#

Yönetmelik

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EHLİBEYT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Ehlibeyt Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Ehlibeyt Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Fakülte: Kafkas Üniversitesine bağlı fakülteleri,

c) Merkez: Kafkas Üniversitesi Ehlibeyt Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

e) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ğ) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Hz. Muhammed ve ehlibeyt’in İslam alemindeki yerini ve önemini bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, elde edilen bilgi, belge ve bulguları araştırmak ve merkez tarafından yayımlanacak olan akademik araştırma dergisi, kitap, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyum gibi etkinliklerle öğrencilere ve geniş halk kitlelerine sunmak, ehlibeyt ile ilgili araştırma yapmak üzere lisansüstü eğitim programları açmak ve yürütmek,

b) Ehlibeyt ile ilgili temin edilen yazma eserleri dijital ortama aktarmak, arşivlemek, Türkçeye çevirerek yayımlamak, içerik analizleri yapmak, elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce özetlerini yayımlamak,

c) Merkezde bir dokümantasyon birimi oluşturmak, bu birimin arşivinde toplanan ehlibeyt ile ilgili yazma ve diğer klasik eserler üzerinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak,

ç) Merkez bünyesinde faaliyet alanları ile ilgili yayımlanmış eserlerden oluşan bir kütüphane oluşturmak,

d) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla fikir ve proje işbirliğinde bulunmak,

e) Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla iletişim kurarak, uluslararası alanda ilişkilerin geliştirilmesine bilimsel katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 7 – (1) Merkezin yöneticisi olan Müdür; Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından iki kişi en çok üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birine vekalet bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretim elemanları, Üniversitenin bağlı bulundukları fakülte ve yüksekokullarda da görev alabilirler.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim, bilim, araştırma, inceleme, yayın ve benzeri konularda oluşturulan çalışma grubu ve komisyonlara başkanlık etmek ve bunların işleyiş ve düzenini sağlamak, her yılın sonunda ve istendiğinde Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Rektörlüğe rapor sunmak,

b) Lisansüstü eğitim öğretim etkinliklerini yürütmek,

c) Merkezin ihtiyaçlarını ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte hazırlamak, bu konudaki Yönetim Kurulu kararını Rektörlüğe bildirmek,

ç) Merkez personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetim görevini yürütmek,

d) Uluslararası bilimsel etkinliklerle ilgili işleri yürütmek,

e) Merkezin düzenlediği konferans, panel, sempozyum ve benzeri ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerin düzenlenmesini veya bunlara katılımını sağlamak,

f) Merkez tarafından düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara katılım belgesi vermek,

g) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yürütmek.

(2) Müdür yardımcıları, Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle görevlidir.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları arasından Rektörün görevlendirdiği beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren kişi tekrar görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Rektör, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir ve gerektiğinde Kurula başkanlık eder. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programlarını, bilimsel faaliyet ve yayınlarını planlamak,

b) Merkezin amacına uygun olarak bilimsel araştırma, inceleme, yayın ve benzeri konularda çalışma grubu veya komisyonlar oluşturmak,

c) Merkezde çalışacak öğretim elemanı ve uzmanların görevlendirilmesi konusunda Yönetim Kurulu ve Rektöre önerilerde bulunmak.

Danışma kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşları çalışanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile seçilen beş kişiden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

b) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

895 kez görüntülendi.