#

Cilt 7 Sayı 13

CİLT 7 SAYI 13

 

 TÜM DERGİ

 

İÇİNDEKİLER
CONTENTS
 

Yıl: 2016, Cilt: 7, Sayı: 13, Ay: Haziran
Year: 2016, Volume: 7, Number: 13, Month: June

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ (RESEARCH ARTICLES)

 

İŞLETME (BUSINESS ADMINISTRATION)

 

1. A. Veysel ERTEMEL-Sahavet GÜRDALDOI:10.9775/kauiibfd.2016.009
CRM’İN GELECEĞİ: YAYGIN BİLİŞİM VE ORTAM DUYARLI
MOBİL PAZARLAMA KAVRAMLARININ İNCELENMESİ……………………….…169-187
THE FUTURE OF CRM: AN EXAMINATION OF UBIQUITOUS
COMPUTING AND CONTEXT AWARE MOBILE MARKETING CONCEPTS

 


2. M. Serdar ERCİŞ-Arzu KALAFAT ÇATDOI:10.9775/kauiibfd.2016.010
PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE MARKA FARKINDALIĞI VEMİZAH
İÇERİKLİ TELEVİZYON REKLAMLARININMARKA FARKINDALIĞINA
ETKİLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA........................….....189-199
BRAND AWARENESS IN MARKETING COMMUNICATION AND THE EFFECTS OF TELEVISION COMMERCIALS WITH HUMOURISTIC CONTENT ON THE BRAND AWARENESS: A PRACTICE IN ATATURK UNIVERSITY

 


3. Burak ÇETİN-Tamer ERENDOI:10.9775/kauiibfd.2016.011
TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMININ
EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİNİN
ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE YAPILMASI………………201-227
CHOOSING A PLAYMAKER TO THE TURKEY MEN’S NATIONAL
BASKETBALL TEAM FOR EUROBASKET 2015 IS MAKING WITH
MULTICRITERIA DECISION MAKING METHODS

 


4. Özgür ARPACI-Serkan AYLANDOI:10.9775/kauiibfd.2016.012
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KIRSAL TURİZM
ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ………………..229-252
A RESEARCH ON ASSOCIATE DEGREE STUDENTS’ PERCEPTIONS
OF RURAL TOURISM: THE CASE OF KARAMAN PROVINCE


5. İrfan ERTUĞRUL-Atiyye BEKİNDOI:10.9775/kauiibfd.2016.013
TÜRKİYE’DE BAZI TEMEL GIDA FİYATLARI İÇİN
YAPAY SİNİR AĞLARI VE ZAMAN SERİSİ TAHMİN
MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ……..……………………………253-280
COMPERATIVE ANALYSES OF FORECASTING
MODELS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND TIME
SERIES ANALYSES FOR SELECTED MAIN FOOD PRICES IN TURKEY

 

 

İKTİSAT (ECONOMICS)

 

6. A.Ladin SÜMERDOI:10.9775/kauiibfd.2016.014
YURTİÇİ TASARRUFLARIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ…………………………………………..………………………….....281-302
THE EFFECT OF DOMESTIC SAVINGS ON ECONOMIC GROWTH:
THE CASE OF TURKEY

 

EKONOMETRİ (ECONOMETRICS)

 

7. H. Feyza ERDEM, NebiyeYAMAKDOI:10.9775/kauiibfd.2016.015
DÖVİZ KURUNUN FİYATLAR GENEL DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ
GEÇİŞKENLİK ETKİSİ: GECİKMESİ DAĞITILMIŞ YAKLAŞIM……………...…..303-322
PASS-THROUGH EFFECT OF EXCHANGE RATES
TO GENERAL PRICE LEVEL: DISTRIBUTED LAG APPROACH

 

 

 

DERLEME MAKALELER (REVIEW ARTICLES)

 

İŞLETME (BUSINESS ADMINISTRATION)

 

8. Harun YILDIZ  DOI:10.9775/kauiibfd.2016.016
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA SAĞLIK
SEKTÖRÜNDE İNOVATİF UYGULAMALAR: YEŞİL HASTANELER………….…323-340
INNOVATIVEPRACTICES IN THE HEALTHCAREINDUSTRYWITHIN THE
CONTEXT OF SUSTAINABILITY: GREEN HOSPITALS

 

İKTİSAT (ECONOMICS)

 

9. Nurullah GÜR DOI:10.9775/kauiibfd.2016.017
EKONOMİK GELİŞMİŞLİĞİN
KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME………………………………………………341-362
AN ESSAY ON THE ORIGINS OFECONOMIC DEVELOPMENT

 

10. K. Haldun AKALINDOI:10.9775/kauiibfd.2016.018
TALMUD’UN PARA VE FAİZ AÇISINDAN YORUMU………………………………..363-395

THE EXEGESIS OF TALMUDFROM THE POINT OF MONEY AND INTEREST

 

11. O. Cenk KANCA DOI:10.9775/kauiibfd.2016.019
SEÇİM ÇEVRİMLERİ TEORİLERİ ÜZERİNE
BİR LİTERATÜR TARAMASI…………….……………………………….………….….397-420
A LITERATURE REVIEW ON ELECTION CYCLES THEORIES

 

1116 kez görüntülendi.