Erasmus Staj Hareketliliği

Erasmus+ Programı Hakkında 

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır.

 

2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

 

Erasmus+ Programı aşağıdaki ülkelere açıktır:

 

Erasmus+ Programının tüm Eylemlerine tam olarak katılabilecek olan Avrupa Birliği Üye Devletleri : Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Yunanistan.

 

AB-dışı Program Ülkeleri:  İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Norveç, Türkiye.

 

Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir ?

 

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

 

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

 

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

 

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus programından yararlanabilirler.

 

Staj Yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır ?

 

Staj hareketliliğinde Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

 

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 

•  ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya

•  İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu     ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:

-          Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)

-          Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu

-          Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi

-          Araştırma enstitüsü

-          Vakıf

-          Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)

-          Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK

-          Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar olabilir.

 

Nerelerde Staj Yapılamaz ?

 

   •   Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

   •   AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

   • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi) kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

 

Staj Faaliyet Süresi ?

 

Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.

 

•  Her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.

 

•  Hem Öğrenim hem Staj faaliyetinden yararlanacak öğrencilerin her ikisinden toplam yararlanabilecekleri sure 12 aydır.

 

•  Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

 

•   Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

 

•   Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Mücbir sebebe ilişkin bir durum oluşması durumunda kendi kurumunuzun Erasmus ofisi ile iletişime geçilmelidir.

 

•   Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez.

 

Öğrenciler nasıl başvurabilir ?

 

Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmus ile ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

 

Asgari şartlar ve seçim kriterleri başvuru sırasında duyurulur.

 

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.

 

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede; Gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma olması zorunlu değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci “Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması” (Learning Agreement for Traineeship) bağlayıcı olacaktır.

 

Staj Yeri Bulmak ?

 

Öğrenciler üniversiteleri tarafından önerilen yerlerde staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini kendileri bulup Erasmus koordinatörlüklerine başvuruda bulunabilirler. Gerek üniversitenin önerdiği staj kurumlarına başvuran, gerekse kendi staj yerleri ile başvuran öğrenciler arasından ilgili akademik yıla ilişkin seçim kriterlerine göre seçilen öğrenciler kontenjan dahilinde faaliyetten faydalanabilir.

 

Çevirimiçi Dil Desteği (OLS) ?

 

Çevirimiçi Dil Desteğinin Kapsamı:

 

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevirimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır.

 

2014 döneminde 6 dilde öğrencilere bu destek sunulmaktadır: Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca. Sadece yurtdışı faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir. Ancak bu dillerde faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler arasında faaliyet gerçekleştirecekleri dil kendi ana dili olan öğrenciler için çevirimiçi dil desteği uygulanmaz.

 

Çevirimiçi dil desteği öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavlar ve isteğe bağlı çevirimiçi dil kursu desteğini içermektedir:

 

Zorunlu Sınavlar:

 

Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevirimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim/staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.

 

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur.

 

Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.

 

İsteğe Bağlı Dil Kursları:

 

Faaliyetlerine başlamadan önce dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kendilerini yetersiz bulmaları halinde veya yükseköğretim kurumlarının önerisiyle, kendi isteklerine bağlı olarak çevirimiçi dil kurslarına katılabilirler.

 

Sınava girilen dil ile kurs alınan dil aynı olmalıdır.

 

Dil kursu süresi faaliyet süresine göre belirlenir. 2-6 ay arası faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 2-6 ay süre arasındadır. 6 ay üzerinde (12 ay’a kadar) faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 6 ay ile sınırlıdır.

 

Çevirimiçi Dil Sınavları ve Kurslarına Katılım:

 

Öğrencilerin sınav ve dil kursuna katılabilmeleri yükseköğretim kurumları tarafından sağlanmaktadır. Merkez tarafından sözleşme dönemi başında öğrenci hareketliliği gerçekleştirecek tüm yükseköğretim kurumlarına, Mobility Tool hesapları üzerinden, hareketlilik kapasitelerine uygun oranda dil sınavı ve dil kursu hakları (lisans) tanımlanır. Lisanslar yükseköğretim kurumuna dil ayrımı yapılmaksızın toplam sayı olarak verilir. Hangi dilde kaç lisans kullanacağına yükseköğretim kurumu kendi ihtiyacına göre karar verir.

 

Yükseköğretim kurumu kendisine tahsis edilen sınav haklarını, Mobility Tool (Hareketlilik Aracı) vasıtasıyla, her dil için, o dilde faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerine tanımlar. Kurs alacak öğrencilere kurs lisanslarını ayrıca tanımlar.

 

Öğrencilere lisans verme işlemleri öğrencilerin e-posta adreslerinin sisteme girilmesi ile mümkün olur. Öğrenciler, e-posta adreslerine gönderilen web sayfası bağlantısı üzerinden sınavlarını ve kurslarını alırlar.

 

Yükseköğretim kurumunun dil kursu lisansı sayısının, kurs almak isteyen öğrenci sayısından düşük olması halinde, yükseköğretim kurumu, kurs lisanslarını kendi girdiği sınav dilinde en düşük puanı alan öğrencilerden başlayarak dağıtır.

5912 kez görüntülendi.