#

Sınav Kılavuzu

 

T.C.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

RESİM BÖLÜMÜ

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim Yılı

 

ÖN KAYIT ŞARTLARI VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Öğrenci Kontenjanı

 

-        2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında Fakültemiz Resim Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci sayısı 15’tir.

 

Başvuru Şartları

 

-        2017 yılında yapılan YGS’de; herhangi bir puan türünden en az 150 ve daha fazla puan alan Lise ve dengi okullar, Güzel Sanatlar Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.  

-        Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programını kazanmış öğrenciler de sınava girmek üzere başvurabilir.

 

Başvuru İçin Gereken Belgeler

 

-     Başvuru Formu (ön kayıt esnasında verilecek ve örneği Fakültemizin web sitesinde yayınlanacaktır)

-     Kimlik ve iletişim bilgilerinin açık olduğu başvuru dilekçesi

-     YGS Sınav Sonuç Belgesinin aslı ya da kayıt sırasında onaylanacak fotokopisi

-     Lise diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi*

-     Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi

-     Yeni çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

-     Adaylar başvuruda tüm belgelerinin aslını yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

 

Başvuru Tarihi ve Yeri

 

-     Başvurular 17-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne yapılacaktır.  

-     Başvurular, adayın kendisi ya da bir yakını ile yapılabilir. Belirtilen zaman aralığında ulaşması koşulu ile posta yoluyla da başvurulabilir.  Gecikmelerden veya eksik başvuru evrakından başvuran aday sorumludur.

-     Başvuru sırasında öğrenci adaylarına üzerinde fotoğrafı bulunan YETENEK SINAVI GİRİŞ BELGESİ verilecektir. YETENEK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ve ÖZEL KİMLİK BELGESİ’ni ( Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve güncel pasaport) göstermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

 

Sınav Tarihi ve Yeri

 

-      İlan edilen gün ve saatlerde mazereti olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.

-      Resim Bölümü’ne girecek bütün adayların resim kâğıtları Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından temin edilecek, adaylar kullanacağı resim altlığı (duralit), kalem ve silgiyi kendileri getireceklerdir.

  

RESİM BÖLÜMÜ YETENEK SINAVININ UYGULANIŞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Sınav Yürütme Komisyonu

 

-        Sınav Yürütme Komisyonu Dekanlığın önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği en az 3 öğretim üye/elemanından oluşmaktadır.

  

Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri

 

-        Sınavlarla ilgili her türlü ilan ve duyuruların yapılması.

-        Sınav salonlarının belirlenmesi, düzenlenmesi, sınavın uygulanması.

-        Sınav gözetmenlerinin seçimini ve görevlendirilmesini sağlamak

-        Sınavlarla ilgili her türlü evrak, araç ve gereçlerin hazırlanması

-        Sınavların kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak

-        Sınav için canlı model ve gereçlerinin sağlanması

-        Sınav sonunda sınav kâğıtlarının yetenek sınavı değerlendirme jürisine teslim edilmesi

-        Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisi’nin değerlendirme yapacağı yerin hazırlanması ve emniyetinin sağlanması,

-        Özel Yetenek Sınavı sonrasında Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisinin tespit ettiği asıl ve yedek listelerin hazırlanması ve Fakülte Dekanlığına sunulması.

Resim Özel Yetenek Sınavının Uygulanışı ve Kuralları

-        Resim Yetenek Sınavları, Sınav Yürütme Komisyon Başkanlığınca önceden belirlenmiş olan gün, saat ve yerde yapılır. Duyurulmuş olan sınav saatinden önce sınava başlanamaz. Ancak zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati Sınav Yürütme Komisyonu kararı ile ileri bir saate alınabilir.

-        Adaylar sınava girmek için sınavın başlayacağı saatten en az yarım saat öncesinde sınav yerinde getirmeleri gereken belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar.

-        Adaylar, kendilerine belirtilen sınav kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara uymayan adaylar sınav dışı bırakılarak gerekli görülürse haklarında yasal işlem yapılır. Adaylar sınav süresince cep telefonu kullanamazlar.

-        Yetenek sınavı 2 (iki) aşamalıdır.

-        I. ve II. Aşama sınavlarında; sınavını bitiren adayın, ad, soyad ve aday numarası yazılı köşeler, kimlik tespiti yapılmak suretiyle salon görevlileri tarafından adayın önünde kapatılıp yapıştırılarak sınav gözetmeni tarafından teslim alınır. Sınav kâğıdında herhangi bir işaret niteliği taşıyan yazı, çizim, rakam, boya vs. işaret bulunamaz. Buna uymayan kâğıtlar tutanakla iptal edilir. Sınav kâğıtları daha sonra sınav görevlilerince Sınav Yürütme Komisyon Başkanlığına teslim edilir.

I. AŞAMA (CANLI MODEL) DESEN SINAVI

-        I. aşama sınavı eleme niteliğindedir. Sınava giren adayların yetenek düzeylerini belirlemek üzere yapılır. Bu sınavda adaylara “gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini belirlemek” üzere “Canlı Modelden” desen çizimi yaptırılır.

-        I.  aşama sınavında çizim süresi 120 dakikadır.

-        Adaylar I. aşama sınavı başlamadan önce, sınav kâğıtlarında kimlik belirtmek için ayrılan köşeye ad-soyad ve aday numaralarını tükenmez kalemle, yazıp imzalarlar. Bu kısım sınav sonunda sınav gözetmenleri tarafından adayın yanında yapıştırılarak kapatılır.

-        Sınav sırasında “modeller” için 10 dakika dinlenme molası verilir. Ancak bu sürede adaylar sınav salonunu terk edemezler.

-        Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisi, sınav bitiminde kâğıtların kapalı kimlik yerlerini açmadan 100 tam not üzerinden değerlendirme yapar.

-        Puanlama yapıldıktan sonra sınav kâğıtlarındaki kimlik yazılı köşeler açılarak, I. aşama eleme sınavını kazanan adaylar bir tutanakla belirlenir. I. Aşama sınavı sonunda Jüri tarafından yapılan değerlendirmede verilen notlar esas alınarak “başarılı” veya “başarısız” olarak ilan edilir. Başvuru durumuna göre, kontenjanın en az iki katı aday II. aşama sınavına alınır. Bu değerlendirmede sadece jüri tarafından verilen ham puanlar esas alınır, ÖSYM puanları dikkate alınmaz.

-        Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisi sınav sonuçlarını Dekanlığa bildirir ve Dekanlıkça sonuçlar ilan edilir.

-        I. Aşama sınavında kâğıt ölçüsü 50x70 cm’dir.

II. AŞAMA İMGESEL VE MÜLAKAT SINAVI

-        II. aşama Yetenek Sınavı aynı esaslar dâhilinde daha önce tespit edilen yer ve zamanda yapılır.

-        II. aşama sınavına, Resim Bölümüne alınacak öğrenci kontenjanının (başvuru durumuna göre) en az iki katı aday çağırılır.

-        II. aşama sınavına adaylar yanlarında bulundurmak zorunda oldukları fotoğraflı giriş belgeleri ile kimlik kontrolleri yapılarak alınırlar. Herhangi bir tereddüt durumunda görevlilerde bulunan fotoğraflı giriş belgesi esastır. Bu belgedeki görünüme uymayan veya kimliklerini belgeleyemeyen adaylar sınava alınmaz.

-        II. aşama sınavı, Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisinin belirleyeceği soru ve teknik detayları ile adayların yeteneklerini ölçmeye yönelik imgesel çalışma ve adayı tanımaya yönelik mülakat sınavından oluşur.

-        İmgesel çalışma, Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisinin sınav öncesi tespit edeceği herhangi bir konuda; Adayın sanatsal yaratıcılığını, hayal edebilme kapasitesini, gözlem gücünü, seçilen konuya bakış açısını ve algı birikimini ön plana çıkartmayı amaçlar. Ayrıca, adayın konuya farklı ve ilginç yaklaşımı, özgün tavrı, olayları gösterme tarzı, figürlerde hareketi, mekânı doğru bir şekilde görebilmesi ve yorumlamada ise konuyu özgün bir şekilde ifade edebilme kapasitesi değerlendirmede göz önünde bulundurulan diğer ayrıntılardır.

-        II. Aşama sınav süresi 90 dakikadır. Sınavını bitiren adaylar mülakat sınavına alınacaktır.

-        II. aşama yetenek sınavında adayların çalışmaları jürinin ortak kararı ile 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve bu puanlar özel yetenek sınav puanı (ÖYSP) olarak kabul edilir. Jüri tarafından sınav sonuç listesi, tutanakla Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına teslim edilir.

-        II. Aşama sınavının kâğıt ölçüsü 35x50 cm’ dir.

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

I.AŞAMA (CANLI MODELDEN DESEN SINAVI)

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

PUAN

Kompozisyon

Kompozisyon; yön, biçim, ölçü, aralık, doku, birlik, vurgu, hareket, ritim, denge vb. gibi birçok  öğe ve  ilkelerin  bir  arada  kullanılmasıdır.

25

 

Oran, Orantı

Oran; büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı ile gerçekleşir. Orantı  ise; bir şeyi oluşturan parçaların kendi  aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluğun kullanılması ile gerçekleşir.

 

25

Çizgi, Çizgi Değerleri

Çizgi, Çizgi Değerleri; dik ve yatay çizgilerin, kırık ve eğik çizgilerin açık-koyu, kalın-ince vb. gibi değerlerle kullanılmasıdır.

25

 

Leke, Leke Değerleri

Leke, Leke Değerleri; biçimlendirme, hacimlendirme ve deriniliğin ortaya çıkarılması için yüzey üzerinde ışığın etkisiyle ortaya çıkan açık, orta, koyu ve ara ton değerlerinin oluşturulmasıdır.

 

25

 

TOPLAM PUAN

100

 


 

 

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

II.AŞAMA (İMGESEL SINAV ve MÜLAKAT)

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

PUAN

Kompozisyon

Kompozisyon; yön, biçim, ölçü, aralık, doku, birlik, vurgu, hareket, ritim, denge vb. gibi birçok  öğe ve  ilkelerin  bir  arada  kullanılmasıdır.

20

 

Mekân İlişkisi

Mekân İlişkisi; mekân algısı ve mekân-figür ilişkisi, boşluk-doluluk ve perspektif gibi öğeler ile verilmesidir.

 

20

Konuya Uygunluk

Konuya uygunluk; bir kavram, olay, duygu veya düşünceyi tasarlarken imgesel sınav için verilen konuya uygunluk aranır.

20

 

Özgünlük-Hayal Gücü

Özgünlük-HayalGücü; Biçim ve içeriğe yaklaşımda özgünlüğün yakalanmasıdır.

 

20

Mülakat

Kendini ifade etme, alanla ilgili temel bilgiler

20

 

TOPLAM

100

 

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE KAYITLAR

-        II. Aşamada gerçekleşen imgesel ve mülakat sınavların ortalamasından oluşan Özel Yetenek Sınav Puanı  (ÖYSP) ÖSYM’nin belirlediği formüle göre ÖYSP Standart Puanına (ÖYSP-SP) dönüştürülür.

-        Yerleştirmeye esas olan puanın (Yerleştirme Puanı=YP) belirlenmesi için Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirtilen formüllere göre hesaplama yapılır. Adaylar, Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konur ve kontenjan sayısı kadar aday asil olarak ve yine başvuru durumuna göre kontenjan sayısı kadar aday yedek olarak belirlenir.

-        Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü kazanan adaylar, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir.

-        Sınav sonuçlarının ilanı, Güzel Sanatlar Fakültesi ilan panoları ile Üniversitemizin ve Fakültemizin web sayfasında duyurulacaktır.

-        Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sınav kesin sonuçlarının ilan tarihini izleyen ilk 3 (üç) iş günü mesai bitimine kadar Sınav Yürütme Komisyonuna müracaat edebileceklerdir.

-        Kesin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılır.

-        Kesin kayıt süresinde kaydını yaptırmayan öğrenciler haklarını kaybederler ve yerine başarı sıralamasına göre yedek listeden öğrenci kaydı yapılır.

ADAY, SINAVA GİRMEDEN ÖNCE BU KURALLARI OKUMUŞ OLMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.


* (Fotokopi onaylandıktan sonra aslı iade edilecektir. Onaylar Noter tarafından yapılabileceği gibi Güzel Sanatlar Fakültesince de onaylanabilecektir.)