k+ Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü
#

Yönerge

 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Kafkas Üniversitesi bünyesinde yayımlanan veya yayın hayatına yeni başlayacak olan dergilerin, bilimsel ve etik ilkelere bağlı ortak bir yayın stratejisi kapsamında yayın kalitelerinin yükseltilmesi ve ulusal/uluslararası üst düzey indekslerce kabul görmelerini sağlamak amacıyla koordinasyon görevini üstlenen Kafkas Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nün kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönerge, Kafkas Üniversitesi bünyesinde yayımlanan veya yayın hayatına yeni başlayacak olan bilimsel dergilerin faaliyetlerini desteklemek, niteliklerini yükseltmek ve karşılaşabilecekleri çeşitli bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Kafkas Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nün işleyişi ile ilgili gerekli kurumsal düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE  3 - Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/6 ve 14. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE  4 - Bu Yönergede geçen;
Üniversite: Kafkas Üniversitesi’ni,
Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,
Sorumlu Rektör Yardımcısı: Kafkas Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nün işleyişinde sorumlu olan Rektör Yardımcısını,
Koordinatörlük: Kafkas Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve koordinatör, koordinatör yardımcısı ve dergi baş editör veya editörlerinden oluşan Kafkas Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğünü,
Koordinatör: Rektör tarafından görevlendirilen Kafkas Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörünü,
Koordinatör Yardımcısı: Koordinatörün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen Kafkas Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatör Yardımcısını,
Baş Editör/Editör: Kafkas Üniversitesi bünyesinde yayın yapan bilimsel dergileri, Kafkas Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nde temsil edecek olan ve dergiden birinci derecede sorumlu Baş Editör/Editörü,
Bilimsel Dergi: Kafkas Üniversitesi bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu ve merkezlerin bünyesinde yasal mevzuatlara uygun olarak periyodik yayın yapan süreli yayınları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatör, Koordinatör Yardımcısı ve Üyelerin Atanması, Görevleri ve Çalışma Esasları
KOORDİNATÖRLÜK ÜYELERİ
MADDE 5- Kafkas Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü aşağıda belirtilen üyelerden oluşur;
a) Kafkas Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nden sorumlu Rektör Yardımcısı,
b) Bilimsel dergilerle ilgili olarak araştırma, eğitim ve yönetim deneyimine sahip olan ve Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafında dört yıl süre ile görevlendirilen Koordinatör,
c)  Koordinatörlük üyeleri:  Bilimsel dergilerin Editör veya Editör yardımcıları  arasında yer alan ve Koordinatörün önerisi ile Rektör tarafından dört yıl süre ile görevlendirilen Koordinatör Yardımcısı,
d) Kafkas Üniversitesi bünyesindeki bilimsel dergilerde birinci derecede yetkili Baş Editör veya Editör olarak görev yapmakta olan birer üyeden oluşan Koordinatörlük Üyeleri.
KOORDİNATÖR, KOORDİNATÖR YARDIMCISI VE KOORDİNATÖRLÜK ÜYELERİNİNİN ATAMA USULU VE GÖREV SÜRELERİ
MADDE 6 - Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü ile ilgili atama/görevlendirmeler şu şekilde yapılır:
a) Bu Yönergenin 5/b Maddesi kapsamında bir öğretim üyesi Rektör tarafından Koordinatör olarak görevlendirilir.
b) Koordinatörün önerisi ile bu Yönergenin 5/c maddesindeki tanımlamaya uygun bir öğretim üyesi Rektör tarafından Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirilir.
c) Koordinatör ayrıca bu Yönergenin 5/d maddesi kapsamındaki Koordinatörlük Üyelerinin listesini oluşturarak Rektörün onayına sunar. Koordinatör ayrıca üyelerle ilgili değişiklikler konusunda da Rektörü bilgilendirmekle yükümlüdür. 
d) Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısının görev süresi dört yıldır. Görev süresi sona eren Koordinatör ve Koordinatör yardımcısı aynı usullerle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle Koordinatörün görevinden ayrılması durumunda Koordinatör Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer. Koordinatörlük Üyeleri kendi dergilerindeki görevleri devam ettiği sürece Koordinatörlüğün doğal üyesi kabul edilirler. Bu görevin sona ermesi durumunda yeniden atanan Baş Editör/Editör, Koordinatörlüğün de üyesi sayılır. Bu Yönergenin Yürürlüğe girmesinden sonra yayın hayatına başlayan yeni bilimsel dergilerin Baş Editör/Editörü için de aynı durum geçerlidir.
KOORDİNATÖRLÜĞÜN GÖREVLERİ
Koordinatörlükten Sorumlu Rektör Yardımcısının Görevleri
MADDE 7 - Rektör Yardımcısının koordinatörlükle ilgili görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Rektör Yardımcısı Koordinatörlüğün faaliyetlerini takip eder, toplantılarına katılabilir.
b) Koordinatörlüğün rutin işleyiş ile ilgili yazışma, arşivleme vb konularda gereksinim duyduğu personel desteği için gerekli görevlendirmeleri yapar.
c) Hukuksal sorunları ile gereksinim duyulan yabancı dil, elektronik yazılım ve diğer hususlara uygun niteliklere sahip Üniversite elemanlarını Koordinatörlüğe katkı sağlamak amacıyla görevlendirebilir.
d) Koordinatörlükten gelebilecek diğer taleplerde, Üniversite olanakları çerçevesinde gerekli desteği sağlar.
Koordinatörün Görevleri
MADDE 8 - Koordinatörün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nün çalışma düzenini oluşturmak, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak, toplantı için gündem oluşturmak, toplantı için üyelere davet göndermek, toplantılara başkanlık etmek ve Koordinatörlükçe kararlaştırılan konuları Sorumlu Rektör Yardımcısına iletmek,
b) Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğünün faaliyet alanına giren konularda düzenli ve etkin bir çalışma yürütebilmesi için üyeler arasından görevlendirmeler yapmak veya komisyonların kurulması için Koordinatörlüğe öneri getirmek,
c) Bilimsel Dergilerin matbaa baskısı, web sayfası ve elektronik değerlendirme sistemi, Digital Object Identifier System (DOI), Open Researcher and Contributor ID (ORCID) gibi yayıncılıkla ile ilgili güncel bilişim teknolojilerinden yararlanılması için ortak bir yol izlenmesi konusunu Koordinatörlüğün gündemine sunmak ve tavsiye niteliğinde kararlar alınmasını sağlamak, 
d) Bilimsel yayıncılıkla ilgili olarakKafkas Üniversitesi bünyesinde veya yurt içi/yurtdışında gerçekleştirilen konferans, toplantı, çalıştay vs etkinliklere Koordinatörlüğün temsil edilmesi için gerekli plan/programları oluşturmak, Koordinatörlüğün gündemine taşımak ve alınan kararları Rektörlüğün onayına sunmak,
e) Rektörlük tarafındanBilimsel Dergiler Koordinatörlüğüne iletilen konularla ilgili gerekli incelemeleri yapmak ve görüş bildirmek,
f) Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğünün yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Rektörlüğün onayına sunmak,
g) Bilimsel Dergilerin düzenli, verimli ve güncel yayıncılık kriterlerine uygun olarak çalışmalarına katkı sağlayacak diğer tüm konularda görüş ve öneri oluşturmak.
Koordinatör Yardımcısının Görevleri
MADDE 9 - Koordinatör Yardımcısının görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Bilimsel Dergiler koordinatörlüğünün görev ve sorumlulukları kapsamında Koordinatör tarafından kendisine iletilen görevleri yapmak,
b) Koordinatörün görevde olmadığı zamanlarda Başkanlık görevini vekaleten yürütmek.
Koordinatörlük Kurul Üyelerinin Görevleri
MADDE 10 - Koordinatörlük Üyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Koordinatörün daveti üzerine programlanan toplantılara katılmak, görüş bildirmek ve alınacak kararlar için katkı sağlamak,
b) Koordinatörün veya üyelerin önerisi ile oluşturulacak çalışma gruplarına/komisyonlara katılmak,
c) Diğer tüm konularda Koordinatörlüğe katkı sağlamak.
 
KOORDİNATÖRLÜĞÜN ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 11 - Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü aşağıdaki ilkelere uygun olarak faaliyet yürütür;
a) Koordinatörlüğün, kendi yetki alanına giren konularda verimli çalışması için gerekli planlama ve iş bölümü yapmak suretiyle bu Yönergede tanımlanan sorumluluklarını yerine getirir, gerektiğinde kurul içerisinde komisyonlar oluşturabilir veya görevlendirmeler yapabilir.
b) Koordinatörlük, Kafkas Üniversitesi Bünyesinde yayımlanan Bilimsel Dergilerin yabancı dil, istatistik, hukuksal ve etik sorunlar veya uzmanlık gerektiren diğer konularda (web, online değerlendirme sistemleri, tasarım vs) ortak bir yol izlemeleri ve birbirlerine destek olmaları için gerekli düzenlemeler yapabilir.
c) Koordinatörlük, ulusal/uluslararası bilim ve yayıncılık gündemini yakından takip ederek, Üniversitenin etkinliklerde temsil edilmesi veya çalıştay, panel, konferans, söyleşi gibi etkinliklerin Kafkas Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmesi için gerekli programları oluşturur ve Rektörün onayına sunar.
d) Bilimsel Dergilerin karşılaşabilecekleri, dergiden veya yazarlardan kaynaklanan çeşitli hukuksal ve etik konularda Rektörlüğün talebi üzerine gerekli incelemeleri yapabilir ve konuya yönelik önerilerini Rektöre iletebilir.
e) Bilimsel ve akademik yayıncılıkla ilgili diğer tüm konularda Kafkas Üniversitesi’nde Rektöre bağlı bir danışma birimi olarak görev, sorumluluk ve yetki üstlenebilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük ve Yürütme
MADDE 12 - (1) Bu Yönerge, Kafkas Üniversitesi Senatosu’nun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
(2) Bu Yönerge hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

1558 kez görüntülendi.