1 Şubat 2023

BAP Koordinatörlüğünce 2023 yılı itibariyle desteklenecek olan bütün proje türlerine ilişkin proje çıktılarının yayımlanması hakkında ÖNEMLİ DUYURU

 

2023 Yılı itibariyle Koordinatörlüğümüzce desteklenecek olan bütün proje türlerine ilişkin yayın kriterleri:

PROJE SONUÇLARININ YAYIMLANMASI

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Koordinatörlüğümüzce desteklenecek olan Genel Araştırma (GEAP) ve Güdümlü Araştırma Projesi (GÜAP) yürütücülerinin sonuç raporlarının kabul edildiği tarihten itibaren en geç iki (2) yıl içerisinde projeleri ile ilgili aşağıdaki yayın koşullarından en az bir (1) tanesini sağlamaları gerekmektedir.

• Fen-Mühendislik ve Tıp-Sağlık Bilimlerinde Desteklenen GEAP ve GÜAP Projeleri
Proje çıktılarından; Science Citation Index (SCI) veya Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded) kapsamındaki dergilerden birinde yayımlanmış bir (1) adet orjinal/tam araştırma makalesi beklenmektedir.

• Sosyal Bilimler Alanlarında Desteklenen Projeler

Proje çıktılarından; SCI, SCI- Expanded, Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (AHCI) veya Emerging Sources Citation Index (ESCI) kapsamındaki dergiler veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından doçentlik başvurularında kabul edilen uluslararası alan endekslerinde taranan dergiler (Alan İndeksleri= ISI Database'e giren eğitimle ilgili indeksler, Australian Education Index, British Education Index, Journals Indexed in ERIC, Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, SCOPUS : Elsevier's Abstract and Citation Database, Art Index: Art Research Database of EBSCO) veya ULAKBİM TR-Dizin kapsamında yer alan dergilerden herhangi birinde yayımlanmış bir (1) adet orjinal/tam araştırma makalesi yapılması kriteri veya bilimsel bir etkinlik türü (sergi, konferans, panel ve konser) yapılması kriterlerinden herhangi birinin sağlanması beklenmektedir.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Koordinatörlüğümüzce desteklenecek olan Lisansüstü Araştırma Projelerinin yayın şartları;

Fen-Mühendislik ve Tıp-Sağlık Bilimlerinden gelen Lisansüstü Araştırma projeleri için yayın kriterlerimiz ilgili Enstitülerin (Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri) yayın şartları ile aynıdır.

• 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Sosyal-Beşeri Bilimler alanlarında desteklenen Lisansüstü Araştırma Projelerindeki yayın şartları;

Lisansüstü Araştırma proje türü Yüksek Lisans Tez projesi ise yayın şartı aranmayacaktır. Lisansüstü Araştırma proje türü Doktora Tez projesi ise;
Proje çıktılarından beklenen yayın şartı Sosyal Bilimler Alanlarında desteklenen Genel Araştırma projelerinden beklenen yayın şartları ile aynıdır.

Yayınlara İlişkin Genel Şartlar

Yeni bir GEAP ve GÜAP başvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin yayın koşulunu sağlamış olması gerekir (Yürütücünün yayın yapma zorunluluğu bulunduğu projesinin sonuç raporu BAP Komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren yayın koşulu sağlanana kadar/yayın koşulu sağlanmazsa ceza süresi de dahil olmak üzere aynı türde yeni bir proje önerisi başvurusunda bulunamaz).
• Yayın şartının sağlanabilmesi için ilgili yayının DOI numarası alması gerekmektedir (Dergide ACCEPTED (yayımlanmak üzere kabul edilen) olan çalışma ile de ilgili yayın şartı sağlanmış sayılacaktır).
• Herhangi bir yayın (birden fazla proje kapsamında üretildiği belirtilmiş olsa dahi) yalnızca bir projenin yayın şartının sağlanması amacıyla kullanılabilir.
• Desteklenen proje sonuçlarından patent alınmış ise yayın şartı sağlanmış olur.
• Proje sonuç raporu BAP komisyonunca kabul edildikten sonra yayın aşamasında proje ekibindeki araştırmacılarla/yazarlarla ilgili yapılacak ekleme/çıkarma işlemlerinin ilgili etik kuralları doğrultusunda yapılması gerekmekte olup bu konuda BAP Koordinatörlüğünün herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.
• Proje verileri ile ilgili her türlü çıktılarda "Bu araştırma Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası:.........., Yıl:....." İngilizce "This research has been supported by Kafkas University Scientific Research Projects Coordination Unit. Project Number:.........., Year:........" ibaresi belirtilmek zorundadır. Bu ibarenin belirtilmediği çıktılar yayın şartını sağlamamış sayılır.
• 2023 yılı 1. Çağrı dönemi itibarıyla başvuru yapan ve Koordinatörlüğümüzce proje önerisinin desteklenmesine karar verilen proje yürütücülerinin projelerinin protokolleri imzalanırken proje yürütücüsü yayın kriterlerini göz önünde bulundurarak sözleşmesini imzalamalıdır.
• Proje çıktılarının belirtilen Endeks türlerinden herhangi birinde taranan ve yağmacı/şaibeli sayılmayan dergilerde yayımlanmış olması gerekmektedir. Bu konuda Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı kararı esas alınacaktır.
• Lisansüstü Araştırma Projelerindeki yayın kriteri sadece proje bitirme kriteri olarak uygulanacaktır.
Öngörülen süre dolmasına rağmen yayın şartlarını yerine getirmeyen proje yürütücülerine 3 yıl süreyle kendi türünde (ilgili proje türünde) yeni bir proje desteği verilmeyecektir.' şeklinde olmasına 25.01.2023 tarihli ve 01 sayılı oturumunda (110) karar verilmiştir.

Doç. Dr. Musa ERDOĞAN
BAP Koordinatörü


3131 kez görüntülendi.