#

Cilt 8 Sayı 16

 

Derginin tamamını indirmek için tıklayınız.

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ (RESEARCH ARTICLES)

İKTİSAT (ECONOMICS)

Esra ALP, Recep KÖK, Murat Ozan BAŞKOL DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.011
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SÜRÜKLEYİCİ
ENDÜSTRİ ANALİZİ: 2002-2012 KARŞILAŞTIRMASI
................
211-241

KEY SECTOR ANALYSIS IN TURKISH ECONOMY:
A COMPARE BETWEEN 2002-2012
  

 

Kerem KARABULUT, Ali SHAHINPOUR DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.012

BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN (BİT’İN) İŞSİZLİK
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İRAN EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA............
243-257
THE EFFECT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
(ICT) ON UNEMPLOYMENT: AN APPLICATION ON IRAN ECONOMY

 

Murat AYKIRI, Erkan TOKUCU DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.013   

EKONOMİK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN BEŞERİ SERMAYENİN ÖNEMİ: YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA.. .............................................................................................................259-293

 THE IMPORTANCE OF HUMAN CAPITAL ON THE SUSTAINABILITY OF
ECONOMIC GROWTH AN APPLICATION ON HIGHER INCOME COUNTRIES

 

Özgür KOÇBULUT, Süleyman BOLAT DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.014

BALKAN ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK HİSTERİSİ VE DOĞAL ORAN
HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME
............295-317

THE VALIDITY OF UNEMPLOYMENT HYSTERESIS AND NATURAL RATE
HYPOTHESIS IN BALKAN COUNTRIES: AN EMPIRICAL EVALUATION

 

Levent ÖZŞAHİN, Kerem KARABULUT DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.015

POST KEYNESYEN İKTİSATTA TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA
PROGRAMLARININ ANALİZİ: TRA2 BÖLGESİ ÖRNEĞ
İ ................319-352
ANALYSIS OF EMPLOYMENT PROGRAMS FOR COMMUNITY
IN POSTKEYNESIAN ECONOMICS: TRA2 REGION EXAMPLE

 

Sıtkıcan SARAÇOĞLU, Mehmet SONGUR DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.016

SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME
İLİŞKİSİ: AVRASYA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ...........................353-372

HEALTH EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH NEXUS:
AN EXAMPLE OF EURASIAN COUNTRIES

 

İŞLETME (BUSINESS ADMINISTRATION)

Pınar GÖKTAŞ DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.017

KUŞAKLARIN KARİYER YAKLAŞIMLARI İLE
İLİŞKİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA...............373-393

A RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN GENERATIONS AND CAREER APPROACH

 

M. AFACAN FINDIKLI, H. Necla KELEŞ, C. AFACAN DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.018

İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN
TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ...................395-413

WORK MEANING CONCEPT AND A TRANSLATION SCALE ANALYSIS
OF VALIDITY AND RELIABILITY IN TURKISH VERSION

 

Serol KARALAR, Canan ÇETİN, Burçak VATANSEVER DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.019

Y KUŞAĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ETİK
DAVRANIŞ ALGILARININ İNCELENMESİ ......................415-432

ANALYZING GENERATION Y UNIVERSITY
STUDENTS’ PERCEPTIONS OF ETHICAL BEHAVIOUR

 

Alpaslan YÜCE, Kamile MERİÇ DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.020

DUYGUSAL ZEKÂ İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ARASINDAKİ
İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA...............433-446

A CASE STUDY ON DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL
INTELLIGENCE AND ENTREPRENEURSHIP TENDENCY

 

 

Levent GELİBOLU, Çağlar SAMSA, Ömer CENGİZ DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.021

DESTİNASYON MARKALAMASINDA TEMEL KONULAR:
SARIKAMIŞ KIŞ TURİZMİ DESTİNASYONU ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA...447-462

FUNDAMENTAL ISSUES ON DESTINATION BRANDING:
A QUALITATIVE STUDY ON SARIKAMIS WINTER TOURISM DESTINATION

 

Emre HORASAN, Cebrail MEYDAN, Sebahattin YILDIZ DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.022

ENTELEKTÜEL SERMAYE, KURUMSAL YÖNETİM
DERECELENDİRME NOTU VE İŞLETME PERFORMANSI
ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
................463-482

A RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUAL CAPITAL, CORPORATE
GOVERNANCE RATING NOTES AND BUSINESS PERFORMANCE

 

Çağla ARIKER, Andaç TOKSOY DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.023

GENERATION Z AND CSR: ANTECEDENTS OF
PURCHASING INTENTION OF UNIVERSITY STUDENTS.................483-502
Z JENERASYONU VE KSS: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
SATIN ALMA EĞİLİMİNİN ÖNCÜLLERİ

 

A. BARUT, S. KARAOĞLAN, M. Emin KARABAYIR DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.024

FAİZ ORANI - DÖVİZ KURU VE BİST100 ETKİLEŞİMİ:
MAKI EŞ - BÜTÜNLEŞME ANALİZİ
.............................503-523
INTEREST RATES - EXCHANGE RATE AND BİST100 INTERACTION: MAKI COINTEGRATION ANALYSIS

 

İlknur TAŞTAN BOZ, Fatih BERBER DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.025

Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARIN YÖNETİMDE YAŞADIĞI
PROBLEMLERİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
................525-536

A RESEARCH ON Y GENERATION EMPLOYEES’ DETERMINATION
OF PROBLEMS IN MANAGEMENT

 

 

SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ (POLITICAL SCIENCE)

Atıl Cem ÇİÇEK, Gökbörü ÖNALP DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.026

MAHALLE MUHTARLARINDAKİ DEMOKRASİ ALGISI
ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ: KARS ÖRNEĞİ....................537-554

A DISCOURSE ANALYSIS ON THE PERCEPTION OF DEMOCRACY OF OFFICIAL
NEIGHBORHOOD MUKHTAR: THE CASE OF KARS

 

 

DERLEME MAKALELERİ (REVIEW ARTICLES)

ULUSLARARASI İLİŞKİLİLER (INTERNATIONAL RELATIONS)

Çağlar SÖKER DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.027

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU’NUN ÇATIŞMAYI
ÇÖZME PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ
....................555-574
THE ANALYSIS OF NAGORNO KARABAKH PROBLEM FROM
THE CONFLICT RESOLUTION PERSPECTIVE

2417 kez görüntülendi.