İnternet Kullanım Kuralları

 İnternet Kullanım Kuralları

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Kullanım Politikası Sözleşmesi Acceptable User Policy (AUP)

     Tan
ımlamalar

     1. Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, tüm "UlakNet" kullanıcıları için uygulanan kuralları tanımlamaktadır.
     2. Kullanıcı kurulu
şlar, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıdır; kullanıcılar bunların öğrenci, öğretim üyesi, araştırmacı ve diğer çalışanlarıdır.
     3. UlakNet, kullanıcıların haberleşme gereksinimlerinin TCP/IP protokolü ile çalışan bir ağ üzerinden karşılandığı tüm servis ve altyapıya verilen isimdir.
     4. UlakNet, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan ULAKBİM tarafından, TÜBİTAK yönetmeliklerine uygun olarak işletilir.
     5. UlakNet, İmzalayan Taraf’ın hakkında bilgilendirileceği ve tümüyle sorumlu olacağı bu belgede belirtilen prensip ve yükümlülükleri saklı bulunduran bir ağdır.
     6. Bu dokümandaki kurallar öncelikle kullanıcı kuruluşlara uygulanır. Kullanıcı kuruluşlar, kendi kullanıcılarının bu kurallara ve yasal düzenlemelere uygun davranmasından sorumludurlar ve gerekli tedbirleri alırlar.
     7. Bu nedenle, kullanıcı kurulu
şların kendi Kullanım Politikası Sözleşmelerini hazırlayıp kullanıcılarına imzalatmaları tavsiye edilir.

     Kullanım Politikası

     8. Ağın iyi kullanımı ve güvenliği için, farklı kullanıcılar arasında iyi bir işbirliği kurulması gerekmektedir. Bu işbirliği, özellikle, UlakNet’e direkt veya endirekt olarak bağlanarak erişen İmzalayan Taraf’ın, kendi sorumluluğu altındaki kullanıcıları adına aşağıdaki konulara uyacağı taahhütüne dayanmaktadır:
        8.1. UlakNet Ağı kesinlikle profesyonel amaçlar içindir: , bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması;
        8.2. A
ğ üzerindeki bilgi nakil ve erişiminin ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sağlanması;
        8.3. UlakNet’e, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişiminin sağlanmaması;
        8.4. Teknik olanakların ve insan kaynaklarının, yeterli düzeyde sürekli bir güvenlik düzeyi sağlamak ve kendi kuruluşları üzerinden herhangi bir şekilde izinsiz olarak ağ’a girilmesini önlemek için kullanılması;
        8.5. Kurumların kendi posta sunucularının aktarılan (relay) posta geçi
şine kapalı olması;
        8.6. Genel olarak bu Kullanım Politikası sözleşmesi’ne uyulması.


     Yasaklanmış Kullanım

     9. Sistem ve Ağ güvenliğinin ihlal edilmesi yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. ULAKBİM bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler ve eğer bir suç oluştuğundan şüphe duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar. UlakNet aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz:
        9.1. Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM iletiler) göndermek;
        9.2. Ba
şka bir kullanıcının posta sunucusunu (mail server), o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak;
        9.3. UlakNet üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak trafik düzenlemeleri oluşturmak;
        9.4. Kullanım amaçlarına uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici materyalin üretilmesi ve dağıtılması (akademik ve araştırma amaçlı olanlar hariç);
        9.5. Gerçek dışı, sıkıntı, rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak materyalin üretimi ve dağıtımı;
        9.6. İftira ve karalama mahiyetinde materyalin üretimi ve dağıtımı;
        9.7. Başkalarının fikri haklarını ihlal edici mahiyette (copyright) materyalin (yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) dağıtımı;
        9.8. UlakNet üzerinden ulusal veya uluslararası hizmetlerin kasıtlı olarak yetkisiz kullanımı;
        9.9. Kasıtlı olarak yapılan a
şağıdaki tip uygulamalar:
            9.9.1. Ba
şkalarının verilerinin tahrip edilmesi;
            9.9.2. Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz;
            9.9.3. Başkalarına ait çalışmaları bozmak, tahrip etmek;
            9.9.4. UlakNet üzerinde başkalarına kullanım olanağı vermeyecek oranda trafik yaratmak;
          9.9.5. UlakNet’in çalışmasını engellediği, gereksiz trafik yarattığı için ULAKBİM tarafından ilan edilerek kullanımı yasaklanan yazılımları ısrarla kullanmak;


     Uyma

     10. Bu Kullanım Politikasını İmzalayan Taraf, ULAKBİM’in ağın 8. ve 9. maddelerde belirlenen kurallara uygun kullanımını kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak üzere kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder.
     11. İmzalayan Taraf, ULAKBİM’in, sorun yaratan herhangi bir olayın farkına varması üzerine, güvenliği sağlamak için, UlakNet’e ulusal ya da uluslararası düzeyde erişimi geçici olarak engelleme kararı almak dahil, acil önlemler alabileceğini kabul eder. Ancak, bu önlemler, belirtilen durum genel ağ işleyişini ve güvenliğini etkilemediği sürece, ilgili kuruluş ile iletişim kurulduktan ve belli bir süre tanındıktan sonra alınacaktır.
     12. Kullanıcıların başka bir kullanıcının sürekli tekrarlanan düşmanca hareketlerinden zarar görmesi halinde, İmzalayan Taraf’ın veya ilgili herhangi bir kullanıcının isteği üzerine, ULAKBİM daha önce sözü edilen şartlarla kısıtlayıcı önlemler almak zorunda kalacaktır.
     13. İmzalayan Taraf, ULAKBİM’in sektörde meydana gelebilecek yasal gelişmeleri göz önünde tutarak bu Kullanım Politikasını değiştirebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder; ULAKBİM, politikasını ve sözleşmeyi istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilen sözleşme, 
http://www.ulakbim.gov.tr/dokuman/kullanimpolitika.uhtml adresinde yer almasından itibaren yürürlüğe girer.

 

3543 kez görüntülendi.