Program Çıktıları

BÖLÜM

HUKUK

PROGRAM

ADALET

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

 • Mahkemelerin işleyişine, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımına, yazışmalara, ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere sahip olmak.
 • Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak.  
 • Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olarak bunları yorumlamak ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 
 • Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde öğrenmek ve bunun yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 
 • Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak.
 • İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Özel hukuk kişileri ile bunların aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğine haiz olmak.
 • Mali, ekonomi ve finansal konularında çalışma hayatında başarılı olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak, borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk sistematiği içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 
 • Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar. 
 • Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahip olurlar. 
 • Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya dayanan beceriye sahip olmak.
 • Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 
 • Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

 

 

 

BÖLÜM

HUKUK

PROGRAM

CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

 • Atatürk ilkeleri ve inkılapları konusunda gerekli bilgiye sahip olup Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini benimserler,
 • Devletin yapısı, organları ve bu organların fonksiyonları ile temel hak ve hürriyetler koşunda yeterli bilgiye sahip olurlar,
 • Genel hukukun temel kavramlarını, başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini bilirler,
 • Ceza ve infaz hukuku kavramlarının temel özelliklerini ve tutuklu ve hükümlülerle ilgili uygulamada karşılaşılan sorunları bilirler,
 • Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, etik değerleri bilirler, meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,
 • Suç ve suçluluğa ilişkin kriminolojik unsurları, ceza sistemindeki güvenlik unsurlarını bilirler,
 • UYAP Bilişim Sistemi’nin ceza ve infaza ilişkin arayüzlerini bilirler, ceza infaz kurumlarında UYAP Bilişim Sistemi’ni kullanırlar,
 • Mahkemelerin işleyişine, görev dağılımlarını, yazışmalara ve ast-üst ilişkisinin getirdiği sorumluluklara dair bilgilere sahip olurlar,
 • Ceza İnfaz Hukuku alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahip olurlar,
 • Güvenlik hizmetleri alanı ile ilgili farklı disiplinler ile müşterek çalışabilir.
 • Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğinin yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik bilgiye ve uygulama bilgisine sahip olurlar,
 • Bir yabancı dili, en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilirler ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilirler.

 

 

 

 

 

4217 kez görüntülendi.