GÖREVLERİMİZ

 

Gelişmekte ve her geçen gün büyümekte olan üniversitemizde bilgi işlem, internet ve bilgisayar ile ilgili verilen hizmetlerin daha kaliteli verilebilmesi amacıyla, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde çalışanların araştırma yaparak, farklı teknolojileri üniversitemize kazandırma çabasındadır. Birimimizin yaptığı çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.

 

A – WEB TASARIMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER :

 

1 - Üniversitemiz birimlerinin web sayfaların tasarlanması ve güncellenmesi. Belirlenen ihtiyaçlara cevap vermek üzere web hizmeti verecek yazılımların tasarlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi,
2 - Üniversitemizde düzenlenen her türlü etkinliği Üniversitemiz ana web sayfasından duyurulması,
3 - Birimlerimizin kendi web sayfalarını hazırlamaları için alan adı tanımının yapılması, ftp bilgilerinin verilmesi ve sayfa tasarımında gerekli yardımın sağlanması,
4 - Üniversitemizin akademik ve idari personelinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin e-posta taleplerini karşılamak, kota düzenlemeleri, güncelleme isteklerini gerçekleştirilmesi,
5 - Üniversitemiz personelinin web sayfalarını güncellemede karşılaştıkları sorunları çözmeye çalışmak. Güncellemeyi bazen bizzat yaparak, Cute Ftp programının bağlantı ayarları hakkında bilgi verip güncellemeyi kendilerin yapabilmelerini sağlamak,
6 - Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

 

B – SİSTEM YÖNETİMİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER :

 

1 - Sistem yönetimi servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların bakım, onarım, ve sistem/fiziksel kurulumunu yapmak,
2 - Sistem Yönetimi Servisine ait mekânların emniyetini, tertip ve düzenini sağlamak,
3 - Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların en verimli nasıl çalışacağı konusunda donanımsal ve yazılımsal araştırma ve testler yapmak,
4 - Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların üst düzey güvenliğini sağlamak. Sunucular, işletim sistemleri, güvenlik vb. konularda sürekli araştırma yapmak, çözümler aramak, bu konular ile ilgili bilgileri servis personeline aktarmak, uygun çözümleri sisteme uyarlamak,
5 - Kurumun network yapısının aktif /çalışır olmasını sağlamak. Kurum ve birim içinde oluşan sistem arızalarını gidermek,
5 - Kurumun network yapısının aktif /çalışır olmasını sağlamak. Kurum ve birim içinde oluşan sistem arızalarını gidermek,
6 - E-posta sistemi yönetimi, smtp gateways, spam /virüs koruma politikalarının belirlenmesi, uygulanması. E-posta hesapları (kafkas.edu.tr uzantılı) sağlamak, . Firewall (Güvenlik) politikalarının belirlemek ve uygulamak,
7 - Web server database’leri ve genel kullanıcı database’leri yönetmek, Web alanları FTP hesaplarının yönetmek, DNS (Alan adı ) düzenlemek ve kontrol etmek.

 

C – TEKNİK SERVİS KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER :

 

1 - Tüm birimler ve personelimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale etmek,
2 - Üniversitemizde kullanılmakta olan elektronik aygıtların bakım işlemleri ile birlikte bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek v. b. işlemleri ile sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerini yürütmek,
3 - Satın alınacak ürünlerin teknik şartnamelerini hazırlamak, yeni alınan Bilgisayar, Notebook, Yazıcıların da kurulumunu yapmak ve garanti kapsamı süresince arızaları takip etmek, Ağ yapısı içinde iç ip dağıtımını yapmak ve düzenlemek.

 

D – NETWORK KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER :

 

1 - Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması,
2 - Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonunun yürütülmesi,
3 - Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi,
4 - İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması,
5 - Üniversite içinde varolan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması,
6 - Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi,
7 - IP adreslerinin organizasyonu ve ağ güvenliğinin sağlanması,
8 - Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılması, Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirilmesi,
9 - Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılması,
10 - Standartlara ve Kurallara Uygun Ağ Kullanımı/Yönetimi ve iyi bir dokümantasyon sisteminin kurulması gibi benzeri görevleri yürütmek.

 

E – UYGULAMA GELİŞTİRME KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER :

 

1 - Bilgi sistemleri ve üniversite kapsamında yeni bileşenlerinin tespit edilen ihtiyaçlar ve Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin/düzeltmelerinin /güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımı ve kodlamasının yapılması,
2 - Program için gerekli veritabanı analizini ve tasarımını standartlara uygun hale getirmek,
3 - Programı kullanacak kişilere gerekli eğitimi vermek,
4 - Kurumun ihtiyacı olan program kodlarını yazmak, İhtiyaç olan yazılımları geliştirmek. Kurum bünyesinde kullanılmasını sağlamak,
5 - Veritabanından istenilen verileri, gerekli istatistiki raporları hazırlamak, sunmak,
6 - Verilen yazılım projelerinin analizini yapmak, iş akışını çıkarmak, gerekli verileri toplamak, raporunu hazırlamak, sunmak,
7 - Daha yeni teknojiler kullanan, daha hızlı, daha güvenlikli yazılımlar için teknolojiyi takip etmek, araştırmalar yapmak ve bu doğrultuda yazılımları güncellemek,
8 - Sunucuların periyodik olarak yedeklerini almak.

 

F – AR – GE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER :

 

1 - Yeni teknolojileri araştırılarak kuruma uyarlanıp kullanılmaları amacıyla araştırma yapmak,
2 - Kurum için gerekebilecek olan tüm yazılım ve donanım için gereksinimlerde yeni teknolojiler mevcut ise bunlar temin edilerek kurum alt yapısının yeni teknolojilerle çalışmasını sağlamak.

G - İDARİ İŞLER KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER :

1 - Başkanlığımızın Bütçesini hazırlayıp, yıl içinde takibini yapmak,
2 - Başkanlık ayniyat muhasebe kayıtlarını tutmak ve yılsonu hesaplarını raporlamak,
3 - Satınalma işlemlerini yürütmek, 5018 sayılı Kanun, ilgili diğer Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,
4 - Birimlerimizden gelen talep doğrultusunda malzeme / hizmet alımları yapmak. Bakım onarım ve lisans işlemlerini takibini yapmak yaptırmak,
5 - Birim arşivinin düzenlenmesi ve süresi dolmuş evrakların imha edilmesi, Kurum ve Devlet arşivlerine gerekli evrakların teslimi sağlamak. Başkanlığımız da üretilen evrakların ilgili yerlere teslim etmek,
6 - Başkanlık yazılarını yazmak ve dosyalamak. Gelen ve giden evrakları takip etmek.

 

H - İÇ KONTROL :

 

1 - İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak,
2 - Üst yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
3 - İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,
4 - Kanunlar ve Yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak, İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
5 - Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

 

I – DİĞER SORUMLULUKLAR :

 

1 - Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,
2 - Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak,
3 - Yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak,
4 - Başkanlığımız personelinin tüm konularda bilgi ve deneyim elde etmelerini sağlamak üzere dengeli bir şekilde görevlendirmek,
5 - Personelin yetiştirilmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esas olmakla birlikte, tüm personelin çalışma isteklerini artırmak, mesleki yönden gelişmelerini ve yenilikleri izlemelerini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
6 - Başkanlığında, şube müdürü ve tüm personelin katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapmak: Bu toplantılarda, Başkanlığımız faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlamak,
7 - Hizmetlerin ve görevlerin yerinde ve zamanında yerine getirilmesi, etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
8 - Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
9 - Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşları her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak,
10 - Kanun ve diğer mevzuatta belirlenen görev ve yetkiler çerçevesinde Başkanlığı temsil etmek,
11 - Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen, diğer işleri ve işlemleri yapmak.
12 - Üniversitemiz bünyesindeki birimlerin çeşitli yazılım ihtiyaçlarında danışmanlık yapmak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak ve bunların takibini yapmakla görevlidir.

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA HİZMETLERİ

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ İŞ AKIŞ ŞEMASI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

2594 kez görüntülendi.