Hakkımızda

İktisat, mal ve hizmetlerin üretimi, mübadelesi ve tüketimi araştıran bir bilimdir. İktisat Bölümünün başlıca amacı, mezunlarına iktisat teorisi ve politikasında sağlam bir temel sağlamak, teorik ve ampirik problemlerin çözümü için matematik ve istatistik tekniklerinin nasıl kullanıldığını öğretmektir. Bölüm mezunları kamu kesimindeki kurumlarda, bankacılık ve finans kurumlarında, işletmelerde  geniş istihdam olanaklarına sahiptir.

İktisat nedir?

İktisat bilimi üretim ve tüketim faaliyetlerini incelemekte olup, üreticilerin ve tüketicilerin mevcut şartlar altında, çıkarlarını maksimum seviyeye nasıl çıkaracaklarını araştırmakta ve bu amaca yönelik olarak ilkeler/ yasalar ortaya koymaktadır. İktisat biliminde kıt olan kaynakların muhtemel kullanım alanları arasında nasıl dağıtılacağı araştırılmakta ve bu tercihleri açıklamak için modeller geliştirilmektedir. Alıcılar ile satıcıların karşılıklı davranışları, kıt olan kaynakların muhtemel kullanım alanları arasında, en etkin sonuçları verecek şekilde dağıtılmasını sağlayacaktır. Belli bir malın fiyatını, bu maldan satın almak isteyen bireyler ile bu malı üretmek isteyen firmalar arasında oluşacak denge tayin edecektir. İktisat biliminin temel iki alanı mikro ekonomik analiz ve makro ekonomik analizdir.

Mikroekonomik analiz üretici birimleri, firmaları ve tüketici birimleri, bireyleri tek tek inceler ve bu birimlerin veri şartlar altında karlarını/faydalarını nasıl maksimum kılacaklarını inceler. Bu analize göre her bir firmanın elde edeceği kar ve her bir bireyin elde edeceği fayda maksimize edildiği taktirde toplumun elde edeceği refah seviyesi de maksimize edilmiş olacaktır.Mikro ekonomik analiz öncelikle bir tüketicinin sınırlı bütçesi ile kendi faydasın nasıl maksimize edeceğinin yolarını araştırır. Ayrıca bir işletmenin kıt kaynaklarla tam ve eksik rekabet ortamlarında nasıl karını maksimize edeceğinin yollarını araştırır. Bunlara ek olarak toplumsal refahın hangi koşullar altında maksimize edileceğinin yolarını gösterir.  

Makroekonomik analiz 1929 buhranından sonraki yıllarda mikro ekonomik analizlerin tek başına doğru sonuçlar vermediğinin görülmesi üzerine önem kazanmıştır. Makro ekonomik analiz mikro ekonomik analizden farklı olarak toplumu tek tek birimlerden ziyade bir bütün olarak incelemektedir. Makro ekonomik analizin temel inceleme alanları milli gelir, istihdam, işsizlik, para, faiz, uluslar arası ekonomi, devletin ekonomideki rolü gibi konulardır.

İktisat Eğitiminin Amacı

İktisat programının amacı öğrencilerin iktisat teorisinde temel bilgiye sahip olmalarını, Türk ve dünya ekonomileri hakkında bilgi edinmelerini, bağımsız düşünme ve iktisadi araştırmalar yapabilmelerini sağlamaktır.

Bu programın bir amacı da, insanların sonsuz sayılacak miktardaki ihtiyaçlarını, sınırlı olan kaynaklar ile en iyi şekilde gidermenin yollarını araştırmak, böylece genel olarak insanlığın refahını arttırmaktır.

Mezunların çalışma alanları

İktisat mezunlarına Lisans Diploması verilir ve işgücü piyasasında iktisatçı olarak aranırlar. İktisat bilimi, verimlilik ve iktisadi büyüme, fiyatlar, serveti belirleyen faktörler, gelir, fakirlik, iş imkânları, işsizliğin nedenleri, dış borç ve dış ticaret ilişkileri, vergilendirme ve teşvikler, devletin piyasa ekonomisindeki rolü gibi çok geniş konuları incelediğinden mezunların iş bulma imkânları da geniştir. Ancak bu mesleğe yeni başlayanların karşılaşacakları bazı güçlükler de bulunmaktadır.

Bunların başında, Genel İktisat bilgisine sahip olmaktan çok iktisadın belirli bir alanında bilgi sahibi olanların aranır olması gelmektedir. Bu şekilde bir uzmanlık daha çok ya üniversite sonrasında Yüksek Lisans eğitimi ile kazanılır veya iş hayatına atıldıktan sonra belli alanlarda bir süre çalışmakla elde edilir. Örneğin sermaye piyasası konularında kendini geliştirmiş bir iktisatçı, genel iktisat konularını bilen başka birisine oranla iş bulmada daha şanslıdır. Bankalar, eğitim ve araştırma kuruluşları, üretim ve hizmet işletmeleri iktisat mezunlarının çalışabilecekleri alanlardır. Ayrıca çeşitli bakanlıklarda uzman veya müfettiş (açılan sınavları kazandıkları takdirde) olarak da görev alabilirler.

 

1006 kez görüntülendi.