#

Ders İçerikleri

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK TİCARET VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 DERS İÇERİKLERİ

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Ders İçerikleri

l. YARIYIL

ETY101-Genel Matematik (3.0.3) AKTS 5

Genel matematik dersinde; kümeler ve sayılar, özdeşlik ve denklemler, eşitsizlikler, koordinat düzlemi doğru ve parabol denklemi, fonksiyonlar, fonksiyon türleri, limit, süreklilik, türev kavramı, türev uygulamaları, genel tekrar ve örnek soru çözümleri yer almaktadır.

ETY103 İşletme Bilimine Giriş (3 0 3) AKTS 4

İşletme bilimine giriş dersinde; insan ihtiyaçları, mal ve hizmetler, üretim faktörleri, işletme tanımları ve örnekleri, işletme fonksiyonları, işletme amaçları ve diğer disiplinlerle ilişkiler, işletmenin çevresi, işletme türleri, işletme büyüklüğü, hukuki yapılarına göre işletmeler, işletmelerde büyüme olgusu ve işletmeler arası anlaşmalar, işletmenin kuruluş nedenleri ve aşamaları (fizibilite etüdleri-ekonomik etüd, teknik, finansal, yasal etüd), işletmenin maliyetleri ve işletmenin gelirleri, başabaş analizi, işletme performansı kriterleri konuları yer almaktadır.

ETY105 Genel Ekonomi-I (3.0.3), AKTS 4

Genel ekonomi I dersinde; iktisadi insan, akılcılık, karar verme mekanizması, kıtlık, tercih, seçim, rasyonel davranış, fırsat maliyeti, iktisadi sistemler, serbest piyasa mekanizması, sosyalist iktisadi düzen ve karma ekonomik yapı genel giriş analizleri, üretim imkanları eğrisi, fayda, marjinal fayda ve artan fırsat maliyetleri, talep, talep eğrisi, bireysel ve toplam talep eğrileri analizi, arz ve arz eğrisi analizleri, piyasa dengesi ve talep ve arzda meydana gelen değişmelere karşın piyasa dengesinde meydana gelen değişmelerin analizi, esneklik, talep esnekliği, yay esnekliği, çapraz esneklik ve gelir esnekliği analizleri, arz ve talep uygulamaları, fiyat ve miktar kontrolleri ve bunların genel piyasa dengesine etkileri, üretim ve maliyetler analizi, kısa ve uzun dönem maliyetler ve maliyetlerde meydana gelen değişmelerin analizi. Tam rekabet piyasasında firma ve piyasa dengesi, kısa uzun dönem analizleri, monopol piyasası, firma ve piyasa analizleri, tam rekabet piyasası ve monopol piyasaların karşılaştırmalı analizi ve monopol piyasa yorum ve eleştirileri konuları yer almaktadır.

ETY107 Elektronik Ticarete Giriş (3.0.3) AKTS 4

Elektronik ticarete giriş dersinde; e-ticaret uygulamaları geliştirmek için ortam, e-ticaret uygulama türleri, e-ticaret uygulamalarını tanımlama ve teşhis etme, e-ticaretin fizibilitesi, e-ticaret ihtiyaç analizi, yüksek düzeyde, detaylı ve teknik tasarım ve yorum, e-iş modelleri, internet üzerinden pazarlama, çevirimiçi finansal hareket, ınternet üzerinden vergilendirme, yasal, etik ve sosyal yönleri, test ve uygulama: javascript, jscript, dhtml, css, asp, xml konuları yer almaktadır.

ETY109 Temel Bilgi Teknolojileri (3.0.3) AKTS 4

Temel bilgi teknolojileri dersinde; bilgisayar tanımı, çalışma mantığı ve donanım elemanlarının özellikleri, dergi, gazete veya katalogda yer alan terim ve cümleleri anlayıp yorumlama, bilgisayarı kullanabilmek için gerekli işletim sistemi –windows- komutları, bilgisayarın düzenli olarak açılıp kapatılması ve bu sistem içindeki ms-dos komut istemi konuları yer almaktadır.

ETY111 Hukukun Temel Kavramları (3.0.3) AKTS 3

Hukukun Temel Kavramları dersinde, sosyal kurallar ve hukuk kuralları, hukuki yaptırım, pozitif hukukun kaynakları, kanunlaştırma hareketleri, Türkiye’de kanunlaştırma hareketleri, içtihat hukuku, pozitif hukukun kolları, kamu hukuku ve özel hukukun dalları, hukukun temeli, kanunların uygulanması, kanunların geçmişe dokunması durumu, kanunların anlam bakımından uygulanması, hukuksal ilişkiler ve haklar, hakların türleri, hak sahibi, tüzel kişilerin nitelikleri ve doğuşları, tüzel kişilerin türleri, hakkın konusu, kazanılması ve kaybedilmesi, hukuksal eylemler ve işlemler, hukuksal işlemlerin türleri, hakların korunması konuları ele alınmaktadır.

ETY 113 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (3.0.3) AKTS 2

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinde; Atatürk ilke ve inkılap tarihinin amaçları ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk inkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Çanakkale Savaşları, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mııstafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın samsun’a çıkışı, milli mücadele için ilk adım kongreler yolu İle teşkilâtlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşının yönetimini ele alması, Sakarya Zaferi’ne Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Lozan Antlaşması konuları ele alınmaktadır.

ETY 115 Türk Dili I (3.0.3) AKTS 2

Türk dili I dersinde; Dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, program yazımı, kompozisyon yazma kuralları ve planları, formel yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, resmi yazılar, makale, bibliyografya) konuları ele alınmaktadır.

ETY 117 Yabancı Dil  I (3.0.3) AKTS 2

Yabancı Dil I dersi, temel düzeyde dil bilgisi, okuma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsamı, to be (Present), subject pronouns, singular, plural, nouns, possessives, adjectives, this, that, these, those, have got, has got, there is/are, countable,. uncountable. some/any,  much/many, how much/many, too/either konularından oluşmaktadır.

2.YARIYIL

ETY 102 Ticari Matematik (3.0.3) AKTS 5

Ticari matematik dersi; oran ve orantı hesapları, yüzde hesapları, karışım hesapları, alaşım hesaplan, faiz hesapları, iskonto hesapları konularından oluşmaktadır.

ETY 104 Genel Ekonomi-II (3.0.3) AKTS 4

Genel ekonomi II dersi; mikro ekonomiden makro ekonomiye geçiş, büyük buhran dönemi, genel makro ekonomik büyüklükler hakkında genel bilgi. Dinamik ekonomi, ekonomik konjonktür, dalgalanma, ekonomik performans ölçümleri ve ekonomi politikaları, milli gelir analizi; Gayri Safi Milli Hasıla ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla hesaplama yöntemleri, Milli hasıla kavramları ve Gayri Safi Yurt İçi hasıladan harcanabilir gelire ulaşma, hesaplamalarda ortaya çıkan sorunlar, Enflasyon, enflasyon hesaplama, endeksler, mal sepetlerinin elde edilişi ve enflasyonun genel makro ekonomik etkileri, İşsizlik, işsizlik türleri, işsizlik hesaplamaları, Faiz, döviz kuru, dış ticaret ve ödemeler bilançosu analizleri, Klasik model, klasik modelde para, toplam talep, emek piyasası, Klasik modelde faiz mekanizması, tasarruf ve yatırım mekanizmaları, tam istihdam, arz ve talep mekanizmaları işleyişi, Keynesyen ekonomi, toplam tüketim ve tasarruf, yatırım harcamaları, tasarruf paradoksu, ekonomi dengesi. Çarpan mekanizması, Dışa açık ekonomide denge ve dengeyi etkileyen unsurlar, enflasyonist ve deflasyonist etkiler, Para, para tanımları, parasal büyüklükler, kaydi para oluşumu, para arz ve talebi ve etkileyen faktörlerin analizi konularından oluşmaktadır.

ETY 106 Web Tasarımına Giriş (3.0.3) AKTS 4

Web tasarımına giriş dersi; web tasarımı teknolojileri, Web sayfasının temel yapısı, HTML dili, Stiller ve web sayfasının biçimlendirmesi. Basamaklı Stil Sayfalarına (CSS) giriş. Şablonlar kullanarak özel bir web sitesinin geliştirilmesi. HTML ve CSS ile pratik çalışma, Javascript’e giriş, Dinamik HTML. Javascript’in temelleri, Javascript’i kullanarak dinamik web sayfasının geliştirilmesi Javascript’i kullanarak kullanıcı ile etkileşim. Dinamik HTML ve Javascript ile pratik çalışma konularından oluşmaktadır.

ETY 108 Pazarlamanın Temel İlkeleri (3.0.3) AKTS 3

Pazarlamanın temel ilkeleri dersi; Pazarlamaya Giriş, Pazarlama Kavramı, Pazarlamanın Kapsamı; Pazarlama Anlayışının Gelişimi Ve Modern Pazarlama Yönetimi; Pazarlama Çevresi, Makro Ve Mikro Çevresel Faktörlerin Analizi; Stratejik Planlama Ve Değişen Dünyada Pazarlamanın Rolü; Pazarlamanın Fonksiyonları; Pazar Ve Pazarlama Türleri; Pazarlama Bilgi Sistemi, Pazarlama Araştırması Ve Pazarlama Araştırma Süreci; Tüketici Pazarları Ve Tüketici Davranışları, Tüketici Karar Verme Süreci, Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler; Pazar Bölümlendirmesi Ve ilkeleri; Pazar Hedeflemesi Ve Konumlandırması; Pazarlama Karması Elemanları (Ürün, Fiyatlama, Tutundurma, Dağıtım); Bütünleşik Pazarlama İletişimi; Pazarlama Ve Toplum, Sosyal Sorumluluk Ve Pazarlama Etiği; Uluslararası Pazarlama konularından oluşmaktadır.

ETY 110 Bilim Tarihi (3.0.3) AKTS 4

Bilim tarihi dersinde; bilimin doğası nedir? Sorusu temel alınarak, bilim ile bilim olmayan arasındaki fark üzerinde durulmakta, aynı zamanda bu soru bağlamında, Aristoteles, Ptolemaios, Kopernik, Galileo, Kepler, Newton ve Einstein gibi bilimin önemli temsilcilerinin geliştirdikleri kuramların katkı yapıcı yönleri ele alınmaktadır. Bilgisayar ve teknolojik yapıdaki gelişmeler ele alınmaktadır.

ETY 110 Sanayi Devrimleri Tarihi (3.0.3) AKTS 4

Sanayi devrimleri tarihi dersi; ekonomik coğrafyanın tarihi, ekonomik coğrafya teorileri, ekonomik sistemler, endüstri devriminin gelişimi, dünya üzerindeki ekonomik faaliyetler konularından oluşmaktadır.

ETY 114 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (3.0.3) AKTS 2

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinde; istiklal savaşını oluşturan savaşlar ve kazanılan askeri, diplomatik zaferler vurgulanırken, daha sonrada cumhuriyet dönemimdeki reformlar Mondros’tan Mudanya’ya Sevr’den Lozan’a Atatürkçü çağdaşlaşmanın gerekleri, Atatürkçülük ilkesinin dogmatik ideolojilere üstünlüğü, Atatürkçülük ve milli egemenlik, anayasalarımız, Atatürkçü çağdaşlaşmadan bazı örnekler, Atatürkçü laiklik, günümüz ışığında Atatürk ilkeleri konuları ele alınmaktadır.

ETY 116 Türk Dili II (3.0.3) AKTS 2

Türk dili II dersi; konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, yazım ve noktalama işaretleri, anlama teknikleri, okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri, hızlı okuma ve verimliliği artırma konularından oluşmaktadır.

ETY 118 Yabancı Dil  II (3.0.3) AKTS 2

Yabancı dil II dersi yabancı dil I dersinin devamıdır. Dersin kapsamını, prepositions, imperatives, to have(Present)/article, the simple present tense, the present continues tense, must/have to, the simple past tense, comparatives/superlatives, conjunctions (So/Because...), too/enough, the past continues tense, when/while oluşturmaktadır.

EYT 120 Kariyer Planlama

Kariyer kavramı Kariyer planlaması Kariyer planlamasının mesleki danışmanlıkla ilişkisi Bireysel kariyer gelişimi Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri İş görüşmesi Kariyer planlama süreci Türk eğitim sisteminin kariyer planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi Kariyer danışmanlığının okullarda uygulanabilirliği Yaşam boyu kariyer planlaması Emeklilikte kariyer planlaması

3.YARIYIL

ETY 201 Algoritmalar ve Programlama (3.0.3) AKTS 5

Algoritmalar ve programlama dersinde; algoritma kavramı ve programlama temelleri, diziler, bağlı listeler, kuyruklar ve yığınlar, ağaçlar, yığın ağaçları ve özetleme tabloları, algoritma tasarımı, algoritma analizi, sıralama algoritmaları, çizge algoritmaları, arama algoritmaları konuları ele alınmaktadır.

ETY 203 Sistem Analizi ve Tasarımı (3.0.3) AKTS 3

Sistem analizi ve tasarımı dersinde; sistem analizi ve tasarımına giriş, bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, proje yönetimi, sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanım durum ve veri modelleme, süreç modelleme ve analizi, uml ile nesne yönelimli analiz ve modelleme, sistem tasarımı konuları ele alınmaktadır.

ETY 205 Veri Tabanı Uygulamalarına Giriş (3.0.3) AKTS 5

Veri tabanı uygulamalarına giriş dersi; ilişkisel veri tabanlarında ilişki kurma, veri girişi için form tasarımı, alt formlar, makro oluşturma, veri grafikleri, veri erişim sayfaları ve tasarım görünümünde rapor oluşturma konularını kapsamaktadır.

ETY 207 Elektronik Satış Yönetimi (3.0.3) AKTS 4

Elektronik satış yönetimi dersi; dijital ortamlarda pazar araştırması teknikleri, sosyal medya kullanımı ve marka yönetimi, internet yoluyla müşteri ilişkileri hakkında teorik ve uygulamalı bilgileri, e-satışı arttırma yöntemleri konularını kapsamaktadır.

ETY 209 Dijital Müşteri İlişkileri Yönetimi (3.0.3) AKTS 4

Dijital müşteri ilişkileri yönetimi dersi; dijital çağda müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri, dijital müşteri davranışları ve müşteri memnuniyeti, dijital çağda müşteri memnuniyeti odaklı kültürün oluşturulması, dijital çağda müşteri odaklı değişim yönetimi, dijital pazarlamada toplam kalite yönetimi, dijital çağda müşteri kazanma ve tutma, dijital çağda müşteri için değer yaratma, dijital çağda müşterilerle iletişim, iletişim modeli ve ögeleri, dijitalleşen dünyada müşteri hizmeti, hizmet kalitesi ve sistemi, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, kıyaslama konularını kapsamaktadır.

ETY 211 Genel Muhasebe (3.0.3) AKTS 5

Genel muhasebe dersi; muhasebenin tanımı, muhasebe uygulamasını zorunlu kılan nedenler, muhasebenin temel prensipleri, bilanço, ticari işlemlerin bilançolar yardımıyla izlenmesi, hesap kavramı, defterler (yevmiye ve büyük defter), işlemlerin hesaplar yardımıyla izlenmesi, tekdüzen hesap planı, aktif hesap kavramı, tanımı ve aktif hesap grupları, hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer alacaklar, stoklar, yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, duran varlıklar, duran varlık hesap grupları maddi duran varlıklar, amortisman konusu, gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları, diğer duran varlıklar konularını kapsamaktadır.

ETY 213 İstatistik I (3.0.3) AKTS 4

İstatistik I dersi; temel istatistik kavramlar, frekans dağılımları, histogram ve frekans poligonu, parametrik merkezi eğilim ölçüleri, parametrik olmayan merkezi eğilim ölçüleri, parametrik dağılma ölçüleri, parametrik olmayan dağılma ölçüleri, momentler, çarpıklık ve basıklık katsayıları, ihtimal teorisi, bayes teoremi, ihtimal dağılım tablosu, beklenen değer, kesikli ihtimal dağılımları, binom dağılımı, poisson dağılımı, hipergeometrik dağılım, normal dağılım; standart normal eğri alanları, kesikli dağılımların normale yaklaşımı. veri tabanı işlemeleri konularını kapsamaktadır.

IV YARIYIL

ETY 202 İleri Veri Tabanı Uygulamaları (3.0.3) AKTS 5

İleri veri tabanı uygulamaları dersi; veri kavramı, veri yapıları, veri modelleri, veri tabanlarına giriş, veri tabanlarının bileşenleri, ilişkisel veri tabanları, tablo oluşturma, indeksleme, sıralama ve sorgulama konularını kapsamaktadır.

ETY 204 Ağ Yönetimi (3.0.3) AKTS 4

Ağ yönetimi dersi; bilgisayar ağlarına genel bakış, bilgisayar ağlarına genel bakış, ağ yönetimi ve snmp, ağ yönetimi ve snmp, simetrik şifreleme ve mesaj gizliliği, simetrik şifreleme ve mesaj gizliliği, açık anahtar şifreleme ve mesaj doğrulama, açık anahtar şifreleme ve mesaj doğrulama, anahtar dağıtımı ve kullanıcı kimlik doğrulama, anahtar dağıtımı ve kullanıcı kimlik doğrulama, iletim katmanı ve kablosuz ağ güvenliği, iletim katmanı ve kablosuz ağ güvenliği, e-posta güvenliği, sistem güvenliği konularını kapsamaktadır.

ETY 206 Web Programlama (3.0.3) AKTS 5

Web programlama dersi; web programlamaya giriş, web geliştirme teknolojileri, web sayfasının temel yapısı, HTML dili, stiller ve web sayfasının biçimlendirmesi. basamaklı stil sayfalarına (css) giriş. şablonlar kullanarak özel bir web sitesinin geliştirilmesi. HTML ve CSS ile pratik çalışma javascript’e giriş, dinamik HTML. JAVASCRİPT’in temelleri, JAVASCRİPT’i kullanarak dinamik web sayfasının geliştirilmesi JAVASCRİPT’i kullanarak kullanıcı ile etkileşim. dinamik HTML ve JAVASCRİPT ile pratik çalışma konularını içermektedir.

ETY 208 Uluslararası Pazarlama (3.0.3) AKTS 4

Uluslararası pazarlama dersi; uluslararası pazarlama kavramı ve özellikleri; uluslararası ticaretin boyutları; uluslararası ticareti engelleyici koşullar; uluslararası pazar araştırmasında toplanacak bilgiler; uluslararası pazar araştırması türleri; uluslararası pazarlarda ürün geliştirme; uluslararası pazarlama stratejileri; pazar bölümlendirme; hedef pazar seçme; stratejik odaklaşma; satış önerisinin hazırlanması; ihracat ve sigorta işlemleri; banka işlemleri; ürünün dış pazarlarda tanıtımı konularını kapsamaktadır.

ETY 210 Muhasebe Yazılımları ve E-Muhasebe (3.0.3) AKTS 5

Muhasebe yazılımları ve e-muhasebe dersi; bilgisayarla bilgi işleme sistemleri, muhasebe bilgi sistemi ve bilgisayarlar; bilgisayarla muhasebe uygulamaları; paket program uygulamaları: bilgisayarda dönem içi işlemlerin yürütülmesi, dönem sonu işlemleri ve mali tabloların düzenlenmesi konularını içermektedir.

ETY 212 Uluslararası Ödeme Yöntemleri ve Sistemleri (3.0.3) AKTS 4

Uluslararası ödeme yöntemleri ve sistemleri dersi; uluslararası ödeme yöntemleri, peşin ödeme, tahsil işlemleri, tahsil işlemlerinde tarafların sorumlulukları, rezerv bildirimi, uluslararası ticarette kullanılan belgeler, dış ticarette teslim şekilleri, uluslararası bankacılık ve ticari yazışmalarda kullanılan sözcük ve cümle kalıpları, sigorta poliçesi konularını kapsamaktadır.

ETY 214 İstatistik II (3.0.3) AKTS 3

İstatistik II dersi; örnekleme teorisi, tahmin teorisi (güven sınırları), karar teorisi (hipotez testleri), t dağılımı ve t testi, ki-kare testleri, varyans analizi, regresyon teorisi, korelasyon teorisi, zaman serileri, indeksler konularını kapsamaktadır.

V.YARIYIL

ETY 301 Bilgi Sistemleri Güvenliği (3.0.3) AKTS 6

Bilgi sistemleri güvenliği dersi; kriptografi protokolleri, doğrulama protokolleri, e-ticaret güvenlik protokolleri, güvenlik protokolleri: tasarım, uygulama ve analiz, OSI güvenliği, ağ güvenliği için model ve mimariler, e-posta güvenliği, IP güvenliği, ıpv6, web güvenliği, sanal özel ağlar, alev duvarları, içerik filtreleme, hizmet yalanlama saldırıları, kablosuz ağ güvenliği, ağ güvenlik poliçeleri, sistemlere izinsiz girişin algılanması, kötüye kullanma yöntemleri, anomali algılanması, WİNDOWS ve LİNUX güvenliği konularını içermektedir.

ETY 303 Elektronik Tedarik Zinciri Yönetimi (3.0.3) AKTS 6

Elektronik tedarik zinciri yönetimi dersi; Elektronik ortamlarda tedarik zincirinin temel fonksiyonları, yapısı ve gelişimi, tedarik zinciri üyeleri, tedarik zinciri işleyişi ve stratejiler, tedarik zincirinin tasarımı ve modellenmesi, tedarik zinciri ve rekabetçi üstünlük, talep tahminleme ve planlama, ürünlerin fiyatlandırılması, envanter yönetimi, tedarik ve tedarikçi yönetimi, tedarik zinciri yönetiminde üretim ve dağıtım süreçleri, tedarik zincirinde performans ölçümü yönetimi, dünyada ve Türkiye’deki örnek tedarik zinciri uygulamaları konularını kapsamaktadır.

ETY 305 Sosyal Medya Pazarlaması (3.0.3) AKTS 6

Sosyal medya pazarlaması dersi; pazarlama iletişimi karması içinde medya: rolü, işlevi, planlaması, dinamikleri, pazarlama iletişimi karması içinde medya: rolü, işlevi, planlaması, dinamikleri, medya planlama dünyasında transformasyon: medya’ da değişim, teknoloji etkisi, tüketici etkisi, pazarlama iletişiminde “ temas noktası planlama” : alternatif mecralar, WOM (kulaktan kulağa iletişim),sosyal medya: nedir? ne değildir?, sosyal medyada içerik, sosyal medyada var olmak, SEO’ ya katkısı, sosyal medya süreçleri: dinleme, analiz ve yorumlama, sosyal medya süreçleri: angajman, sosyal medya ve marka itibar yönetimi: proaktivite/ reaktivite, kriz anları, sosyal medya ve “ diğer medya” nın entegrasyonu: başka dinamikler/benzer amaçlar,           sosyal medya ve “ diğer medya” nın entegrasyonu: başka dinamikler/benzer amaçlar, sosyal medya kampanyalarına ilişkin örnek olaylar,b2b pazarlama ve sosyal medya: b2b/b2c ayırımı ve temel dinamikler,b2b pazarlama ve sosyal medya: b2b dünyasında sosyal medyanın rolü,b2b pazarlama ve sosyal medya yolu ile talep yaratma konularından oluşmaktadır.

ETY 307 Dijital Pazarlama Yönetimi (3.0.3) AKTS 4

Dijital pazarlama yönetimi dersi; alıcı davranışı, medya pazarlaması, dijital girişim, müşteri yolculuğu, reklam stratejisi, pazar araştırması ve analitiği ve diğer bazı kritik konuları kapsamaktadır.

ETY 309 İnovasyon ve Yönetimi (3.0.3) AKTS 4

İnovasyon ve yönetimi dersi; inovasyona giriş, inovasyon yönetimi, inovasyon çevresi: işletme çevresi, devletin rol, teknolojinin etkileri, inovasyon süreci, inovasyon: temel kuramlar, inovasyon: yaratıcılık ve insan faktörleri- birey, takım ve liderlik, işletmelerde inovasyon yönetimi, entellektüel sermayenin yönetimi, örgütsel bilginin (knowledge) yönetimi, araştırma ve geliştirmenin yönetimi, yeni ürün geliştirme ve hizmet inovasyonu, açık inovasyon ve teknoloji transferi konularını kapsamaktadır.

ETY 311 Lojistik Planlama ve Modelleme (3.0.3) AKTS 4

Lojistik planlama ve modelleme dersi; doğrusal programlama, taşıma modelleri, network modelleri, PERT ve CPM, regresyon analizleri ve tahminler, karar ağaçları, grafik teorisi ve onun taşımacılık ağlarına uygulanması, satış elemanı seyahati problemi, kapasite kısıtlılıkları çerçevesinde ileri ağ uygulamaları, araç günlük çalışma ve güzergah planı, stok kontrol sistemleri, kuyruk teorisi ve simülasyon konularını kapsamaktadır.

ETY 313 Yapay Zekâ (3.0.3) AKTS 4

Yapay zekâ dersi; yapay zekaya giriş, doğal ve yapay zeka, turing testi, arama yöntemleri, planlama, sezgisel problem çözme, bilgi gösterilimi, yüklem mantığı, yapay zeka programlama dilleri, Common Lisp ile programlama, genetik algoritmalar, bulanık mantık, uzman sistemler, yapay zeka uygulamaları konularını içermektedir.

ETY 315 Uluslararası Ticaret (3.0.3) AKTS 4

Uluslararası ticaret dersi; uluslararası ticaretin doğası, tarihsel gelişimi ve ticaretin taraflarına sağladığı yararların/zararların anlaşılmaya çalışıldığı bu derste dünya ticaret sisteminin ekonomik- siyasal yönleri, 19 ve 20 yüzyılda uluslararası ticaret sisteminin geçirdiği dönüşüm, uluslararası para ve kredi sistemi, ekonomik entegrasyon çabaları, bilişim ve iletişim teknolojilerinin bugün ulaştığı düzeyle bağlantılı olarak elektronik ticaret,  19 ve 20. yüzyılda uluslararası ticaret sisteminin geçirdiği dönüşüm, uluslararası para ve kredi sistemi, ekonomik entegrasyon çabaları konularını içermektedir.

ETY 317 Bilgi Toplumu ve E-Devlet (3.0.3) AKTS 4

Bilgi toplumu ve E-devler dersi; bilgi toplumu, e-devlet tanımı ve özellikleri, dünyada e-devlet uygulamaları, Türkiye’de e-devlet uygulamaları, e-devlet ’in örgütsel, ekonomik ve yasal altyapısı, e-devlet uygulamalarının kamuya entegrasyonu giriş, e-devletin sorunları ve geleceği konularını kapsamaktadır.

ETY 319 Mesleki İngilizce I (2.0.2) AKTS 2

Mesleki İngilizce I dersinde; Intermediate ve Upper-Intermediate seviyede İngilizce gramer kuralları öğretilmekte, öğrencilere e-ticaret ve yönetimi ile ilgili gerek bilimsel gerekse de iş hayatında karşılaşacakları muhtemel metinlerin çevirisi yaptırılmaktadır.

VI.YARIYIL

ETY 302 Akıllı Tedarik Zinciri Sistemleri (3.0.3) AKTS 6

Akıllı tedarik sistemleri dersinde; ERP sistemleri ve uygulamaları ile tedarik zincirinde elektronik ticaret maliyetlerini hesaplayabilme, elektronik ticaret yardımıyla tüketici arz taleplerinin ölçülmesi, elektronik ticaret entegrasyonu konularını kapsamaktadır.

ETY 304 Dijital Reklamcılık ve Pazarlama (3.0.3) AKTS 6

Dijital reklamcılık ve pazarlama dersinde; dijital reklamcılık türleri, çeşitli platformlardaki reklam performanslarının ölçümlenmesi, SEO, Google Adwords, ROİ değerlendirmesi, reklam kanallarının yönetilmesi, reklam satın alma ve reklamların optimizasyonu, reklam kanallarının değerlendirilmesi ve reklam raporları konuları ele alınmaktadır.

ETY 306 Dijital Depolama Sistemleri (3.0.3) AKTS 6

Dijital depolama sistemleri dersinde; depo ve depolama kavramları, yönetim becerileri ve maliyetler, depo ve depolama kavramlarını açıklayabilme, organizasyon tasarlayabilme, depo operasyonlarını uygulayabilme, depo maliyet yapısını ve karlılığını eleştirebilme konuları ele alınmaktadır.

ETY 308 İleri Programlama (3.0.3) AKTS 4

İleri programlama dersinde; yapısal problem çözme ve yukarıdan aşağı analiz süreçleri, programlama dilleri kullanarak çözüm algoritmaları tasarlama ve gerçekleştirme ,Java programlamaya giriş, dizi ve matris işlemleri, grafik komutları ve grafik çizimi ,fonksiyon ve metot kullanımı, ileri programlama fonksiyonları, program yapıları ve fonksiyonlar, fonksiyonlara parametre gönderme ve alma, referanslar, fonksiyonlara referans gönderme, referans döndüren fonksiyonlar, alt-programlar, fonksiyonlar, prosedürler, yöntemler, değişken geçme, menzil ve görünürlük, kompozit tipler: diziler, kayıtlar, varyantlar ve kesişimler, kelime dizileri. İşaretçiler, erişim tipleri ve dinamik allokasyon, işaretleyiciler, yapı ve birleşimler, veri dosyaları, dosya oluşturma, açma işleme ve kapatma, nesneler, sınıflar, veri ve fonksiyon üyeleri, oluşturucular ve yokediciler, Java’nın ilginç özellikleri: Java Sanal Makinesi ( JVM), arabirimler ve yansıma, JVM uygulamaları konuları ele alınmaktadır.

ETY 310 Veri Madenciliği (3.0.3) AKTS 4

Veri madenciliği dersinde; veri madenciliğine giriş, veri temizleme ve hazırlama, sınıflandırma yöntemleri, demetleme yöntemleri, ilişkilendirme kuralları, metin madenciliği, web madenciliği konuları ele alınmaktadır.

ETY 312 Yenilik Ekonomisi (3.0.3) AKTS 4

Yenilik ekonomisi dersinde; farklı iktisat okullarında teknoloji ve yeniliğe bakış, teknolojik gelişmenin örgütlenişi, teknolojik gelişmenin sanayileşme ve kalkınmada rolü, ar-ge yönetimi ve politikası, Türkiye’de bilim ve teknoloji politikalarının gelişimi, ulusal teknoloji politikası ve stratejisi, teknoparklar ve teknokentler, teknoloji transferi konuları ele alınmaktadır.

ETY 314 Finansal Yönetim (3.0.3) AKTS 4

Finansal yönetim dersi; işletme finansmanın temel kavramlar, finansal yönetimin amacı, paranın zaman değeri, finansal analiz ve kontrol, finansal planlama ve bütçeler, çalışma sermayesi ve unsurlarının yönetimi konularını kapsamaktadır.

ETY 316 Uluslararası Ticaret Hukuku (3.0.3) AKTS 4

Uluslararası ticaret hukuku dersi; Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret unvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler konularını kapsamaktadır.

ETY 318 Mobil Programlama (3.0.3) AKTS 4

Mobil programlama dersinde; mobil ortam uygulamalarını programlama, kullanma ve bunların insan bilgisayar etkileşimi tasarımları üzerinde duracaktır. Ayrıca derste hem Apple iPhone, hem Google Android, hem de Microsoft Windows Mobile için geliştirme modelleri incelenmektedir.

ETY 320 Mesleki İngilizce II (2.0.2) AKTS 2

Mesleki İngilizce II dersinde; elektronik ticaret ve yönetimi konularında İngilizce okuma, anlama ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi, okuma parçalarının ve temel bazı metinlerin Türkçe çevirilerinin işlenmesi konuları üzerinde durulmaktadır.

VII.YARIYIL

ETY 401 Görsel Programlama (3.0.3) AKTS 6

Görsel programlama dersi; Visual Studio’nun kullanımı, temel programalama mantığı ve C#.NET dilinin öğrenilmesi, değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler, fonksiyon ve sınıf mantığı, olay mantığı ve bileşen özelliklerini içermektedir. Bu ders görsel programlamada nesne ve olay mantığının kavranmasını, görsel nesneleri kullanabilmeyi, Dynamic Link Library (DLL) oluşturup kullanabilmeyi, görsel çizim fonksiyonları kullanarak çizimler yapabilmeyi, disk ve dosya yönetimini ve text dosyalama yapabilmeyi amaçlamaktadır.

ETY 403 E-Ticaret ve Bilişim Hukuku (3.0.3) AKTS 6

E-ticaret ve bilişim hukuku dersi; alandaki başlıca hukuki sorunlar, özellikle internet ve fikri haklar, haksız rekabet, internet ve ceza hukuku ve bu alanlarda servis sağlayıcılarının sorumluluğu, elektronik sözleşmeler ve mesafeli sözleşmelerin akdi, alan adlarının korunması, internette fikri haklar ve haksız rekabet halleri, internet erişim engellemeleri, 5651 sayılı kanun, internet üzerinden telefon (VoIP) ve internet servis sağlayıcılarının sorumluluğu konularını kapsamaktadır.

ETY 405 Sanallaştırma ve Bulut Sistemleri (3.0.3) AKTS 6

Sanallaştırma ve bulut sistemleri dersi; sanal işletim sistemlerinin tanıtılması, kurulması, avantajları ve sorunları, misafir işletim sistemi kurulması, bulut bilişime giriş, kurumsal bulut bilişim, bulut teknolojileri, sanallaştırma teknolojisi ve çok kullanıcılı yazılım, bulut geliştirme, bulutta veri saklanması, bulut için yazılım geliştirme, yazılım mimarisi, ticari kurumlarda bulut yazılımları, iş akışı ve iş süreçleri, ticari uygulamaların araştırılması ve çözümlenmesi, bulut bilişim ekonomisi konularını kapsamaktadır.

ETY 407 Gümrük ve Mevzuat İşlemleri (3.0.3) AKTS 4

Gümrük ve mevzuat işlemleri dersi; gümrük mevzuatı, gümrüklerde temsil yöntemleri, gümrük müşavirliği ve müşavir yardımcılığı mevzuatı, gümrük tarifeleri ve Türkiye gümrük tarife giriş cetveli, gümrük vergileri ve eş etkili vergiler ve vergilerinin hesaplanması, eşyanın menşei, eşyanın gümrük kıymeti, gümrüklerde usulsüzlük ve vergi kaybına neden olan işlemler, gümrük vergilerinde cezalar, gümrük vergilerine itiraz konularını kapsamaktadır.

ETY 409 Uluslararası İktisat (3.0.3) AKTS 4

Uluslararası iktisat dersi; dünya ekonomisi ve dünya dış ticareti ile ilgili genel bilgiler, klasik uluslararası ticaret teorileri, mutlak üstünlük teorisi ve karşılaştırmalı üstünlükler teorisi, uluslararası ticaret teorileri: arz ve talep modelleri, teklif eğrileri, açık ekonomide denge, faktör donatımı teorisi, yeni dış ticaret teorileri ve ampirik testler, dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme analizleri, dış ticaret politikası: amaçlar ve araçlar, dış ticarette korumacılık, gümrük tarifeleri ve ekonomik etkileri, özel dış ticaret rejimleri, tarife dışı ticaret politikası araçları, yeni korumacılık uygulamaları, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi, GATT, WTO. İktisadi Entegrasyonlar, Gümrük Birlikleri ve Ekonomik Etkileri. Avrupa Birliği (AB), AB’nin Genişlemesi ve Ortak Politikaları, Türkiye – AB ilişkileri. Dünyadaki Ekonomik Gruplaşmalar (EFTA, NAFTA, OECD, APEC, ASEAN, G-7, G-20), ödemeler bilançosu konuları kapsamında işlenmektedir.

ETY 411 Dijital Girişimcilik (3.0.3) AKTS 4

Dijital girişimcilik dersi; girişimci adaylarına, dijital girişimcilik sürecini, dijital iş modeli ve stratejilerini nasıl hazırlayacağını ve bir iş planının nasıl hazırlanıp sunulacağı konularını ele almaktadır.

ETY 413 İş Sağlığı ve Güvenliği (3.0.3) AKTS 4

İş sağlığı ve güvenliği dersi; iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını, işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını, risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konuları kapsamında ele alınmaktadır.

ETY 415 Dijital Tüketicilerin Satın Alma Davranışı (3.0.3) AKTS 4

Dijital tüketicilerin satın alma davranışı dersi; tüketici davranışlarına giriş, pazarlama disiplini olarak dijital tüketici davranışları, dijital tüketici davranış modelleri, dijital tüketicilerin satın alma davranışı, dijital tüketici davranışı araştırmaları, dijital tüketici karar verme süreci, elektronik alışveriş davranışı konularını içermektedir.

ETY 417 E-Ticarette Tüketici Hakları (3.0.3) AKTS 4

E-ticarette tüketici hakları dersi; Elektronik ticaret açısından tüketicinin korunması hukukunun temel ilkeleri ve terminolojisi, ayıplı mal ve hizmetle, ayıplı mal ve hizmet edinen tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar, tüketici uyuşmazlıklarında çözüm yolları, tüketici örgütleri konuları kapsamında ele alınmaktadır.

ETY 419 Mesleki İngilizce III (3.0.3) AKTS 4

Mesleki İngilizce III dersinde; öğrencilere İngilizceyi nasıl kullanacakları ve özellikle güncel sorunlar hakkında İngilizce yazım tekniklerini geliştirmeyi hedefleyen kompozisyonları nasıl yazacakları anlatılmaktadır. Ayrıca bilimsel yayınların okunması ve anlanması hususunda akademik çeviriler yapılmaktadır.

VIII.YARIYIL

ETY 402 Uluslararası Finans (3.0.3) AKTS 6

Uluslararası finans dersinde; uluslararası finans araçları, döviz piyasası, ödemeler dengesi, uluslararası yatırım ve bankacılık, açık bir ekonomide para ve maliye politikası, ekonomik entegrasyon ve parasal birlik, uluslararası para sistemi, optimum para alanları, döviz tahmini ve riskten korunma araçları, döviz seçenekleri, ihracat finansmanı, uluslararası ödeme ve tahsilatlar yöntemleri konularına değinilmektedir.

ETY 404 Uluslararası Ulaştırma Sistemleri (3.0.3) AKTS 6

Uluslararası ulaştırma sistemleri dersinde; günümüz taşımacılık problemlerinin anlaşılması, günümüzdeki yasal çerçeve ve taşımacılığın organizasyonu ve bunun teknoloji tarihi ilişkisi ve bu endüstrinin nasıl bir sosyo-politik iklimde geliştiği, taşımacılıkla ilgili düzenlemeler, taşımacılık maliyet özellikleri, taşımacılık ve hizmetlerin oran profilleri, ulusal ve uluslararası belgeleme, taşımacılığın ihracat ve ithalat yönleri, ab’de taşımacılıkla ilgili konular, ve diğer önemli uluslararası anlaşmalar konuları ele alınmaktadır.

ETY 406 Robotik Kodlama (3.0.3) AKTS 6

Robotik kodlama dersinde; robotik nedir?, tanımı ontolojisi, mekanik yapı eksenler, eyleyiciler (hareket tahrik sistemleri), algılayıcılar, kontrol yöntemleri, temel elektronik, robotik kontrol uygulamaları, bir eksenli kartezyen robot, iki eksenli mafsallı robot, yön kontrollü tekerlekli robot, pnömatik piston kontrolü, hava kas ile antropomorfik kol, 5 eksenli robot kol uygulaması, adım motor kontrolü, scara robot tasarımı, paralel bağlantı noktası giriş devresi, devre şemaları, visual basic kod  örnekleri konuları incelenmektedir.

ETY 408 Dış Ticaret Teknikleri (3.0.3) AKTS 4

Dış ticaret teknikleri dersinde; dış ticarette fiyatlandırma ve stratejileri, dış ticarette finansman, serbest bölgeler, dış ticarette KDV işlemleri, dış ticaret şirketleri, dış ticarette ab ve diğer ekonomik birlikler, uluslararası taşıma ve sigortalama konuları ele alınmaktadır.

EYT 410 Gönüllülük Çalışmaları (3 0 3) AKTS 4

Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.); Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler; Kamu Kurumlan, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük.

ETY 412 Nesnelerin İnterneti (3.0.3) AKTS 4

Nesnelerin interneti dersinde; nesnelerin interneti kavramı, Makinelerarası iletişim ile nesnelerin internetinin farkları, IoT haberleşme teknolojileri ve uygulamaları, IoT haberleşme protokolleri ve uygulamaları, IoT ve büyük veri,  Proje sunumları konuları ele alınacaktır.

ETY 414 Dünya Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler (3.0.3) AKTS 4

Dünya ekonomisindeki güncel gelişmeler dersinde; ikinci dünya savaşı öncesi dünya ekonomisinin tarihsel gelişimine bir bakış; mal, hizmet ve fikir piyasalarında küreselleşme; dünya para ve finans piyasalarında küreselleşme; finansal piyasaların uluslararasılaşması; uluslararası döviz piyasaları, Euro piyasalar ve finansal yenilikler; 1990’lı yıllarda para ve finans piyasalarında serbestleşme çabaları: AB, ABD ve JAPONYA örnekleri; ikinci dünya savaşı sonrası bazı ülkelerdeki ekonomik gelişmeler (Fransa, Alman ve Japon mucizesi, İngiltere ve ABD), bazı sosyalist ülkelerde görülen ekonomik gelişmeler (Rusya ve Çin). konfüçyen kapitalizm ve güney doğu Asya mucizesi. Güney doğu Asya mucizesinde devletin rolü ve kalkınma. Küreselleşme ve ekonomik krizler;  krizleri açıklamaya dönük yaklaşımlar, çözüm önerileri ve 2008 küresel krizinin Türkiye ekonomisine etkileri konuları ele alınmaktadır.

ETY 416 Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisi (3.0.3) AKTS 4

Blok zinciri(Blockchain) teknolojisi dersinde; blokzincir ve bitcoin blokzinciri, blokzincir ve dağıtık kayıt defteri teknolojisi, akıllı sözleşmelerin kullanım amaçları, blok, transaction, halving kavramları, cüzdan ve yazılımsal uygulaması, ethereum platformu ve blokzinciri, ethereum tasarım prensipleri, solidity ile akıllı sözleşmeler, web3.js ve ethfiddle, token ve coin kavramları, etherscan api ile blokzincirden veri çekme uygulaması, ıpfs (interplanetary file system), stellar platformu ve blokzinciri, aws gateway ile stellar üzerinde ödeme sistemi uygulaması, aws üzerinde merkezi olmayan oylama uygulaması geliştirme, blokzincir ölçeklenebilirlik kavramı, sharding ve sidechain, scilla akıllı sözleşme dili konuları ele alınmaktadır.

ETY 418 Dijital Pazarlama Stratejileri ve Araçları (3.0.3) AKTS 4

Dijital pazarlama stratejileri ve araçları dersinde; dijital pazarlamanın temelleri, çevrimiçi pazar analizi, dijital pazarlama stratejisi geliştirme, dijital pazarlama stratejisi, dijital pazarlama : yürütme ve uygulama, çevrimiçi müşteri deneyimi sağlama, dijital medya için kampanya planlanması, pazarlama iletişimlerinde dijital medya kanalları kullanma, dijital kanal performansını değerlendirme ve geliştirme, işletmeden tüketiciye dijital pazarlama uygulaması, işletmeden işletmeye dijital pazarlama uygulaması konuları incelenmektedir.

ETY 420 Mesleki İngilizce IV (3.0.3) AKTS 2

Mesleki İngilizce IV dersinde; İngilizce metin okuma ve analizleri ile orta-üst düzeyde okuma, yazma ve konuşma uygulamalarını konuları incelenmektedir.  

921 kez görüntülendi.