#

Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/05/20080520-3.htm 

 

T.C. 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek sınavıyla ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Başvuran adayların, ön kayıt işlemleri, sınavın yapılması, değerlendirilmesi, sonuçların duyurulması ve kesin kayıt işlemleri bu yönerge hükümlerine göre yürütülür.

DAYANAK

MADDE 2 ? Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu”nda yer alan “Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi”ne ilişkin düzenlemeye dayanılarak hazırlanmıştır.

ÖN KAYIT

MADDE 3- Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için adayın, fakülte tarafından belirtilen ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması zorunludur. Adayların ön kayıt için; Kafkas Üniversitesi Senatosu tarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen taban puanı veya daha yüksek bir puanı, puan türü fark etmeksizin YGS’den almış olmaları gerekir.

 MADDE 4- Adayların Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından belirlenen ve gerekli olan belgeler (nüfus cüzdanı, YGS sonuç belgesi, aday tarafından doldurulmuş başvuru formu) ile başvurmaları esastır.

MADDE 5-  Her aday ön kayıt işlemleri için gerekli bilgiyi Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin internet web sayfasından edinebilir.

SINAV

MADDE 6- Adaylar başvurdukları programlar için tarih ve yeri belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne girmek yükümlülüğündedir. Sınavların herhangi bir aşamasına girmeyen adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır.

 MADDE 7- Adaylar Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin internet web sayfasından belirtilen evraklar ile birlikte sınava alınacaktır. Kimlik belgesi, ön kayıt formu ve YGS sonuç belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

MADDE 8- Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavları Dekanlık tarafından yürütülür. Sınav boyunca dekanlığın belirlediği idari ve akademik personel görevlidir.

MADDE 9- Dekanlık sınavların yürütülmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar:

 I- Sınav Jürilerini oluşturmak

 II- Sınav Yürütme Komisyonunu oluşturmak

III- Sınav sonuçlarının kaydını tutmak ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlara ait asil ve yedek listelerin ilanı için gerekli tüm tedbirleri almak

IV- Sınav güvenliğini ve düzenini sağlamak

MADDE 10- Fakülte Dekanlığı sınav jürilerini alanında uzman öğretim elemanlarından belirleyerek Fakülte Yönetim Kurulu’na önerir. Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği sınav jürisi 3 kişiden az olamaz.

MADDE 11-  Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları iki temel aşamadan oluşur. I. aşama eleme sınavı niteliğindedir. II. aşama bölüm, anasanat ve anabilim dallarının programlarına göre iki veya daha fazla sınav içerebilir.

 I. Aşama Sınavları:

 RESİM ANASANAT DALI

 Resim Bölümü

         •İki saatlik Desen Sınavı;

 II. Aşama Sınavları:

        •Doksan dakikalık İmgesel (Hayali) Sınavı

        •Adayın Katılımı ile Mülakat Değerlendirme Sınavı

SINAV SONUÇLARININ BELİRLENMESİ VE DUYURULMASI

MADDE 12- I. Aşama sınavlarında 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri puan alan adaylar II. Aşama Sınavlarına katılmaya hak kazanmış sayılırlar.

MADDE 13- Sınav jürisi sınav sonuçlarını değerlendirir ve Sınav Yürütme Komisyonuna teslim eder. Sonuçların değerlendirilmesinde, sınav birden çok aşamayı içeriyorsa, her aşamanın katkı oranları Sınav Yürütme Komisyonu tarafından, ÖSYM kurallarına aykırı olmamak üzere YGS ve Ortaöğretim Başarı Puanı’nın katkısı Kafkas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir ve sınav sonuçları buna göre tespit edilir. Sınav sonuçlarına Kafkas Üniversitesi internet sitesinden ulaşılabileceği gibi, (uygun alt yapı tamamlanabilirse) SMS, telefon ve benzeri iletişim kanalı ile de bildirilir. Sonuçlar başarılı veya başarısız olarak ilan edilir.

(1) II. Aşama sınavlarından imgesel sınav 80, mülakat 20 puan olmak üzere 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve yüzde oranlarına göre ortalaması alınır.

(2)Sıralı Sonuçlar dekanlık tarafından ilan edilir.

       • Sıralı Sonuçlar: I. Ve II. Aşama sınavlarının ortalamasına Rektörlük tarafından hesaplanan OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) eklenerek başarı sırasına göre Dekanlık tarafından ilan edilir.

KESİN KAYIT

MADDE 14- Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kazanmış oldukları programa belirlenen ve ilan edilen süresi içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Boş kalan kontenjanlara yedek liste başarı sıralamasına göre Sınav Yürütme Komisyonu tarafından belirlenen süre içinde alım yapılır. Adaylar arasında puan eşitliği halinde;

-öncelikle YGS puanı yüksek olan aday,

-Bunların eşitliği halinde ise Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)  yüksek olan aday kesin kayıt hakkı kazanır.

MADDE 15- Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için istenen belgeler;

- Mezun oldukları okuldan aldıkları diploma ya da geçici mezuniyet belgesi

  - YGS sonuç belgesi

  - Askerlik çağına gelmiş veya daha ileri yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak bir fakülte ya da yüksekokula kayıt olmasında askerlik açısından bir sakınca olmadığına dair belge

  - 4.5x6 cm. ebadında 12 adet vesikalık fotoğraf ile Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na başvuracaklardır.

* MADDE 16- Sınav öncesi eğitim kursu için adaylardan alınacak ücretler her yıl Fakülte Yönetim Kurulu önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (*Sonraki yıllarda etkinleştirilebilir)

* MADDE 17- Sınav öncesi eğitim kursları Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca Döner Sermaye işletmesi kapsamında yürütülür, tüm gelirler Güzel Sanatlar Fakültesi için kullanılmak üzere Döner Sermaye işletmesine gelir kaydedilir. (*Sonraki yıllarda etkinleştirilebilir)

MADDE 18- Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları ve kayıt süresince, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir,

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER, YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 19- Kafkas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Senato kararlarına göre işlem yapılır. Yönergede belirtilen konuların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nda farklı şekilde yer alması durumunda kılavuz hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği 21.06.2017 tarihli oturumunda yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

 

MADDE 21- Bu Yönerge Kafkas Üniversitesi Rektörü adına Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

6422 kez görüntülendi.