#

Yönetmelik

 

 

Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Yönetmeliği

 


Kapsam ve Dayanak
Madde 1 — Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 05/07/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine göre “Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Lisanslara İlişkin Yönetmeliğin değişik 2. Maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı
Madde 2 — Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır.
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, konferans, panel, sempozyumlar düzenlemek, her seviyede kurslar açmak,
b) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarlarda yapılacak her türlü muayene, tetkik, tahlil, ameliyat, bakım ve hizmet üretimi ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, açılmış ve açılacak olan her türlü sağlık hizmetleriyle ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek,
c) Her türlü basım ve yayım işlerini yapmak,
d) Mevcut fiziki kapasitesi değerlendirilerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak, satmak ve bunun için gerekli satış ve teşhir yerleri açmak.
Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunmayı ön planda tutar.

Yönetim Organları
Madde 3 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. İta amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.
Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracağı Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, bir rektör yardımcısı başkanlığında, (üç öğretim elemanı ve sayman olmak üzere beş kişiden oluşur. Başkanın çağrısı ile ve çoğunlukla toplanılır, çoğunlukla karar alınır.

Uygulanacak Hükümler
Madde 4 — Bu Yönetmelikle hüküm bulunmayan hallerde 1. Maddede adı geçen yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sermaye Limiti
Madde 5 — Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 10.000.- TL. dir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
Madde 6 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kafkas Üniversitesi bünyesinde bulunan 01/04/1987 tarih ve 19418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; “Atatürk Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 — Atatürk Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin bütün mal varlığı ve personeli bu yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulacak olan döner sermaye işletmesine başkaca bir işleme gerek kalmaksızın devredilir.
Geçici Madde 2 — Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut döner sermaye işletmesi yönetmeliğine göre başlatılmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.


Yürürlük
Madde 7 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 8 — Bu yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

3670 kez görüntülendi.