Ders İçerikleri

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

ADALET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

ADL-101 ANAYASA HUKUKU (3+0) 3

Anayasa, anayasa hukuku kavramları, devletin unsurları, devlet biçimleri, hükümet sistemleri, demokrasi, demokrasi türleri, seçimler, temel hak ve özgürlükler, Türkiye’de Anayasal gelişmeler ile 1982 Anayasasına göre, Cumhuriyetin nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, TBMM’nin kuruluşu, görevleri, Cumhurbaşkanı ve bakanlar Kurulunun göreve gelişi, görevleri ve sorumlulukları, yürütmenin düzenleyici işlemleri, olağanüstü yönetim usulleri ve anayasa yargısı konuları bu dersin içeriğini oluşturur.

 

ADL-103 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (3+0) 3

Hukukun temel konularıdır: Toplumsal düzen kuralları, hukukun kaynakları, hukukun dalları, yargı örgütü, dava türleri, hukuk kurallarının uygulanması ve temel hukuki kavramlar gibi konular işlenecektir.

 

ADL-105 MEDENİ HUKUK I (3+0) 3

Dersin esas kapsamını medeni hukukun temel ilkeleri ve kişiler hukuku oluşturmakta olup; mukayeseli hukukta kişi ve kişilik kavramı, gerçek ve tüzel kişiler (dernekler, vakıflar), hak ehliyeti, hukuki işlem ve haksız fiil ehliyeti, kişilik hakkına saldırılar, kişiliğin ve özellikle özel hayat ile kişinin itibarının korunması, ad, hısımlık, yerleşim yeri, isim, kişisel durum sicili konularına ayrıntılı olarak yer verilecektir

 

ADL-107 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ (1+2) 3

Bu ders kapsamında, İnternet ortamında iletişim kurmak, İnternet ortamında iş başvurusu yapmak, sayısal verileri düzenlemek, hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak konuları ele alınacaktır.

 

ADL-109 KLAVYE KULLANIMI I (1+2) 3

Türk dilinin özelliklerine göre on parmakla, bakmadan klavye kullanma yöntemi için en verimli klavye, standart Türk klavyesi (F klavye)’dir. Bu dersle size on parmakla, metotlu olarak bilgisayar klavyesini hızlı ve verimli kullanma teknikleri verilmiştir. Bu tekniklerde oturuş şekli, kolların duruşu, ellerin duruşu, parmakların duruşu, ayakların duruşu ve harf tuşlarını doğru kullanma teknikleri ayrıntılarıyla ve resimleriyle size sunulmuştur.

 

ADL-111 GENEL MUHASEBE (2+0) 2

Bilanço düzenleyebilme, muhasebe usul ve esaslarını uygulayabilme, ana ve alt hesapları oluşturabilme gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

ADL-113 ADALET PSİKOLOJİSİ (2+0)  2

Adalet Psikolojisi dersi, suç, suçlu kavramları, suçlu psikolojini, ceza hukuku kurumlarını, ceza davasında yer alan kişilerin psikolojisini, cezaların psikolojik izahını, cezaların infazındaki psikolojik durumu çağdaş verilerden hareketle ve multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeyi konu edinir.

 

YBD-101 YABANCI DİL I (2+0) 2

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri gibi konular işlenecektir.

 

TRD-101 TÜRK DİLİ I (2+0) 2

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.

 

ATA-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (2+0) 2

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılâp tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti’nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılâpların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.

 

 

II.YARIYIL

ADL-102 MEDENİ USUL HUKUKU (3+0) 3

Medeni Usul Hukuku’na ilişkin kavramlar ve temel ilkeler, medeni usul hukukunun kaynakları, mahkemelerin görev ve yetkileri, yargılama usulünün temel ilkeleri, özellikleri, kuralları, dava türleri, kanun yolları ders kapsamında ele alınacak konulardır.

 

ADL-104 İDARE HUKUKU (4+0) 4

Merkezden ve yerinden yönetim teşkilatı, devletin hizmetleri, kamu personeli ve kolluğun sorumlukları, devletin bireye karşı sorumluluğu gibi konular işlenecektir.

 

ADL-106 AB HUKUKU (2+0) 2

Bu dersin temel amacı, AB’nin kuruluşu ve temel yönleri ile AB hukukunun uygulama alanını açıklamaktır.

 

ADL-108 YARGI ÖRGÜTÜ (2+0) 2

Yargı Örgütü Hukuku, Anayasa Yargısı, Adli Yargı, Uyuşmazlık Yargısı, İdari yargı, Seçim Yargısı, Hesap yargısı, Tahkim gibi konular işlenecektir.

 

ADL-110 KLAVYE KULLANIMI II (1+2) 3 

Türk dilinin özelliklerine göre on parmakla, bakmadan klavye kullanma yöntemi için en verimli klavye, standart Türk klavyesi (F klavye)’dir. Bu dersle öğrencilere on parmakla, metotlu olarak bilgisayar klavyesini hızlı ve verimli kullanma teknikleri öğretilecektir. Bu tekniklerde oturuş şekli, kolların duruşu, ellerin duruşu, parmakların duruşu, ayakların duruşu ve harf tuşlarını doğru kullanma teknikleri ayrıntılarıyla işlenecektir.

 

ADL-112 BORÇLAR HUKUKU (3+0) 3 

Bu dersin kapsamında Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ile karşılaştırmalı olarak Borçlar Kanununun sistematiği, Borçlar Hukukunun kaynakları, borç ve borç ilişkisi, hakların türleri (alacak düzenleme hakları), sorumluluk kavramı, borç ilişkilerinin kaynakları, hukuki işlemlerden ve özellikle sözleşmeden doğan borçlar; sözleşmenin kurulması, tamamlanması ve değişen koşullara uyarlanması gibi konular işlenecektir.

 

ADL-114 MEDENİ HUKUK II (2+0) 2

Eşya hukuku ve miras hukukunun incelendiği bu derste, eşya hukuku kapsamında dersin içeriğini, aynî hak ve eşya kavramı, bunların unsurları, zilyedlik kavramı, zilyedliğin türleri, kazanılması, kaybı, korunması, iadesi, ayni haklara hâkim olan ilkeler, tapu sicilinin özellikleri, taşınır ve taşınmaz mülkiyetine ilişkin konular oluşturmaktadır. Miras hukuku kapsamında ise  miras hukukunun temel kavramları, yasal mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar, saklı pay sahibi mirasçılar, ölüme bağlı tasarrufların tenkisi, mirasın açılması, mirasa ehliyet, mirasın geçmesinin sonuçları, koruma önlemleri, mirasın reddi, resmi defter tutma ve resmi tasfiye, mirasın paylaştırılması ve miras ortaklığı, mirasta denkleştirme konuları incelecektir.

 

YBD-102 YABANCI DİL II (2+0) 2

Bu ders kapsamında, İngilizcedeki temel yapılar ve dildeki farklı kullanımlar ele alınacaktır.

 

ATA-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II (2+0)

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılâp tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti’nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilecektir. İlke ve inkılâpların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılacaktır.

 

TRD-102 TÜRK DİLİ II (2+0) 2

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri (panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.

 

 

III.YARIYIL 

ADL-201 CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER) (3+0) 3

Ceza kanunlarının uygulanma alanı ve suçun ne olduğu sorunu kapsamında suçun unsurlarının, ortaya çıkış şekillerinin, hukuki sonuçlarının toplum, suçlu ve hukuk düzeni bakımından temel meselelerinin açıklanması ve öğretilmesi gibi konular işlenecektir.

 

ADL-203 VERGİ HUKUKU (3+0) 3

Bu ders kapsamında, vergi hukukunun tanımı, vergi hukukunun kaynakları ve vergi hukukunda yorum, vergilendirme yetkisi, vergilendirme yetkisinin uluslararası alanda sınırları, vergi ödevi, vergi yükümlülüğü ve vergi sorumluluğu kavramları ile vergilendirme işlemleri olarak tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil kavramları, vergi hukukunda süreler, vergi borcunu sona erdiren nedenler, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları, vergi suç ve cezaları, gelirden alınan vergiler, servetten alınan vergiler, harcamalardan alınan vergiler, vergi sorumluluğu, vergi yargılaması ve yargılama usulü gibi konular ele alınmaktadır.

 

ADL-205 İDARİ YARGI (2+0) 2

Bu ders kapsamında idarenin yargısal denetiminin temel ilkeleri, İdari mahkemeler ve Danıştay, Mahkemelerin yapısı, yargılama prosedürü, mahkemelerin yetkisi, idari davalar (iptal ve tam yargı davası), idarenin sorumluluğu ilkesi, kararlara karşı müracaat yolları (itiraz, temyiz, kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi, kararın düzeltilmesi) gibi konular işlenecektir.

 

ADL-207 TİCARET HUKUKU (3+0) 3

Bu ders kapsamında, Ticaret hukukuna genel bir bakış, ticari işletmenin temel yapısı, ticari iş, tacir kavramı ve özellikleri, tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı ve marka, haksız rekabet, ticaret sicili, ticari defterler ve carî hesap gibi konular işlenecektir.

 

ADL-209 KLAVYE KULLANIMI III (1+2) 3

Türk dilinin özelliklerine göre on parmakla, bakmadan klavye kullanma yöntemi için en verimli klavye, standart Türk klavyesi (F klavye)’dir. Bu dersle öğrencilere on parmakla, metotlu olarak bilgisayar klavyesini hızlı ve verimli kullanma teknikleri öğretilecektir. Bu tekniklerde oturuş şekli, kolların duruşu, ellerin duruşu, parmakların duruşu, ayakların duruşu ve harf tuşlarını doğru kullanma teknikleri ayrıntılarıyla işlenecektir.

 

ADL-211 KALEM MEVZUATI VE İŞLEMLER (2+0) 2

Adlî Yazışmaya ilişkin temel kavramlar, çeşitli yargı kollarında yargılamanın taraflarınca kullanılan dilekçe örnekleri, icra aşamasında kullanılan dilekçeler, yargı makamlarınca kaleme alınan; hüküm yazısı başta olmak üzere temel bazı yazılar, ilan gibi konular işlenecektir.

 

ADL-213 ETKİLİ KONUŞMA VE İLETİŞİM (2+0) 2

Bu ders kapsamında konuşma kabiliyetinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçenin doğru telâffuzunda dikkat edilmesi gereken noktalar, ses değerinin yükseltilmesi ve korunması için yapılması gereken uygulamalar, diksiyon alıştırmaları, konuşma türleri, hitabet gibi konular işlenecektir.

 

ADL-215 İŞ HUKUKU (2+0) 2

Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeler bu dersin kapsamında ele alınmaktadır.

 

SEÇMELİ DERSLER

ADL-217 KOLLUK HUKUKU (2+0) 2

Bu ders kapsamında, genel olarak kolluk ve polis, poliste rütbeler ve hiyerarşik ilişkiler, kolluk çeşitleri ve hizmetler, Özel güvenlikten güvenlik hizmetlerinde yaralanılması, özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı kanundan kaynaklanan yetkileri, özel güvenlik görevlilerinin suç işlemesi ya da kendisine karşı işlenen suçlara ilişkin hukuksal durumu gibi konular işlenecektir.

 

ADL-219 KAMU PERSONEL HUKUKU (2+0) 2

Bu ders kapsamında Kamu Personel Hukuku   ile ilgili temel kavramlar, anayasa ve yasalara sadakat, memurların sadakat ödevi gibi konular işlenecektir.

 

ADL-221 GİRİŞİMCİLİK (2+0) 2

Bu ders kapsamında, girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması gibi konular işlenecektir.

 

ADL-223 ADALET MESLEK ETİĞİ (2+0) 2

Meslek etiği kavram ve ilkelerini tanıtmak ve adalet personelinin sahip olması gereken etik tutumun nasıl olması gerektiği bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

 

 

IV.YARIYIL

 

ADL-202 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU (3+0) 3

Ceza muhakemesi normlarının uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, muhakeme sistemleri, muhakeme şartları, yargılama yetkisi, uyuşmazlıklar arasında bağlantı, ceza muhakemesi süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri, deliller, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri, uzlaşma, kanun yolları kapsamında itiraz, istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi başlıkları altında Türk ceza muhakemesinin açıklanması ve öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

ADL-204 TEBLİGAT HUKUKU (2+0) 2

Bu ders kapsamında tebligatın tanımı, tebligat hukukunun kaynakları, tebligatın nasıl yapıldığı, yabancı ülkelerde tebligat usulü, ilanen tebligat, kazai tebligat, mali tebligat, idari tebligat türleri, tebligatta ödenecek ücret ve masraflar, tüzel kişilere ve ticarethanelere tebligat ve tebligat hakkındaki cezai hükümler gibi konular işlenecektir.

 

ADL-206 KLAVYE KULLANIMI IV (1+2) 3

Türk dilinin özelliklerine göre on parmakla, bakmadan klavye kullanma yöntemi için en verimli klavye, standart Türk klavyesi (F klavye)’dir. Bu dersle öğrencilere on parmakla, metotlu olarak bilgisayar klavyesini hızlı ve verimli kullanma teknikleri öğretilecektir. Bu tekniklerde oturuş şekli, kolların duruşu, ellerin duruşu, parmakların duruşu, ayakların duruşu ve harf tuşlarını doğru kullanma teknikleri ayrıntılarıyla işlenecektir.

 

ADL-208 UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ (2+0) 3

Bu ders kapsamında, Ulusal Yargı Ağı Programının kullanılışının öğrenilmesi, adli ve icrai dosyaların UYAP üzerinden takibinin yapılabilmesi, ilgili program üzerinden dilekçe ve müzekkerelerin (üst makamlara yazılan yazı) gönderilip ilgili duruşma tutanaklarının ve icra belgelerinin takibatının yapılabilmesi gibi konular işlenecektir.

 

ADL-210 İCRA VE İFLAS HUKUKU (3+0) 3

İcra hukuku kapsamında icra teşkilatı, ilamsız icra, ilamlı icra, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, itirazın kaydırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz yolu, ihtiyati haciz incelenen başlıca konulardır. İflas hukuku kapsamında ise iflasa tabi olan kişiler, iflas yolları, iflasın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi, konkordato gibi konular işlenecektir. 

 

ADL-212 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA (3+0) 3

Bu ders kapsamında, Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, replik (cevaba cevap dilekçesi), düplik (ikinci cevap dilekçesi) kavramlarının anlamları, içerikleri, mahkeme kararlarının içermesi gereken unsurlar, mahkeme kararlarının gerekçeleri, temyiz dilekçesinin içeriği ve ara kararların nasıl yazılacağı gibi konular işlenecektir.

ADL-214 CEZAEVİ İDARESİ VE İNFAZ BİLGİSİ (2+0) 2 

Bu ders kapsamında, infaz kavramı ve ceza hukukundaki yeri, cezaların infazı, infaz kurumlarının yapısı ve idaresi gibi konular işlenecektir.

 

SEÇMELİ DERSLER

 

ADL-216 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ (2+0) 2

Bu ders kapsamında, İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi, insan haklarının tarihi gelişiminin anlaşılması, insan haklarının uluslar arası alana geçiş sürecinin anlaşılması, ulusal ve uluslar arası düzeyde insan haklarının nasıl korunduğunun anlaşılması, insan hakları ve vatandaşlık eğitiminin öneminin anlaşılması gibi konular işlenecektir.

 

ADL-218 AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU (2+0) 2

Bu ders kapsamında, Avukatlık hukukunun kaynakları, avukatlık mesleğinin niteliği, avukatın hak ve yükümlülükleri, yükümlülüğe aykırılığın yaptırımları, barolar ve uygulamaları Noterlik ve noterlik kavramları; hukuk sistemimizde noterlik hukuku; noterliklerin kurulması, mesleğe giriş ve sona erme; noterlerin hak ve yükümlülükleri, noterlik kuruluşları ve işleyişleri, noterlik mevzuatı gibi konular işlenecektir. 

 

ADL-220 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU (2+0) 2

Bu ders kapsamında, kıymetli evrak hukukunun genel esasları, kıymetli evrakın sınıflandırılması, kıymetli evrakın zıyaı ve iptali, kambiyo senetlerinde genel esaslar, poliçenin tanımı, şekil unsurları, içeriği, şekil şartlarının eksikliğine ilişkin hükümler, bono tanımı, şekil unsurları, içeriği, şekil şartlarının eksikliğine ilişkin hükümler ve bonoya uygulanacak hükümler gibi konular işlenecektir.

 

ADL-222 CEZA HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) (2+0) 2

Bu derste, temel özgürlükler aleyhine işlenen suçlar, kamu güvenliği, kamu düzeni ve aile hayatı aleyhine işlenen suçlar, elektronik suçlar, mesken masuniyetini ihlal suçu, tahrik, organize suçlar, rüşvet, iltimas, mala karşı işlenen suçlar gibi çok sayıda suç tipi maddi ve manevi unsurları, teşebbüs, iştirak ve cezaları açısından ayrıntılı olarak incelenmektedir. 

 

 

5781 kez görüntülendi.