Program Öğrenme Çıktıları

 

Programın Öğrenme Çıktıları

1

Sosyal bilgilerin disiplinler arası doğası çerçevesinde tarih, coğrafya ve vatandaşlık başta olmak üzere

sosyal bilimlerin bilgilerinin bütünleştirilmesi ve bu alanlar arasındaki farklılıkların ve etkileşimlerin değerlendirilmesi

2

Sosyal bilgiler alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve alana özgü yetkinliklerini geliştirmek

3

Geçmişten günümüze önemli tarihi olay ve olguları sosyal, kültürel, ekonomik ve politik açılardan değerlendirmek

4

Coğrafya alanına özgü temel olay ve olguları neden-sonuç ve dağılım ilişkileri çerçevesinde değerlendirmek

5

Sosyal ve doğal ortamda algılanan yerel ve küresel sorunlara duyarlı olmak ve bunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek

6

Demokratik toplum modelinin temel kavramlarını (devlet, anayasa, sivil toplum, insan hakları, sosyal adalet,

özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü vb.) ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamak

7

Öğrencilerin gelişim özelliklerine ve hazırbulunuşluk düzeylerine uygun, bireysel farklılıkları dikkate alan

sağlıklı ve güvenli öğretim ortamları oluşturmak

8

Etkili öğretme-öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğretim materyallerini kullanmak; bilgi teknolojilerini kullanarak

yaratıcı ve yenilikçi materyaller tasarlamak ve geliştirmek

9

Eğitim kurum ve ortamlarında öğrencilerin gelişimlerini desteklemek için paydaşlarla etkin iletişim ve işbirliği kurmak

10

Üst düzey düşünme becerilerinin (eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma ve problem çözme vb.) geliştirilmesine yönelik

çağdaş öğretim stratejilerini/yöntemlerini etkin bir şekilde kullanmak

11

Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarını etkin bir şekilde kullanarak öğrencilerin kişisel gelişimlerini izlemek

ve değerlendirmek

12

Eğitimle ilgili sorunlara yönelik dönüştürücü ve toplumu bilinçlendiren sosyal sorumluluk projelerinde rol almak

13

İnsan hak ve özgürlükleri çerçevesinde kadın, çocuk ve özel gereksinimli bireylerin haklarını

kapsamak ve eşit vatandaşlık ilkesine uygun hareket etmek

14

Eğitim kurumlarında ilgili mevzuat, kanun ve yönetmelikler ile mesleki etik ilkelerine uygun hareket etmek

15

Cumhuriyetin kazanımları temelinde laik, çağdaş, bilimsel ve demokratik değerlere sahip çıkmak

2210 kez görüntülendi.