•   Sistem Analizi ve Tasarımı, Çetin Güler, Nobel Akademik Yayıncılık.

Finans Matematiği  (3 0) 3
Basit Faiz, Basit İskonto, Senetlerin Denkleştirilmesi, Amortisman Ve Plasman Hesapları, Bileşik Faiz, Bileşik İskonto, Sabit Ve Değişken Gelirli Rantlar, Sabit Ve Değişken Taksitli Borçlanmalar.

Ders Kitabı:

•   Finans Matematiği, Turhan KORKMAZ, Mehmet PEKKAYA, Ekin Basım Yayın, Bursa,2012

Yardımcı Ders Kitapları

•  Ticari Matematik, Ötüken SENGER, ABP Yayınevi, 2007, Trabzon.

Algoritmalar ve Programlama  (3 0) 3
Algoritma Kavramı ve Programlama Temelleri, Diziler, Bağlı Listeler, Kuyruklar ve Yığınlar, Ağaçlar, Yığın Ağaçları ve Özetleme Tabloları, Algoritma Tasarımı, Algoritma Analizi, Sıralama Algoritmaları, Çizge Algoritmaları, Arama Algoritmaları.

Ders Kitabı:
•   Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir Yaşar, Ekin Basım Yayın.

İşlem Tabloları (3 0) 3
Çalışma Sayfası ve Görsel Biçimlendirme, Verilerle Çalışmak ve Düzenlemek, Grafiklerle Çalışmak, Formüller ve İşlevler, Veri Yönetimi, Excel ile Veri Analizi.

Ders Kitabı:
•  Bilgi İletişim Teknolojileri,  Alev Sökmen, Detay Yayıncılık, 2012.

Yardımcı Ders Kitapları
•  İleri Düzey Excel 2016, Ömer Bağcı, Seçkin-Bilgisayar , Eğitim Dizisi, 2016.

4. YARIYIL

İstatistik II (3 0) 3
Frekans Dağılımları, Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri, Dağılma Ölçüleri, Çarpıklık Ve Basıklık, İhtimal Teorisi, Kesikli İhtimal Dağılımları, Normal Dağılım

Ders Kitabı:
•  İstatistik, Alptekin Esin ve diğerleri, Gazi Kitabevi, Ankara,2006.

Yardımcı Ders Kitapları
•  Statistics, John E. Freund, Brnjamin M. Perles, Pearson Prenice Hall, New Jersey, 2004.

Mesleki Yabancı Dil II (3 0) 3
Mesleği İle İlgili Gerekli Konularda Amaca Uygun Yazabilme, Yazışmalar Yapabilme. Mesleği İle İlgili Konularda Okuduğunu Anlayabilme, Kelime Dağarcığını Geliştirebilme.

Ders Kitabı:
•  Reader at Work 1, Bülent Kandiller, Aysun Velioğlu, Middle East Technical University Department (Odtü), Ankara, 2013.
•  Reader at Work 2, Bülent Kandiller, Aysun Velioğlu, Nurcan Tugay, Middle East Technical University Department (Odtü), Ankara, 2013.

Muhasebe Yazılımları (3 0) 3
Bilgisayarla Bilgi İşleme Sistemleri; Muhasebe Bilgi Sistemi ve Bilgisayarlar; Bilgisayarla Muhasebe Uygulamaları; Paket Program Uygulamaları: Bilgisayarda dönem içi işlemlerin yürütülmesi, Dönem sonu işlemleri ve mali tabloların düzenlenmesi.

Ders Kitabı:
•  Sabri Önel, Bilgisayarlı Muhasebe (ETA for Windows), Ankara: Seçkin.

Yardımcı Ders Kitapları
•  Lazol, İ. & Gürsoy, Y., Bilgisayarlı Muhasebe (I-II). Ekin Kitabevi.
•  Orhan Sağçolak & Özkan Sağçolak, Ticari Belgelerle Bilgisayarlı Muhasebe, Ankara: Seçkin..

Elektronik Ticaret (3 0) 3
e-Ticaret uygulamaları geliştirmek için ortam, E-Ticaret uygulama türleri. E-Ticaret
uygulamalarını tanımlama ve teşhis etme, E-Ticaretin fizibilitesi. E-Ticaret ihtiyaç analizi, Yüksek düzeyde, detaylı ve teknik tasarım ve yorum,  E-İş modelleri. Internet üzerinden pazarlama, Çevirimiçi finansal hareket, Internet üzerinden vergilendirme. Yasal, etik ve sosyal yönleri, Test ve uygulama: JavaScript, JScript, DHTML, CSS, ASP, XML.

Ders Kitabı:
•   Turban, E. and King, D. Introduction To E-Commerce, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları
•  Turban, E. and King, D. Electronic Commerce: A Managerial Perspective. 2006    

Grafik Tasarım ve Animasyon (3 0) 3
Vektörel ve piksel tabanlı tasarım programlarında teknik becerileri geliştirme, uygulama projeleriyle bilgisayar destekli üretimlerinde profesyonellik sağlama, tasarım oluşturmada gerekli olan temel programları hızlı ve etkin biçimde kullanma, hareketli tasarımın temelleri, 2 boyutlu ve 3 boyutlu grafik üretme teknikleri konuları ele alınır.

Ders Kitabı:

•   Grafik ve Animasyon, Yrd. Doç. Dr. Zehra Alakoç Burma, Seçkin Yayıncılık, 2013.

Temel Programlama (3 0) 3
Bilgisayar ve Programlamanın Gelişimi, Bilgisayar ve Programlamanın Gelişimi, Bilgisayarda Veri Saklama, Bilgisayarda Veri Saklama, Programlamada Temel Kavramlar ve C’ye Giriş, C’de Veri Tipleri ve Tanımlamalar, İşleçler, Koşul ve Yineleme Deyimleri, İşleçler, Koşul ve Yineleme Deyimleri, Diziler, Göstericiler ve Dizgiler, Fonksiyonlar.

Ders Kitabı:
•   Ali Orhan Aydın - C ile Bilgisayar Programlamaya Giriş

Yardımcı Ders Kitapları
•  Erkan Kilmen - Programlamaya Giriş

Örgütsel Davranış (3 0 3) 3
Yönetim, Yönetici ve Örgüt Kavramlarına Giriş, Kişilik, Bilişsel Öğrenme, Sosyal Öğrenme, Algılama, Tutum ve İşe İlişkin Tutumlar, Grup ve Ekip, Güç, Politika ve Liderlik, Çatışma ve Çatışma Yönetimi, Stres ve Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi.

Ders Kitabı:
•  SUMMAK, M.E., ÇÖLLÜ, E.F.Örgütsel Davranış ve Tüketici Davranışları Ders Notları, S.Ü. Matbaası, 2013.

Yardımcı Ders Kitapları
•  Makro Ekonometrik Modeller, Kutluk Kağan Sümer, Beşir Kitabevi, 2013.

5. Yarıyıl

Girişimcilik (3 0) 3
Girişimcilik Kavram Ve Yaklaşımları, Girişimcilik Süreci: Fikir Üretme, Fizibilite Analizi, İş Planı Ve Strateji, Organizasyon Tasarımı, Yeni İş Takımını Kurma, Finansman, Fikri Hakların Korunması, Yeni İş Planlarının Uygulamaya Konması, Organizasyonlarda İnovasyon Ve Değişim, Yeni Pazarlar Yaratma, Operasyonel Zorluklar Ve Fırsatlar, Aile İşletmelerinin Gelişimi Ve Yönetimi, Aile İşletmelerinde Yaşam Döngüsü, Yönetim Devri Planı Ve Profesyonel Yönetime Geçiş, Girişimcilikte Başarı Ve Başarısızlık Örnekleri.

Ders Kitabı:
•  Girişimcilik, İbrahim Bozacı, Beta Yayınları, 2015.

Yardımcı Ders Kitapları
•  Girişimciliğin Altın Kuralları, Ertuğrul Belen, Taylan Demirkaya, Optimist, 2012

Görsel Programlama (3 0) 3
Visual Studio’nun kullanımı, temel programalama mantığı ve C#.NET dilinin öğrenilmesi. Değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler, fonksiyon ve sınıf mantığı, olay mantığı ve bileşen özelliklerini içermektedir. Bu Ders Görsel Programlamada nesne ve olay mantığının kavranmasını, görsel nesneleri kullanabilmeyi, Dynamic Link Library (DLL) oluşturup kullanabilmeyi, görsel çizim fonksiyonları kullanarak çizimler yapabilmeyi, disk ve dosya yönetimini ve text dosyalama yapabilmeyi amaçlamaktadır.

Ders Kitabı:
•  Beginning Visual C#; Karli Watson; Alkım Bilişim Serisi

Yardımcı Ders Kitapları
•  Professional Visual C#; David Gardner, Nick Randolph; Wrox

Veritabanı Sistemleri (3 0) 3 (Seçmeli)
Veritabanı Sistemlerinin Temelleri, Veritabanı Tasarımı, İlişkisel Veritabanı Modeli, Masaüstü Veritabanı Sistemleri, Veri Tanımlama, Veri İşleme, Normalleştirme.

Ders Kitabı:
•  Veritabanı Sistemleri Teoriden Uygulamaya, Talip Kellegöz, Tahsin Çetinyokuş, Nobel Akademik Yayıncılık.

Veri Analizi (3 0) 3 (Seçmeli)
İstatistik Tarihi Ve Uyguladığı Metodoloji/Temel Kavramlara Giriş/Veri Türleri/Verilerin İşlenmesi/Çözümlemeye Dönük Veri Oluşturma/İstatistikte Grafikler Ve Bunlara Bağlı Analizler/Dağılımın Şeklinin Elde Edilmesi/Verilere Ait Özet Bilgiler

Ders Kitabı:
•  Spss ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Abdullah Can, Pegem Akademi, Ankara,2014

Yardımcı Ders Kitapları
•  Spss Paket Programı İle İstatiksel Veri Analizi, Hamza Erol, Akademisyen Kitabevi, Kayseri, 2013.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (3 0) 3 (Seçmeli)
Kullanıcı Deneyimi ve Tasarımının Önemi, Kullanıcı Deneyimi Tasarım Süreci Bileşenleri, Kullanıcıların Özellikleri ve Gereksinimleri, Etkileşim Kavramı ve Tasarım, Etkileşimli Tasarımın Temelleri ve Yöntemleri, Kullanıcı Arayüzü Tasarımı, Görsel İletişim ve Arayüz Tasarımı, Web Uygulamalarına Yönelik Grafik Tasarım Araçları.

Ders Kitabı:
•   AÖF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, Hasan Çalışkan, AÖF Yayınları.

Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Analiz (3 0) 3 (Seçmeli)
Nitel ve Nicel Verilerin Grafikle Gösterilmesi, Örnekleme Ve Örnekleme Dağılımları, Büyük Örneklemler İçin Parametrelere İlişkin Çıkarımlar, Küçük Ömeklemler İçin Parametrelere İlişkin Çıkarımlar, Hipotez Testi Bilgisayar Uygulamaları, Ki-Kare Testleri Bilgisayar Uygulamaları, Varyans Analizi Bilgisayar Uygulamaları, Regresyon Ve Korelâsyon Bilgisayar Uygulamaları, Zaman Serileri Bilgisayar Uygulamaları.

Ders Kitabı:

•   Bilgisayar Uygulamalı| İstatistik 1 ve 2 Necmi Gürsaka, Alfa Ders Kitapları, 2001.

Toplam Kalite Yönetimi (3 0) 3 (Seçmeli)

Ders; kalite ve genel terimler, toplam kalite yönetiminin tarihsel gelişimi, kalite kontrol, kalite güvencesi, toplam kalite yönetimi, müşteri odaklılık, katılımcılık, liderlik, kaliteyi etkileyen etmenler, kaliteyi etkileyen etmenler, süreç yönetimi , sürekli iyileştirme, takım çalışması, toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: planlama süreci, toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: kalite planlama tekniği, toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: kalite planlama tekniği, Türkiye’de tky uygulamaları konularını içermektedir.

Ders Kitabı:

•   Efil, İ. Toplam Kalite Yönetimi (2013), Dora Yayıncılık.

Bilgi Toplumu ve E-Devlet (3 0) 3 (Seçmeli)
Bilgi Toplumu, e-Devlet Tanımı ve Özellikleri, Dünyada e-Devlet Uygulamaları, Türkiye’de e-Devlet Uygulamaları, e-Devlet’in Örgütsel, Ekonomik ve Yasal Altyapısı, e-Devlet Uygulamalarının Kamuya Entegrasyonu Giriş, e-Devletin Sorunları ve Geleceği.

Ders Kitabı:
•   Teoriden Uygulamaya E-Devlet, Kollektif / Nobel Yayın Dağıtım, 2014.

Proje Yönetimi (3 0) 3 (Seçmeli)
Proje tanımı, sınıflandırılması, proje organizasyonu, proje yapı planları, programlama teknikleri, zaman-kaynak-maliyet planlaması, proje risk analizi, proje dokümantasyonu, bilgisayar destekli proje planlaması (MS Project).

Ders Kitabı:
•   Proje Yönetimi 2.0, Harold Kerzner, Optimist Yayın Dağıtım, 2017.

Üretim Yönetimi (3 0) 3 (Seçmeli)
Üretim yönetiminde temel kavramlar. Üretim sistemleri; Üretim sistemlerinin üretim faktörleri, üretim yöntemi ve ürün ile ilgili özellikleri, Üretim Yönetimi tanımı özellikleri ve çalışma alanları. Üretim fonksiyonları. Temel üretim tipleri ve özellikleri. Farklı ürünlerin üretimi ile ilgili filim gösterimi. Fabrika kuruluş yerinin belirlenmesi; Kuruluş yerinin belirlenmesinde kullanılan sayısal değerleme yöntemleri. Ağırlıklı faktörler yöntemi, Karlılık karşılaştırma yöntemi, Maliyet analizi yöntemi, Başabaş analizi metodu ve DP Problemi örnekleri;   Kapasite planlaması; Teorik kapasite, pratik kapasite, optimum kapasite ve çalışma derecesi. Kapasite planlamasında DP Örnekleri.

Ders Kitabı:
•   Üretim Yönetimi,  Larry P. Ritzman, Lee J. Krajewski, Nobel Akademik Yayıncılık 

6. YARIYIL

Bilişim Hukuku (3 0) 3
 
Son yirmi yılın gözde bilim alanı tartışmasız bilişim teknolojileridir. Bu alandaki hızlı gelişme, hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Derste, bu alandaki başlıca hukuki sorunlar, özellikle internet ve fikri haklar, haksız rekabet, internet ve ceza hukuku ve bu alanlarda servis sağlayıcılarının sorumluluğu bu dersin konularını oluşturacaktır. Elektronik sözleşmeler ve mesafeli sözleşmelerin akdi, alan adlarının korunması, internette fikri haklar ve haksız rekabet halleri, internet erişim engellemeleri, 5651 sayılı kanun, internet üzerinden telefon (VoIP) ve internet servis sağlayıcılarının sorumluluğu gibi konular işlenmektedir.

Ders Kitabı:
•   Bilişim Hukuku, Metin Turan, Seçkin Yayıncılık, 2016.

İnsan Kaynaklan Yönetimi (3 0) 3
İnsan kaynakları yönetimine genel bakış, İnsan kaynağı ve insan kaynaklarının tanımlanması, insan kaynakları yönetiminin amaçları ve ilkeleri, insan kaynakları yönetimi çevresi, insan kaynaklarının planlanması, insan kaynaklarının seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerleme, iş değerlemesi, ücret yönetimi, insan kaynağının yönlendirilmesi, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi, uluslararası insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları bilgi sistemleri.

Ders Kitabı:
•   İnsan Kaynakları Yönetimi, Şadi Can Saruhan, Müge Leyla Yıldız, Beta Yayınları, 2012.

Yardımcı Ders Kitapları

•   İnsan Kaynakları Yönetimi, Zeyyat Sabuncuoğlu, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.

İnternet ve Web Programlama (3 0) 3

Web programlamaya giriş, web geliştirme teknolojileri, Web sayfasının temel yapısı, HTML dili, Stiller ve web sayfasının biçimlendirmesi. Basamaklı Stil Sayfalarına (CSS) giriş. Şablonlar kullanarak özel bir web sitesinin geliştirilmesi. HTML ve CSS ile pratik çalışmaJavascript’e giriş, Dinamik HTML. Javascript’in temelleri, Javascript’i kullanarak dinamik web sayfasının geliştirilmesi Javascript’i kullanarak kullanıcı ile etkileşim. Dinamik HTML ve Javascript ile pratik çalışma.

Ders Kitabı:
•  İnternet Programcılığı, Abdullah Demir , Hüseyin Kara PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK , 2008.

Yardımcı Ders Kitapları

Learning Web Design: A Beginner’s Guide to (X)HTML, StyleSheets, and Web Graphics , Jennifer Niederst Robbins , O’Reilly Media,2007         

 Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği (3 0) 3 (Seçmeli)
Bilgisayar Ağlarına Genel Bakış, Bilgisayar Ağlarına Genel Bakış, Ağ Yönetimi ve SNMP, Ağ Yönetimi ve SNMP, Simetrik Şifreleme ve Mesaj Gizliliği, Simetrik Şifreleme ve Mesaj Gizliliği, Açık Anahtar Şifreleme ve Mesaj Doğrulama, Açık Anahtar Şifreleme ve Mesaj Doğrulama, Anahtar Dağıtımı ve Kullanıcı Kimlik Doğrulama, Anahtar Dağıtımı ve Kullanıcı Kimlik Doğrulama, İletim Katmanı ve Kablosuz Ağ Güvenliği, İletim Katmanı ve Kablosuz Ağ Güvenliği, E-posta Güvenliği, Sistem Güvenliği.

Ders Kitabı:
•   Bilgisayar Ağlarında Saldırı ve Savunma Kavramlar – Güvenlik – Uygulama, Gökhan Usta, Seçkin Yayıncılık.

Veritabanı Programlama (3 0) 3 (Seçmeli)
Veritabanı Programlamaya Giriş, T-SOL Programlama, Saklı Yordam ve Fonksiyon Kullanımı, Kısıtlayıcı ve Tetikleyiciler, Hareket Yönetimi ve Es Zamanlılık Kontrolü, Güvenlik ve Yetkilendirme, Yedekleme, Felaket Yönetimi, Bakım.

Ders Kitabı:
•   Programlama ve Veritabanı Mantığı, Kadir Çamoğlu ,Kodlab Yayın.

İstatistiksel Kalite Kontrol (3 0) 3
Kalite Ve Kalite Kontrolü, Bazı İstatistik Teknikleri, Üretimde Kalite Kontrolü, Kontrol Grafikleri, Varyans Analizi İle Kalite Kontrolü, Kabul Örneklemesi.

Ders Kitabı:
•   İstatistiksel Kalite Kontrol, Şanslı Şenol, Nobel Akademik Yayıncılık, 2008.

Yardımcı Ders Kitapları
•   İstatistiksel Kalite Kontrolü, Burak Birgören, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015.

Veri Yapıları (3 0) 3
Veri yapılarının sınıflandırılması, algoritmaya giriş ve karmaşıklık analizi, listeler, yığıtlar, kuyruklar, ağaçlar, çizgeler ve yığınlar gibi temel veri yapıları ve türevleri, önemli sıralama algoritmalarının analizi, dinamik bellek ayırımı kullanarak program yazma konularını ele alır.

Ders Kitabı:

•   Data Structures – A Pseudocode Approach with C, R. Gillberg, B. Forouzan, Thomson Course Technology Second Edition

Mobil Programlama (3 0) 3

Bu ders, mobil ortam uygulamalarını programlama, kullanma ve bunların insan bilgisayar etkileşimi tasarımları üzerinde duracaktır. Derste hem Apple iPhone, hem Google Android, hem de Microsoft Windows Mobile için geliştirme modelleri incelenecektir. Ders daha çok Android üzerinden yürüyecek olsa da Windows Mobile ve iOS geliştirme de görülecektir.

Ders Kitabı:
•   Programming Android: Java Programming for the New Generation of Mobile Devices, O’Reilly

İleri Programlama (3 0) 3 (Seçmeli)
Yapısal problem çözme ve yukarıdan aşağı analiz sürecleri, programlama dilleri kullanarak çözüm algoritmaları tasarlama ve gerçekleştirme ,Java programlamaya giriş,dizi ve matris işlemleri, grafik komutları ve grafik çizimi ,fonksiyon ve metod kullanımı, ileri programlama fonksiyonları, program yapıları ve fonksiyonlar, fonksiyonlara parametre gönderme ve alma, referanslar, fonksiyonlara referans gönderme, referans döndüren fonksiyonlar, alt-programlar, fonksiyonlar, prosedürler, yöntemler, değişken geçme, menzil ve görünürlük, kompozit tipler: diziler, kayıtlar, varyantlar ve kesişimler, kelime dizileri. İşaretçiler, erişim tipleri ve dinamik allokasyon, işaretleyiciler, yapı ve birleşimler, veri dosyaları, dosya oluşturma, açma işleme ve kapatma, nesneler, sınıflar, veri ve fonksiyon üyeleri, oluşturucular ve yokediciler, Java’nın ilginç özellikleri: Java Sanal Makinesi ( JVM), arabirimler ve yansıma, JVM uygulamaları.

Ders Kitabı:
•   İleri C Programlama (Uygulamalı Öğretim Serisi), G. Murat Taşbaşı, Altaş Yayıncılık.

Tedarik Zinciri Yönetimi (3 0) 3 (Seçmeli)
Ders; fiziki dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, ürün ve lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, koruyucu ambalajlama ve taşıma sistemleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve antrepolar, lojistik maliyetleri, bilişim teknolojileri ve elektronik lojistik, üçüncü parti lojistik hizmetleri, tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi, talep yönetimi, hızlı tepki, stratejik ittifaklar, performans ölçümleri konularını içermektedir.

Ders Kitabı:

•   Keskin, H. Tedarik Zinciri Yönetimi (2015), Nobel Akademik Yayıncılık.

7. Yarıyıl

Yöneylem Araştırması I (3 0) 3
Yöneylem Araştırmasının Tanımı, Karar Problemlerinin Yapısı, Model Kurma, Model Kurma, Doğrusal Programlama, Grafik Çözüm Yöntemi, Simpleks Çözüm Yöntemi, Doğrusal Programlamada Dualite ve Duyarlılık Analizleri, Dual Simpleks Yöntemi, Dual Problemin Ekonomik Yorumu.

Ders Kitabı:
•   Yöneylem Araştırması, Mehpare Timor, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları
•   Yöneylem Araştırması, Ahmet Öztürk, Ekin Kitabevi, Bursa, 2012.

Stratejik Yönetim (3 0) 3
Ders; stratejik yönetim kavramı ve tanımlar, stratejik yönetim ve klasik yönetim kıyaslaması, stratejinin benzer kavramlarla ilişkisi: vizyon, misyon, değerler, politikalar, çevre analizi (makro, operasyonel ve iç çevrenin incelenmesi), işletmenin stratejik analizi(mevcut stratejinin değerlendirilmesi, işletmenin içsel ve dışsal faktörlerinin değerlendirilmesi), işletmenin stratejik analizi(swot analizi, değer zinciri modeli), strateji planlama ve işletme fonksiyonlarına stratejik yaklaşım, stratejinin uygulanması, stratejinin gözden geçirme ve değerlendirilmesi, stratejide güncelleme ve iyileştirmeler, mavi okyanus stratejisi konularını içermektedir.

Ders Kitabı:

•   Mirze, K., Ülgen, H. İşletmelerde Stratejik Yönetim (2016), Beta Yayınları.

Yapay Zeka (3 0) 3

Yapay zekaya giriş, doğal ve yapay zeka, turing testi, arama yöntemleri, planlama, sezgisel problem çözme, bilgi gösterilimi, yüklem mantığı, yapay zeka programlama dilleri, Common Lisp ile programlama, genetik algoritmalar, bulanık mantık, uzman sistemler, yapay zeka uygulamaları konuları ele alınır.

Ders Kitabı:

•   Vasif Vagifoğlu Nabiyev, Yapay Zeka, 5. baskı, Nisan 2016, Seçkin Yayıncılık

Yönetim Bilgi Sistemi (3 0) 3 (Seçmeli)
Bilgisayara Dayalı Bilgi Sistemleri, Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesinde Kullanılan Araçlar, Bilgi Sistemi Geliştirme Yaklaşımları, İletişim ve Ağ Sistemleri, Internet ve Elektronik Ticaret, Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimine Giriş, İlişkisel Veri Tabanı Tasarımı, Access’e Giriş, Yapısal Sorgulama Dili (SQL), Access’te Sorgulama.

Ders Kitabı:
•   Yönetim Bilgi Sistemi, Hasan Tutar, Seçkin Yayıncılık, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları
•   Yönetim Bilgi Sistemleri,Hadi Gökçen, Palme Yayıncılık, 2007.

Finansal Yönetim (3 0) 3 (Seçmeli)
Finansal Yönetime Giriş, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz, Finansal Planlama, Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi, Alacakların Yönetimi

Ders Kitabı:

•   Prof. Dr. Niyazi Berk, Finansal Yönetim Ders notları.

Örgütsel İletişim (3 0) 3 (Seçmeli)

Ders programının amaç ve hedeflerinin açıklanması, örgütsel iletişimin tanımı, önemi ve amacı, iletişim süreci, Örgütsel kuramlarda iletişimin yeri: klasik yaklaşım ve iletişim, Davranışsal yaklaşım ve iletişim, bütünleşik yaklaşım ve iletişim, postmodern yaklaşım ve iletişim, feminist yaklaşım ve iletişim, iletişim şekil İletişim araçlarıleri, iletişim türleri, iletişim modelleri, örgütsel iletişim kanalları ve biçimleri, iletişim ve empati, İletişim araçları, örgütsel iletişimin etkin yönetimi, iletişim engelleri ve çözüm yolları.

Ders Kitabı:

•   Örgütsel İletişim, Diğdem Eskiyörük, Cinius Yayınları.

Bilişim Etiği (3 0) 3 (Seçmeli)
Veri, bilgi, enformasyon, bilişim ve etik kavramları, Bilişim teknolojilerinin getirdiği toplumsal dönüşüm, Bilişim sistemleri etiğinin kapsam ve unsurları, Bilişim çağının etik sorunları, Bilişim sistemlerinde mahremiyet ve diğer hakların ihlalleri, Dijital ortamda kişisel hakların korunması, Bilişim sistemleri güvenliği, Bilişim suçlarının yapısı ve özellikleri, Bilişim suçlarının tasnifi, Bilişim suçlarının işlenme şekilleri ve bilişim suçlarının odakları, Siber savaş ve siber terörizm.

Ders Kitabı:

•   Etik ve Bilişim, Gözde Dedeoğlu, Etki Yayınları, 2009.

Yenilik Yönetimi (3 0) 3 (Seçmeli)
Yenilik Yaratma Çevresi, Yenilik Türleri, Yenilik Yaratma Süreci, Yaratıcı Düşünme Teknikleri, Beyin Fırtınası, Yanal Düşünme, İkili Çağrıştırma, Morfolojik Analiz, La Salle Matrisleri, Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ), Araştırma ve Geliştirme ile Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ve Desteklenmesi konuları ayrıntıları ile birlikte irdelenecektir.

Ders Kitabı:
•   Yenilik Yönetimi, Ufuk Durna, Nobel Akademik Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitapları
•   Uygulamalı Bilgisayarlı Muhasebe, Mustafa Uçar, Süleyman Ertürk, Beta Yayınevi.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (3 0) 3
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel kavramı, genel prensipleri, bileşenleri, temel fonksiyonları. Veri-bilgi, veri tabanı işletim sistemi, konumsal veri, vektör ve raster veri modelleri, veri kalitesi gibi temel kavramlar. Kağıt haritaların sayısallaştırması, topoloji oluşturma, konumsal sorgulama, konumsal analiz ve sayısal harita hazırlama (bezeme). Arc/Info CBS yazılımın tanıtımı ve örnek uygulamaları konuları ele alınır.

Ders Kitabı:

•   Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları, Hüseyin Turoğlu, 2016, İstanbul.

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (3 0) 3

İnsan- Bilgisayar Etkileşiminin Doğası, özellikleri ve alanla ilgili gelişen uygulamalar insan-bilgisayar etkileşiminde etkili faktörler ve standartlar iletişim süreci ve bilgi prosesi modelleri bilgi işletim modelleri ve insan beyni kullanıcı odaklı tasarım kriterleri ve insan algısı konularını ele alır.

Ders Kitabı:

•   Carroll,J.M.(2002) Human-Computer Interaction in the New Millennium, ACM Pres, New York NY

8. YARIYIL

Veri Madenciliği (3 0) 3 (Seçmeli)
Veri Madenciliğine Giriş, Veri Temizleme ve Hazırlama, Sınıflandırma Yöntemleri, Demetleme Yöntemleri, İlişkilendirme Kuralları, Metin Madenciliği, Web Madenciliği.

Ders Kitabı:
•   Data Mining: Concepts and Techniques, Jiawei Han and Micheline Kamber, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

Nesne Tabanlı Programlama (3 0) 3
Java programlama dili ile nesneye yönelik programlama ile algoritma analizi ve tasarımı. Sınıflar, nesneler, değişkenler, metodlar, yapıcılar, yok ediciler, kalıtım, arayüzler, çok şekillilik, çok görevli ve yerine geçmeli metodlar. soyut, statik ve sabit sınıf, degişken ve metodlar konuları ele alınır.

Ders Kitabı:

•   Java ve Yazılım Tasarımı-Altug B. ALTINTAŞ-Papatya Yayıncılık

Yöneylem Araştırması II (3 0) 3
Ulaştırma Modelleri, Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Ulaştırma Problemleri, Ulaştırma Algoritması (Çözüm Teknikleri) Kuzey-Batı-Köşe Yöntemi, En Az Maliyetli Gözeler Yöntemi, Vogel Yaklaşım Yöntemi. Ulaştırma Modelinde En Uygun Çözümün Bulunması Atlama Taşı Yöntemi, Çoğaltan Yöntemi, Seçenekli Optimal Çözümler, Ulaştırma Modelinde Duyarlılık Analizleri, Maliyetlerdeki Duyarlılık, Arz ve Talep Miktarındaki Değişiklik, Atama Modeli, Atama Modelinin Matematiksel Yapısı, Çözüm Yöntemleri, Taşıma Modeli; Dinamik Programlama.

Ders Kitabı:
•  Yöneylem Araştırması, Mehpare Timor, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları
•  Yöneylem Araştırması, Ahmet Öztürk, Ekin Kitabevi, Bursa, 2012.

Karar Destek Sistemleri (3 0) 3 (Seçmeli)
Karar Verme Süreci ve Modeller Olasılık Teorisine Giriş Karar Analizi Fayda ve oyun teorisi Lineer Programlamaya Giriş Lineer Programlama Uygulamaları Markov Zinciri Analizi Proje Planlama Kuyruk Teorisi Simülasyon Tahmin Teknikleri Tamsayılı programlama Hedef Programlama Non-Lineer Programlama

Ders Kitabı:
•    Grassmann, W.,K.,Stochastic Systems for Management ,Edward Arnold Ltd.,1981

Yardımcı Ders Kitapları

•   Halaç,O., Kantitatif Karar Verme Teknikleri,3.baskı,Evrim dağıtım,1991

•   Esen,Ö., Yöneticiler için Bilgisayar Destekli Karar Modelleri,Çaglayan Kitabevi,2008

•   Anderson,Sweeney,Williams,Quantitative Methods for Business,10e,thomson South Western,2005.

Halkla İlişkiler (3 0) 3 (Seçmeli)

Halkla ilişkilerde yazımın önemi, etkili yazım için mesajların oluşum süreçleri, farklı medya araçları için farklı yazım teknikleri ve farklı yazım stillerinin aktarılmasından oluşmaktadır.

Ders Kitabı:

•   Halkla İlişkiler Kavram,Strateji ve Uygulamaları (Kavram Strateji ve Uygulamaları) Aydemir Okay, D&R Yayınları, 2014.

Simülasyon Teknikleri (3 0) 3 (Seçmeli)

Simülasyonun Tanımı ve Uygulama Alanları, Simülasyon Uygulama Süreci, Rasgele Sayılar ve Üretim Yöntemleri, Simülasyon Verilerinin İstatistiksel Analizi, Simülasyonla Tahmin ve Optimizasyon Uygulamaları, Simülasyon Yazılımları, Çeşitli Endüstriyel Problemlere Uygulanması.

Ders Kitabı:
•   Matematiksel Modelleme ve Simülasyon, Fikri Öztürk, Levent Özbek, Pigeon Yayıncılık, 2015.
Pazarlama İlkeleri (3 0) 3 (Seçmeli)
Pazarlamaya giriş, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, pazarlama bilgi sistemleri, hedef pazar belirleme – pazar bölümleme, ürün yönetimi, hizmet ve marka yönetimi, fiyat ve fiyatlandırma stratejileri, halkla ilişkiler ve tanıtım, doğrudan pazarlama, bütünleşik pazarlama iletişimi: reklam, doğrudan satış, pazarlama halkla ilişkileri, satış geliştirme, kişisel satış vs. ve İnteraktif mecraların kullanımı konularını içermektedir.

Ders Kitabı:

•   İsmet, M. Pazarlama İlkeleri (2016), Türkmen Kitabevi.

Karar Vermede Sayısal Analiz (3 0) 3 (Seçmeli)

Karar analizinin temelleri, tek kriterli karar problemlerinin analizi, olasılık kavramlarının karar problemlerine uygulanması, olasılıklı karar modelleri, tercih Analizi, çok kriterli karar verme konuları ele alınır.

Ders Kitabı:

•   Sayısal Karar Verme Yöntemleri, Ramazan Aktaş, M. Mete Doğanay.

 
Zeki Sistemler (3 0) 3 (Seçmeli)

Zeki sistemlerin genel yapısını öğrenmek, uzman sistemler, bulanık mantık, yapay sinir ağları teknikleri hakkında bilgi sahibi olunması.

Ders Kitabı:

•   Yapay Zeka ve Uzman Sistemler, Yavuz selim aydın, Sistem yayıncılık, İstanbul 2000.

•   Yapay Sinir Ağları, Ercan Öztemel.

7711 kez görüntülendi.