#

Cilt 7 Sayı 14

                                                                                                                                CİLT 7 SAYI 14    

                                                                                                                                                                       TÜM DERGİ

                                                                                                                                                                                                    İÇİNDEKİLER

CONTENTS

Yıl: 2016, Cilt: 7, Sayı: 14, Ay: Aralık

Year: 2016, Volume: 7, Number: 14, Month: December

Yrd.Doç.Dr. Yüksel KOÇAK Özgeçmiş…………………….…….…..........I

Yüksel KOÇAK için……………………………………………...................II

ARAŞTIRMA MAKALELERİ (RESEARCH ARTICLES)

İŞLETME (BUSINESS ADMINISTRATION)

1. U. Tuğba GÜRSOY, Şafiye BİLGİN DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.020

BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA

İLİŞKİN YAKLAŞIMLARININ VERİ MADENCİLİĞİ

TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ………………………………………………...…….421-442

IDENTIFYING BANK CUSTOMERS APPROACH

ON INTERNET BANKING BY USING DATA MINING TECHNIQUES

2. Engin KANBUR DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.021

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÇALIŞANLARIN

İÇ GİRİŞİMCİLİK PERFORMANSLARI

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ………………………………………….…443-460

EXAMINING THE EFFECTS OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON INTRAPRENEURSHIP PERFORMANCE OF EMPLOYEES

3. Arzu DENİZ Aysel ERCİŞ DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.022

TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİNİN BOYUTLARI VE YENİLİKÇİLİĞİ

ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER………………………………461-475

THE RELATIONSHIPS BETWEEN DIMENSIONS OF CONSUMER

INNOVATIVENESS AND EFFECTING FACTORS INNOVATIVENESS

4. İlknur TAŞTAN BOZ, Nevin DENİZ DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.023

YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİM TARZI İLE

ÇALIŞANLARIN ROLE DAYALI PERFORMANSI ARASINDAKİ

İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA………………………...…477-497

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONFLICT MANAGEMENT STYLE

OF MANAGERS AND THE ROLE BASED PERFORMANCE OF EMPLOYEES:

A RESEARCH IN BANKING SECTOR

5. Bora YILDIZ DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.024

HİZMETKÂR LİDERLİK ALGISININ LİDER-

ÜYE ETKİLEŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:

KAMU SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA…………….……499-517

THE EFFECT OF SERVANT LEADERSHIP PERCEPTION ON LEADER-MEMBER EXCHANGE: AN EMPIRICAL STUDY ON PUBLIC SECTOR EMPLOYEES

6. İpek KIŞLALI, İnci ERDEM ARTAN DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.025

İŞ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞAN GİRİŞİMCİLİĞİ

YÖNELİMİNE ETKİSİNDE KONTROL MEKANİZMALARININ ROLÜ………..…519-556

THE ROLE OF CONTROL MECHANISMS IN THE EFFECT OF JOB AND

PERSONALITY CHARACTERISTICS ON INTRAPRENEURSHIP BEHAVIOR

7. Bilgen METE, Halis DEMİR DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.026

ETİK LİDERLİK DAVRANIŞININ YÖNETİCİYE DUYULAN

SADAKAT ÜZERİNE ETKİSİ: GÜVENİN ARACI ROLÜ…………………………….557-576

THE EFFECT OF ETHICAL LEADERSHIP ON LOYALTY TO SUPERVISOR:

THE MEDIATOR ROLE OF TRUST

8. Erkan TAŞKIRAN, Aslıhan KÖSE DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.027

DUYGUSAL ZEKÂNIN LİDERLİK TARZLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA…………………………………..…577-596

THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON LEADERSHIP STYLES:

A RESEARCH UPON BANKING SECTOR

9. Mehmet Emin KARABAYIR, Sevgi CENGİZ DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.028

MUHASEBE HİLELERİ YOLUYLA YAPILAN YOLSUZLUKLARDA

BAĞIMSIZ DENETİMİN SORUMLULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI:

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ UYGULAMASI ……………………………...…597-625

INVESTIGATION OF INDEPENDENT AUDIT’S RESPONSIBILITY IN CORRUPTION THROUGH ACCOUNTING FRAUD: APPLICATION IN NORTHEAST ANATOLIA

İKTİSAT (ECONOMICS)

10. Emine KAYA, Abdulkadir BARUT DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.029

TÜRKİYE İÇİN İHRACAT VE FİNANSAL DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ………………627-643

THE RELATIONSHIP OF EXPORT AND FINANCIAL OPENNESS FOR TURKEY

DERLEME MAKALELER (REVIEW ARTICLES)

İŞLETME (BUSINESS ADMINISTRATION)

1. Yaren ZENGİN, Canan ÇETİN DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.030

KİŞİYE ÖZGÜ (İDİOSİNKRATİK) ANLAŞMALAR

ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ…………………………………….………645-661

A LITERATURE REVIEW ON IDIOSYNCRATIC DEALS (I-DEALS)

2. Mehmet ÖZKAN DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.031

SERMAYE ARTTIRIMINDA ŞİRKET ORTAKLARININ

ŞİRKETTEN ALACAKLARININ KULLANILMASI……………………………...……663-700

THE USAGE OF FIRM PARTNERS’  (FINANCIAL) 

CLAIMS FOR CAPITAL INCREASE  (PURPOSES)

İKTİSAT (ECONOMICS)

1. Cüneyt İPTEŞ, Adem ÜZÜMCÜ DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.032

KLASİK DÖNEM OSMANLI DEVLETİ’NDE

VAKIFLARIN GELİR KAYNAKLARI……………………………………………..……701-709

THE SOURCES OF WAQF INCOMES IN OTTOMAN STATE OF CLASSICAL ERA

2.Ülker ÇAM DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.033

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI PİYASASININ TEORİK ANALİZİ…………...………711-725

THEORETICAL ANALYSIS OF THE AIRLINE TRANSPORT MARKET

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (INTERNATIONAL RELATIONS)

1. Zafer BALPINAR DOI: 10.9775/kauiibfd.2016.034

YAHUDİLİKTE JUS AD BELLUM VE JUS IN BELLO NORMLARI

VE İSRAİL’İN GÜVENLİK POLİTİKASINA DAHİL OLMA POTANSİYELİ……...727-748

THE NORMS OF JUS AD BELLUM AND JUS IN BELLO IN JUDAISM AND THEIR POTENTIAL OF BEING INCLUDED INTO THE SECURITY POLICY OF ISRAEL                   

1035 kez görüntülendi.